RSS

Candra Kirab

Panyandra Kirab Kanarendran
(Gendhing Ketawang Langen Gita Sri Narendra)

Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Nun inggih rampak runtut swaranya angayut-anyut. Lah menika ta wau swaraning pradangga, ambabar Ketawang Langen Gita Sri Narendra, umiring tindakira sekaring pawiwahan, anenggih sang pinangantyan kekalih, ingkang arsa kirab, nulad adi endahing budaya.
Sinten ta ingkang sinaraya anawung kridha minangka pangarsaning lampah ingkang sinebat Suba Manggala. Satuhu menika panjenenganipun Bapak ………. Dhasar dedeg pidegsa apangawak prabata, sembada ing driya tan amingkuh saliring kewuh, bangkit angentasi karya. Kasembuh wiwit nalika timur mula anggung ginunggung ginanggala ingulig marang pepoyaning kautamen, mila boten nama mokal kalamun ta anggenira kapiji minangka Suba Manggala, anggung anengenaken mring kasusilan miwah subasita.
Kautamening Sang Suba Manggala saya ngalela, kacihna lebda ing adi endahing budaya, katitik nggenira mangarsani kirabing panganten, tumapaking pada tinata runtut nut iramaning gendhing, sinawung ebahing asta mangulah langen mataya. Kawuryan wadana madhep pandulu tumungkul ing bantala, sakedhap-sakedhap asta angapurancang.
Wurining Suba Manggala ana mudha tumaruna lumaksana jajar kalih ingkang dahat mabukuh pratandha prayitneng kewuh, sayekti menika ingkang sinaraya mangulah kridha minangka Yudha Manggala, kaprah sinebat Talangpati, pratiwamanggala, ugi winastan satriya kembar. Dene ingkang maragani nun inggih Bagus ……. Dalasan Bagus ……
Kekalihnya samya kembar, kembar ing busana kembar ing warna, dinulu sasat jambe sinigar. Sunaring pasuryan sumunu wenes agilar-gilar, busana sarwi jenar, pra kenya dadya kumesar, andulu bregese satriya kembar.
Ingkang tut wuri ana kenya tanggung andon lampah. Tuhu menika minangka patahing pangantyan, pinaragan dening Rara ………. Saha Rara ………. Inggih awit denira dereng padha dhateng adi endahing budaya, marwa asring lumaksana asmu pepeka, parandene tan dadya saru kuciwa, malah akarya sengseming nala.
Sanadyan paribasan durung tedhas nggeget suruh, durung tedhas nggigit jambe, parandene sampun bangkit angarah prana, akarya sengseming wardaya. Ingkang mangkana kena kinarya pracihna lamun benjang diwasa bakal bangkit angentasi karya. Gebyar-gebyar pating calorot busananing panganten sarimbit, cinandra kadya daru lelana. Apa ta busanane?
Panganten kakung angagem makutha awarna kresna pinalipit ing rukmi, asesumping sekar kanthil. Dhasi mungwing jangga lir ginupit, amimbuhi pekiking panganten kakung, dahat adi dahat luhung. Atela awarni langking sinulam benang kencana pinetha roning gadhung amalengkung, prabane ngenguwung. Sangsangan rukmi carup wor kalawan sangsangan sekar mlathi rinonce mungwing pamidhangan kanan miwah kering, angalewer tumibeng jaja cinandra kadya taksaka ngulet rumambat. Paningset cindhe winangun sekar mancawarni, epek baludru sinulam benang kencana, wimbuh mungguh amantesi.
Wangkingan warangka ladrang, ukiran nunggak semi, selut cetha angalela sadriji gedhene, pinatik ing sesotya nawaretno. Miwah rinengga puspita adi rinonce setekem gedhene, angalewer, ebah-ebah kinarya linampah, ngengreng mrabu kadulu. Nyamping sida asih sinerat rumit angrawit pinarada ing kencana tinaretes, gumebyar anelahi. Canela warna kresna rinenggeng sesotya, pating galebyar kinarya lumaksana, tinon saking mandrawa pindha sirahing nagaraja ingkang nuju tapak maruta.
Sinigeg gantya kang winursita, kuwung-kuwung akekuwung ambabar teja manda maya, tejaning risang suryeng ratri, pranyana lamun tan kuciwa memanise. Meloking wadana sumunar agilar-gilar angelam-lami pindha kencana binabar.
Palarapaning panganten putri sinungging pepaes awarna kresna, ireng, meles, menges, anjanges pantes. Cecundhuk pinetha wulan tumanggal, denapit centhung kanan kering, lir peksi jiwa-jiwa. Cundhuk mentul pinasang titi tata pinatut, katiyub ing maruta sumilir kadi kembang dewadaru. Lamun ginupit ing wardaya kadya astane kenya sulistya angawe-awe mring kekasihe. Ukel kapetha bokor mengkureb kapenet ing sesekaran pinilih, sineseg ing sarana kang sarwa manik, amung amimbuhi kasulistyane risang panganten putri.
Kabayak landhung langking warnane ugi tan kari sinulam ing benang rukma, kaistha sekar tunjung seta, tuhu endah tuhu edi, mila panganten putri datan siwah sekaring kedhaton. Sangsangan masyarakat sinangling carup wor sangsangan sekar mlathi ginubah, kumelewer maripit ing jaja lir naga taksaka marepeg angalon lampah. Sida asih nyampengi kembar kalawan nyampinge panganten kakung. Pralampita kembar trsnane, kembat bibit, bebet, bobote. Raket supeket akekanthen asta, tan ginggang sarema, sanepa renggang gula kumepyur pulut. Cat kinacut pada jumangkah gumebyar dening rengganing canela kang sarwa sesotya, asri dinulu kadi wredu lumaku ing wanci dalu.
Ingkang lumaksana aneng wurinira, salajur sisih jajar kalih, menika ingkang samya kapiji ign gati minangka putri dhomas. Katemaha pinilih para kenya ingkang maksih rumaja putri, sulistya ing warni, mumpuni ing kardi, dhasar merak ati, atul panembahe ing Gusti, angrungkebi jejering wanitajati, nulad mring laksitaning para putri pinunjul ing uni, bekti tresna ing sesami.
Sanyata kathah pra mudha tumaruna anadhang wigena, andulu para kenya listuhayu, kumrangsanging raos kadya kaselak jajar sumandhing. Wondene ingkang lumaris sawuntawis, para kadang warga wandawa, sami-sami sarimbit kalayan garwa, esthining parasdya suka puji asung pangastuti mring panganten, mugi tulusa bebrayan begja raharja ring donya prapteng delapan.
Ingkang tut wuri handayani ing salampahira, inggih menika ingkang rama ibunipun pangantyan putri. Jejer kalenggahanipun dados pethiting kirab. Satindak tumoleh nganan, sapecak uminger ngering. Lamun ta kawijila pangunandikanira estu atur puja pambagya katur sagunging para tamu sutresna. Jaja ebek bombong mongkog, karoban luhuring budi darmane para rawuh, ingkang sredha sudi angstreni dhauping putra siwi.
Kawuwusa lampahing pinagantyan anjog ing wiwaranging sasana budaya, nulya sang Suba Manggala suka sasmita mring ingkang binojakrama, kinen gya angrucat busana narapati, gumantya busana satriyaditama manjing jroning sasana busana.
Wassalamu ‘alaikum wr. wb.

Panyandra Kirab Kasatriyan
(Gendhing Ketawang Subakastawa)

Wassalamu ‘alaikum wr. wb.
Wus tinarbuka wiwaraning sasana busana, kumenyar asung prabawa, kentar-kentar angambar kongas gandanira marbuk arum awangi, sumirat-sirat teja maya-maya, saya dangu saya milangoni, saya celak saya angranuhi ring wisma wiwaha.
Wus lukar busana katong anggrasuuk sasana busana satriya, sangsaya ngenguwung prabane, sangsaya mancaragn guwayane, sangsaya mantep panggalihe, cinandra kadi Bagus Danang Sutawijaya atmajanira Ki Gedhe Pamanahan, akekanthen asta kalayan Rara Dewi Semangkin atmajanira Sri Sultan Dwara ing Kalinyamat, lagya angebnggar-rnggar driya ameng-ameng aneng udyana, mriksani panjrahing sari puspita, ingkang nendheng mangundhar wewangi.
Sang senapati kembar kadi sang Suwandageni atmajane Ki Demang Sakalputung kalawan Sang Agung Sadayu, yoganira Ki Sadewa, kekalihipun tus wijil saking tlatah Jatinom.
Kang apindha putri astha sata anglur selur dadilir kadya putri boyongan saking wewengkon Predikan ing Toyabiru. Sumusul ingkang mungwing wuntat, menika rama ibunipun, memayungi lampahing panganten sarimbit. Sadaya berawa sarta mempen ing puja-puji santi astuti santi, basuki kang kaudi, lestari kang kaesthi.
Sang pinangantyan tuhu loro-loroning atunggal, tunggal-tunggaling aloro, kang sajuga priya kang sawiji putri, geleng golong rumasuk jumbuh angurut ing cipta, rasa, karsa, daya, miwah karyane munggeng jejer kalenggahane sowang-sowang. Rumangsa handarbeni, wajib hangrungkebi, mulat sarira hangrasa wani.
Pilah pinilah sajuru-juru, gilig golong gegelengane, datan worsuh tataning titi laksita, napak tilas sang sujana sarjana pinasthika ingkang wus cinandhi ing awiyat, jenempana ing maruta, nenggih Ki Hajar Dewantara, ing narsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.
Kang cinandra ing ngarsa nenggih risang Suba Manggala dalah risang sirariya kembar. Menggah ingkang ginupita ing madya tan lyan sang pinangantyan kekalih, wondene kang winedhar ing wuri ingkang rama ibu, ingkang anggung mangastungkara mrih paran parasdyane putra binerkahan. Ingkang putra ginadhang-gadhang dhadhag angadepi godha panggodha, amberat salwiraing ridhu pangridhu, kawagang dadya pangarsa hangayomi hangayemi hangayani sanggyaning dasih kaswasih.
Sumringah bingar sinawung suka ing wardaya sang Suba Manggala, siddhakaryya, tulus lulus angentasi karya, nut laksitaning paratama ing Nagari Nusantara.
Sigra sang Suba Manggala asung sasmita mring sang pindha narapari miwah parameswari, ingaturan lenggah ing sasana minulya, dene mring kang samya angiring ambayangkara ingaturan bodhol wangsul ing papane sowang-sowang, cinandra lir sata matarangan.
Nuwun. Wassalamu ‘alaikum wr. wb.

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: