RSS

Resi Mayangkara

RAGA LUWIH – SUKSMA SEJATI 
Seratan menika kapisungsungaken dhumateng Swargi Raka Mas Suyoto ingkang murud ing kasidan jati rikala dinten Kamis  Pahing, 5 September 2013

MAYANGKARA solo B 01 MAYANGKARA solo A 01

Risang  Maha  yogi,

Sawusnya  samadi,

Munggweng  pacabrakan,

Wus  dangu  ningali,

Wijiling  sasangka,

Saking  graning  wukir.

Apan nyata Pandhita linuwih, yata  wau Resi Mayangkara…………

Wus dangu denya cegah dhahar lan nendra Resi Mayangkara ya Begawan  Mayangga Seta, Tanana ingkang cinipta jroning panekung muhung denirarsa wangsul pangayunaning para Dewa , hawa panas wus anglimputi saranduning sarira , sanajan…………Ilir-ilir sumilir kanang maruta manda anempuh sarirane Sang Mayangkara tetela wus boten karaos. Wus mangsa bawur netrane, pelo pangucape, datan trewaca pamirenge.Saranduning sarira kinisik-kisik wus datan ana unine kusika, tegese kulit.Sadhela-sadhela kraos benter, sadhela –sadhela kraos asrep.Kang mangkono sayekti pinangka pratandha lamun wus datan ajeg lampahe ludira .Langkung-langkung wus ana keketeg jaja butul prapteng walikat. Resi Mayangkara wus kraos salebeting penggalih bilih Sang Hyang Yamadipati dewaning hantaka, arsa anjabut Sang Suksma Sejati .Mila lila donya legawa ing pati. Sakala wus murcatma hanglinang suksma ResiMayangkara, pisah suksma lan ragane ……

Apan  nyata  Pandhita linuwih, yata wau Resi Mayangkara…………

BadanWadhag: Jagad dewa bathara…….Semene wantalane Sang Suksma Sejati, nggone nyikara

Klawan  aku kang asipat  raga linuwih,  luputku apa dosaku apa dene Sang  Suksma Sejati parikudu

Oncat saka raga,  bakal marang ngendi esthining tekadmu  heh Sang  SuksmaSejati,   mara  gage, aku

Kang asipat gumelar, kang asipat kuwadhagan, tuturana kang sarta tuduhna ing ngendi dosa kang sarta kaluputanku?

Suksma Sejati : Jagad dewa bathara………….

Heh sang raga luwih, aja lancang pangucap wani nyaru wuwus kang sartan yaruwe sakabehing lekas-

Lekas kang nedheng dak-tindakake. Kawruhana sejatine uripira iku amung kawengku ing jenengingsun, nadyan sira agegantha sarta agatra, sayekti tanpa paedah karana tan bangkit obah kumrembyah kang sarta makarti yen datan antuk pangayomaningsun, yaiku Sang SuksmaSejati……

BW      : Yen ngono ayo padha satata luwih dhisik …..

BW      : Heh Sang Suksma Adi, Ora ngira yen ta saya dewasa , saya ngrebda nggonmu duwe cak-cakan angundhamana marang raga ingkang wus amadhahi saliring karenteg kang sarta tekadmu , nadyan ingkang menceng sarta ingkang jejeg . Aku wis ngrumangsani krembyahing tangan jumangkahe suku ku, grenjeting prana , liriring netra sayekti tan bisa makarti , yen ta kayoman dening panguwasaning Sang Suksma Sejati , nanging kawuningana nadyan mangkonoa , sira uga wus tetela gedhe lelabuhane . Pirang-pirang kang dadi krentege Sang Suksma Sejati,  kepengin apa wae sarta bakal lunga menyang ngendi

Sang Suksma Sejati bisane tumuli klakon yen ta utusan si raga, dene kang mangkono sayekti wis bisa ditetepake yen ta si raga mono gedhe paedahe kang sarta  raga mono uga dijupuk daya gunane . Yen sira anggung angundhamana kaya kang wus kok-ucapake sayekti tan wurunga amung bakal gagar wigar tanpa karya saliring kang sira jangka sarta ingkang sira gayuh.

SSJ      : Heh , Sang raga luwih, pangucapmu purwa, madya, wasana samendhang wus datan karempit, nanging kawruhana tumraping kodrat ingkang bisa angucap mono sayekti amung Sang Suksma Sejati , ewadene sira ableger raga asipat wadhag koncatan Sang Suksma Sejati parandene bisa angucap ora sabab saka  ngapa awit saka gedhene parimirma Sang Suksma Sejati marang raga kang uga wus ngatonake lelabuhane , jroning padha loro-loroning atunggal kumrembyah ing arcapada.

BW      : Iya….Aku wis bisa ngakoni sakabehing kang kok-ucapake , nanging kaged dene Sang Suksma Sejati parikudu oncat saka papan kaya wus tega atilar arcapada , kalebu wantala daksiya marang raga kang wus bebarengan urip kalawan Sang Suksma Sejati . Menyang ngendi bakal tekadmu heh Sang Suksma Sejati aku emoh keri.

SSJ      : Heh raga luwih kawruhana, sayekti angribeti yen ta nggoningsun nedya munggah sarta sumengka ing Guru Loka sinartan kekurungan kang wujude tan prabeda kaya sira , ya nadyan ingarep sira wus bisa angucap nuduhake pirang-pirang lelabuhan ingkang wus kok-wenehake marang ingsun , nanging bot-bote kahanan sayekti bakal gawat kliwat-kliwat . Uripe manungsa kang coba-coba wani anglawan kodrat , mula, pancena jeneng ingsun ora tega sarta wantala ninggal marang sipatira,  yen ta nganti kesuwen nggonira koncatan Sang Hyang Suksma Sejati, tan wurunga raga kari nggalinting amung dadi memangsane wrejit cacing , mulya-mulyane  amung dadi sarah nyang endi parane kejaba amung kudu kentir ing banyu kobaring dahana. Mula, ana karentege tyas-ingsun prayogane sira budidayaa nyampurnakake sipatira srana nggonmu wani anggeguru tekad kang sarta mupus marang pepasthene kodrat miwah aja kendhat ambudidaya nyenyuwuna marang  panguwasane Kang Akarya Jagad sirnane sipatira balia marang ing ajal kamulanira!

BW      : Whe lha kok ngono? Yah…..Kabeh mengko ingkang kok-prentahake bakal dak-lakoni nanging sadurunge dak-lakoni apa kira-kira Sang Suksma Sejati bisa mangsuli pitakonku?

SSJ      : Yah….Mara gage sira arep takon apa?

BW      : Sadurunge tumiba ing bapa – biyung , aku – kowe sinebut apa?

SSJ      :  Sadurunge tumiba ing bapa – biyung , aku lan sira sinebut karsaning Hyang

BW      : Sawise sinebut Karsaning Hyang , banjur apa jenenge?

SSJ      : Wuse tumiba ing bapa – biyung saka karsaning Hyang, ing kono mujudake sawijining atma.

BW      : Atma iku apa?

SSJ      : Atma iku roh linuwih

BW      : Sawise gumelare dadi atma, banjur apa mengko  wahanane?

SSJ      : Wise dadi atma tumuli agatra mujudake makarte budi.

BW      : Sawise wujud makartine budi gumelare dadi apa?

SSJ      : Sawise mujudake pakartine budi ing kono bakal ana thethukulan kang awoh yaiku wujude kulit, daging , gatih, balung , rambut lan pirang-pirang perangane badan . Nanging sayekti iku durung urip.

BW      : Bisane urip kudu diayomi dening apa?

SSJ      : Kawuhana , heh raga luwih, bisane urip kudu kayoman , ingkang sinebut hawa Tri Murti .  Tri tegese telu, Murti tegese pepadhang. Cahya telu ingkang gumilang wus nyawiji ya ing kono sinebut wahyu nungkat gaib. Nungkat tegese wiji, gaib – samar , wiji samar kang kinandhut ana guwa garbane ibu sayekti ing mangkono kadadeyan saka pirang-pirang prakara kaya kang wus dak-ucapake ing ngarep. Dene mungguh kuwadhagane bisa gatra kang sarta gantha kena daya patang prakara yaiku bumi geni banyu lan angin . Bumi geni banyu lan angin sayekti andayani sarta maweh daya mujudage sipat gatrane manungsa . Yen ta pitung prakara wus manunggal nyawiji bisa kadulu ana wewujudan kang tanprabeda kaya tawon gumana , dewasane wujud kaya pratima dhenta , tegese golekan gadhing , sayekti ing kono wus kadunungan dayane ngaurip srana wus bisa tetunggalan klawan Sang Hyang Suksma Sejati. Mula ana sawijining kaelokan kang ora bisa digagabi nganggo nalar , senadyan urip mono mbutuhake daya pitung prakara surya candra kartika bumi geni banyu lan angin parandene jabang bayi kang kinandhut ana guwa garbane ibu wis bisa urip , yaiku kang sinebut uripe Pramana. Uripe Pramana kang sinurung dayaning kaelokan, dayaning andupara, dayaning rasa gaib sayekti ing benjang uga bakal bali marang mula mulih mulanira , sarta kawruhana heh raga luwih , salawase jagad isih nggunakake tembung ana sayekti bakal ana ingkang anganakake. Rehne dumadi saka ora ana manungsa kudu gelem ngakoni yen kudu bali marang ora ana. Sarta yen ta manungsa wus kandel marang panembahe sarta eling marang ingkang anitahake samangsa ing tembe prapta wahyane mangsakala kudu tinekakake kudu bali kang ora ana ora bakal keblasuk dalane , jejeg – lempeng – gumana kaya teja mencorong hanelahi ngebeki jagad raya………………….

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: