RSS

SANGGIT KI NARTOSABDO

http://sdwijosusastro.blogspot.com/

Asma kondhange Ki Narto Sabdo Mujudake salah sawijiné maestro utawa “empu”  Kesenian tradisional Jawa, Panjenengane pinangka pendobrak lan pembaharu  tradisi pakeliran wayang kulit purwa lan Karawitan Jawa.

Sejatiné Ki Narto Sabdo

Ki Narto Sabdo lair 25 Agustus 1925 ing Dusun Krangkungan, Désa Pandes, Kecamatan Wedhi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah , seda ing Semarang 7 Oktober 1985. Asma asline Ki Narto Sabdo Sunarto , Putra kakungé Bapak Parta Tanaya (mranggi/ tukang gawé rangkakeris ).Soenarto lan seduluré kang cacah 8 urip ing kluwarga kang sarwa pas-pasan. Mula saka iku, riwayat sekolahé mung tutug SD (standart school) Muhammadiyah kang ora beda karo sedulur liyané.Nyawang kahanan kang sarwa kurang iki panjenengané wus kulina urip prihatin lan duwé tekad bakal ngènthèngaké panandhang ing kluwargané kanthi cara dodol layah/cowèk kang digambari topèng.Soenarto wiwit cilik wis nuduhaké bakat seni, mula panjenengané wani ngulandara (mengembara=indonesia) kanthi tekad kang gumolong.Wiwit umur 15 taun panjenengané wus asring mèlu pakumpulan wayang wong. Wus ora kaétung pira cacahé pakumpulan wayang wong kang wus dingengeri  nganti panjenengané srawung karo Ki Satro Sabdo pimpinan Wayang Orang (WO)  Ngesthi Pandhawa Semarang. Wiwit iku Soenarto bisa nemokaké papan kang srek kanggo ngranggeh gegayuhane pinangka seniman . Ki Narto Sabdo wiwit ndhalang ing taun 1958 lan nyoba nerobos tradhisi padhalangan pakeliran konvensiaonal  nganggo pakeliran kang uwis digarap kanthi nengenake unsur estetika lan keadiluhungan. Karya-karya garapan gendhing utawa sanggit Ki Narto Sabdo kondhang sanuswantara pinangka keblat garap gendhing utawa pakeliran.

Kréasi Sajroné Nyipta Gendhing

Nalika ambyur nyawiji ing WO Ngesthi Pandhawa, Soenarto wus pinitaya nggarap gendhing-gendhing kanggo péntas. Wiwit saka iku panjenengané gawé reriptan-reriptan anyar ing bab olah kridhaning gendhing. Saka yasan gendhing anyar iki, WO Ngèsthi Pandhawa bisa milut sakèhing kang padha nonton pergelaran WO iki Salah sawiji karya Ki Narto Sabdo kang kondhang yaiku lelagon Swara Suling Lelagon iki kacipta nalika tresnané Soenarto keplok sisih asta (tepuk sebelah tangan) marang sawijining kenya  kang ditresnani.  Sajroning ngrenungaké rasa kuciwa lan prihatin, lamat-lamat keprungu swara suling kang ngunèkaké lagu Jepang kang sinebut lagu Miyoto . Saka kahanan iki, Soenarto ngripta lelagon Swara Suling. Lelagon-lelagon seratan Ki Narto Sabdo cepet kondhang amarga kapopulèraké lumantar pentas WO Ngeshti Pandawa. Saka atusan karya gendhing Ki Narto Sabdo, manéka warna panyaruwé saka para musisi tradional Jawa. Para musisi tradisi duwé panganggep menawa karya Narto Sabdo wus mbadal saka pakem karawitan tradisi kang duwé aturan kang gumathok. Ki Narto Sabdo uga nglenggana menawa akeh panyendhu ing bab karya-karyané, nanging yèn kabèh gelem ngrasakaké lakuné gendhing Nartosabdan bisa katitik yèn gendhing-gendhing mau ora mbadal saka pakem nanging kembangan garap gendhingé waé kang béda. Awit saka iku, Ki Narto Sabdo dadi kréasi gendhing ing jagad karawitan lan mopulèraké menawa kesenian tradhisi iku kudu “nut jaman kelakoné”. Karya lelagon anggitané Ki Narto Sabdo kang kondhang kayata :Swara Suling (dudu Gambang Suling) , Lesung Jumengglung, Lumbung Desa, Prau Layar, Ketawang Ibu Pertiwi, Rujak Jeruk, lan atusan karya liyane.   

Musisi Jawa Tradhisional

Saliyané pinangka “Empu Karawitan Jawa “, Ki Narto Sabdo uga minangka musisi tradhisi. Ki Narto Sabdo uga tokoh  kang membidani embrio musik campursari bebarengan karo Mus Mulyadi  lan Waljinah Ratu Walang Kekek adoh sadurunge Maestro Campursari Manthous ngenalake musik campursari ing dekade 1990-an .  Wiwit isih timur, panjenengané wus kenal jenis musik keroncong. Mula unsur musik kasebut dilebokaké ing karya-karyané, tuladhané nggunakaké intro lan garap irama telungprapat (¾) kang durung umum digunakaké ing donyaning karawitan. Ana manèh titikan gendhing Nartosabdan yaiku ana suwara siji loro kaya musik barat , mula ora mokal yèn gendhing iku dipentasakè pengrawit sanjabaning kelompok Ki Narto Sabdo. Gendhing langgam kang diadopsi saka keroncong dikembangaké lan diowahi garapé ndadèkaké rasa keroncongé luluh ing rasa karawitan.  Langgam-langgam anggitané Ki Narto Sabdo kang misuwur tuladhané Nyidam Sari, Impènku, Kadhung Tresna, Klinci Ucul, Mlathi Rinoncé, Setya Tuhu, lsp

Maestro ing Pakeliran

Taun 1958, Ki Narto Sabdo wiwit nglirik jagad pakeliran. panjenengané péngin dadi dhalang kanthi sangu kawasisan ing bab olah gendhing lan sastra, panjenengané wiwit ngasah kawasisan ing pakeliran. Kanthi daya kreatipitas kang pinunjul, Ki Narto sabdo nggabungaké gagrag pakeliran gaya Surakarta, Banyumas, lan Mataraman (Ngayogyakarta), wusanané dadi gagrag anyar ing jagad pedhalangan. Kanthi kawasisané, ora mokal yèn gagrag pakeliran Nartosabdan dadi panutan dhalang-dhalang mudha. Lakon andhalané yaiku Sawitri, Somba Juwing, Pendadaran Siswa Sokalima, Dasa Griwa, Mustakaweni, Ismaya Maneges, Gatutkaca Sungging, Gatutkaca Wisuda, Arjuna Cinoba, Kresna Apus, lan Begawan Sendhang Garba, lsp.

(Sumber seratan : http://jv.wikipedia.org/wiki/Kaca_Utama)

Untuk mendapatkan koleksi lengkap tentang  MP3  Ki Narto Sabdo  silahkan Masuk ke webblog ini
wayangprabu.com Gratiss

Iklan
 

Komentar ditutup.

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: