RSS

Sesorah

TULADHA SESORAH

 1.         TANGGAP WACANA CAOS BELA SUNGKAWA LAN PANGLIPUR 1

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Inna Lillahi wa inna illaihi rooji’un

Panjenenganipun Baraya ageng Bapak. Budi Santosa ingkang katemben nandhang duhkita ingkang dhahat kinurmatan.

Panjenenganipun para ta’jizah kakung putri ingkang dhahat kinurmatan.

Keparenga kula matur minangka sesulihipun warganing bebrayan ing dhusun Jati Srana mriki

Ingkang sepisan:

            Warganing bebrayan ing dhusun Jati Srana ngaturaken ndherek bela sungkawa, awit sedanipun Almarhumah Ibu Sutini Budi Santosa.

Kita warganing bebrayan nglenggana punapa ingkang panjenengan raosaken, punapa ingkang panjenengan sandhang, kita rerencang ngindhit sungkawa panjenengan mugi andayanana saged ngenthengaken raosing panalangsa lan duhkita.

Kaping kalih:

            Warganing bebrayan ing dhusun Jati Srana sami anekseni, bilih nalika sugengipun Almarhumah Ibu Sutini Budi Santosa sae tumindakipun dhateng bebrayan, mungkul ing panembah lan ngibadah, boten nate damel sakserik dhateng sesame.

Mila paseksen punika mugi kapriksanana ing Pangeran, satemah kepareng paring kanugrahan dhateng alusipun Almarhumah Ibu Sutini Budi Santosa.

Kaping tiga:

            Warganing bebrayan ndherek memuji lan ndedonga, mugi-mugi Gusti Allah SWT, paring pangapunten sadaya dosanipun, paring ganjaran sedaya ngamal kasaenanipun, dipun paringana panggenan ingkang prayogi lan mugi kalebet seda ingkang khusnul khotimah. Amin.

Dene kulawarga ingkang tinilar mugi kaparingana manah ekhlas, sabar lan pasrah, lila nampi panduming Gusti Ingkang Maha Agung.

Cekap semanten atur kula minangka sesulihipun warganing bebrayan ing dhusun Jati Srana, wonten kirang trapsilaning atur kula, kula nyuwun pangapunten.

Bilahit taufiq wal hidayah.

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Matur nuwun.

 2.       PASRAH CALON PENGANTEN KAKUNG

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Panjenenganipun Bapak/Ibu Sena Nugroho ingkang satuhu dhahat kinurmatan.

Kula pinangka talanging basa panjenenganipun Bapak/Ibu Hadi Sugito wingking saking Toyan ,Wates , Kulon Progo

Ingkang sepisan:

            Panjenenganipun Bapak/Ibu Hadi Sugito saha para pinisepuh miwah sesepuh ing Toyan Wates Kulon Progo ngaturaken salam taklim katur panjenenganipun Bapak/Ibu Sena Nugroho miwah para pinisepuh lan sesepuh wonten ing tlatah Gunung Ketur, Pakualaman Ngayogyakarta mriki kanthi atur : Assalamu’alaikum Wr.Wb. Saha kinanthenan pepuji mugi-mugi baraya ageng Bapak/Ibu Seno Nugraha dalah warga bebrayan ing mriki tansah pinaringan berkah rahmating Pangeran, suka rahayu ingkang pinanggih.

Kaping kalihipun:

            Kula ingkang tinanggenah masrahaken calon penganten kakung nama bagus Permadi atmajanipun Bapak/Ibu Hadi Sugito kanthi panyuwunan mugi keparenga kadhaupaken kaliyan  pun rara Wara Subadra putrinipun Bp/Ibu Seno Nugroho.

Kaping tiganipun :

Saderengipun calon penganten kakung kula pasrahaken wonten ing ngarsa panjenengan, kula ngaturaken sesanti puja-puji pudyastuti ing Gusti Ingkang Murbeng Dumadi mugi-mugi upacara ijab qobul miwah pahargyan wiwahan ingkang badhe katindakaken  sageda kalampahan kanthi wilujeng  kalis ing sambekala.

            Ing samangke calon penganten kakung kula pasrahaken ing panjenengan . Ingkang punika , mbokbilih samudayanipun ingkang magepokan kaliyan tata cara ijab qobul sampun satata, keparengan ijabing calon pinanganten enggal katindakna.

Wasana kula ingkang tinanggenah masrahaken putra calon panganten kakung bok bilih wonten kuciwaning atur miwah kiranging suba sita, nyuwun sih lumunturing samodra pangaksami, Nuwun.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 3.       ATUR PANAMPI CALON PENGANTEN KAKUNG

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

            Panjenenganipun Bapak/Ibu Hadi Sugito dalah rombongan calon besan saking Toyan Wates Kulon Progo ingkang dhahat kinurmatan.

Kula ingkang tinanggenah pinangka talanging basa panjenenganipun Bapak Seno Nugroho kekalih:

            Ingkang sepisan :

            Ngaturaken pambagya rahayu wilujeng sarawuh panjenengan sedaya, ingkang sampun kanthi sugeng basuki ngiringaken calon penganten kakung saking Toyan Wates Kulon Progo dumugi ing wismanipun Bapak Seno Nugroho mriki.

            Ingkang kaping kalih :

            Menggah kasugengan saha salam taklimipun Bapak Hadi Sugito sarimbit sampun kula tampi kanthi atur: Wangalaikum salam Wr. Wb.

            Ingkang kaping tiganipun:

            Bilih pasrah panjenengan calon panganten kakung pun Bagus Permadi kula tampi kanthi suka pirenaning penggalih, lan samangke sasampunipun  dumugi ing titi wancinipun miwah samudayanipun sampun satata ing gati badhe kula ijab qobulaken miwah kawiwaha kaliyan anak kula pun Rara Wara Subadra.

            Ingkang kaping sekawanipun:

            Kula sadaya nyuwun tambahing donga pangestu para tamu sadaya mugi-mugi ijab miwah pawiwahaning putra pinanganten sarimbit tansaha manggih rahayu wilujeng lulus kalis nir ing sambekala.

            Wasana hambokbilih wonten kiranging trapsila, buja krama miwah cewet, kuciwa lan lacuting atur anggen kula nampi rawuh panjenengan sedaya, mugi diagung ing pangaksama.

            Wassalamu’alaikum, Wr. Wb.

 4.       ATUR PAMBAGYA SUKURAN

 

            Assalamu’alaikum Wr. Wb.

            Nuwun,

            Para pinisepuh, para sesepuh ingkang satuhu kinabekten.

            Para rawuh kakung sumawana putrid ingkang satuhu kinurmatan.

            Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken ngaturaken puji syukur konjuk dhumateng ngarsanipun Gusti ingkang sampun kepareng paring kawilujengan dhumateng kula lan panjenengan sami katitik ing titi wekdal menika saged kempal manunggal ing papan menika kanthi wilujeng nir ing sambekala.

            Para lenggah kakung miwah putrid ingkang satuhu kinurmatan,

            Kula minangka wakilipun Bapak Wisnu Brata sagotrah ngaturaken pambagya sugeng rawuh, sarta ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene panjenengan sedaya sampun kersa nglonggaraken wekdal rawuh ing adicara syukuran menika.

            Kados sampun kapacak wonten ing serat ulem, bilih ing dinten menika panjenenganipun Bapak Wisnu Brata sakulawarga sanget suka bagya karana putranipun ingkang asesilih pun Anakmas Wulandari sampun saged lulus anggenipun sinau wonten pawiyatan luhur Universitas Gajah Mada  lan sampun kawisuda pinangka Sarjana Sastra Jawa rikala tanggal 17 September 2008 kepengker kanthi pikantuk predikat cumlaude.

            Pramila Bapak Ibu Wisnu Brata tansah ndedonga miwah nyuwun donga pangestu panjenengan para tamu amrih Anakmas Wulandari saged ngayahi wajib awit samenika sampun katampi dados peneliti wonten ing Museum Sonobudoyo, sarta pinangka presenter wonten Jogja TV ingkang magepokan kaliyan budaya Jawi.

            Para rawuh ingkang minulya.

            Bapak/Ibu Wisnu Brata sakulawarga nyuwun pangapunten bokmenawi anggenipun ngacarani rawuh panjenengan kirang mranani ing penggalih. Salajengipun para rawuh kasugata kanthi dhahar kembul kanthi ladi pribadi (prasmanan) minangka syukuran Anakmas Wulandsari, sinambi nglaras Campursari Gayeng Regeng ingkang dipun pangarsani Mas Teja saking tlatah Klaten Jawa Tengah.

            Wasana kula pribadi, bokmenawi anggen kula matur kirang ing reh tatakrami, miwah ceweting basa, kula nyuwun pangapunten.

            Wassalamu’alaikum, Wr. Wb. Nuwun.

 5.       TANGGAP WACANA BERSIH DESA/RASULAN

 

Assalamu’alaimum Wr. Wb.

Panjenenganipun para sesepuh, para pinisepuh wonten ing Desa Putat ingkang pantes sinudarsana

Panjenenganipun Bapak/Ibu , sanak kadang, para wiranem, anak-anak kula, miwah wayah-wayah kula ingkang tansah ngleluri budaya Jawi.

Langkung rumiyin sumangga kita sedaya tansah muji syukur dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Murbeng Dumadi, dene ing wekdal menika kita sedaya saged kempal manunggal ing Bale Desa Putat menika kanthi wilujeng tanpa manggih alangan setunggal punapa.

Para kadang warga Desa Putat ingkang kula tresnani.

Bersih Desa utawi Rasulan ingkang  katindakaken menika pinangka wujud raos syukur kita dhumateng ngarsanipun Gusti Allah, awit Gusti Allah sampun keparing paring kanugrahan dhumateng kita awujud panen ingkang sae miwah kathah asilipun. Bab menika temtu kemawon inggih karana panjenengan sedaya anggenipun mungkul miwah tekun anggenipun ngolah pasiten kanthi tlaten, saengga asilipun saged karaosaken sesarengan.

Kita sedaya nindakaken bersih desa menika sampun atusan taun kepengker, kanthi turun tumurun nguri-uri budaya leluhur. Sanajan jaman sangsaya majeng mugi-mugi adicara menika tetep lestari.

Kajawi mujudaken raos syukur ugi pinangka sarana kangge ngandelaken miwah nyambung pasedherekan ing antawisipun kulawarga setunggal lan satunggalipun tansah guyup rukun ing madyaning gesang bebrayan.

Para rawuh makaten ingkang dados atur kula, muga wonten paedahipun tumrap kita sedaya.  Wasana mbok bilih anggen kula matur wonten kekiranganipun, mugi diagung ing pangaksami.

Wasana sugeng mriksani pagelaran ringgit wacucal sedalu natas kanthi dhalang Ki Timbul Hadi Prayitno kanthi lampahan Sri Mulih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Nuwun.

6. ATUR PAMBAGYA HARJA
PERPISAHAN KELAS TIGA

           Nuwun. Bapak Kepala Sekolah ingkang satuhu kinabekten. Bapak Ibu Guru ingkang dahat kinurmatan. Kadang kula sagung kelas tiga ingkang kula tresnani.
Puji syukur tansah katur dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Luhur, ingkang sampun paring kanugrahan, rahmat saha hidayah tumanduk dhumateng kula panjenengan sami.
Kadang kula, kangmas mbakyu kelas tiga ingkang kula tresnani ingkang sakedhap malih badhe nilaraken pawiyatan punika. Awrat sajatosipun kula minangka wakilipun kelas setunggal kalih, anggen kula ngaturaken panampi atur pepisahan saking kadang kelas tiga sedaya. Hamung awit saking unen-unen menawi wonten pepanggihan, badhe wonten pepisahan. Jer kula panjenengan sami namung manungsa limrah boten kewawa nyelaki pepesthening Gusti Ingkang Maha Agung. Pramila pepisahan punika kedah dipun tampi kanthi lila legawaning penggalih.
Raka mas kelas tiga ingkang kula tresnani, kula dherek bingah, bombong saha mongkog dene panjenengan sedaya sampun kasil medal saking pawiyatan punika kanthi nganthongi Tandha Tamat Belajar. Kula boten kewagang nggondheli anggen panjenengan badhe nglajengaken wonten ing pawiyatan ingkang langkung inggil. Kula minangka wakil saking kelas setunggal lan kalih ngaturaken gunging panuwun, dene raka kelas tiga sampun ikhlas paring pitedah saha bimbingan ingkang boten sakedhik paedahipun. Kula boten saged atur lelintu punapa-punapa, namung ngaturaken puja pangastuti dhumateng Pangeran, mugi-mugi panjenengan antuk piwales ingkang langkung murwat saking Gusti Ingkang Maha Agung. Mugi-mugi ingkang badhe nerusaken dhateng pawiyatan ingkang inggil sageda katampi, ingkang badhe nyambut damel mugiya dipun gancaraken dening Gusti Ingkang Murbeng Gesang.
Raka mas kelas tiga ingkang kula hormati, minangka wakil kelas setunggal lan kalih, kula nyuwun gunging samodra pangaksami, menawi wonten ing pasrawungan nalika ing pawiyatan punika kathah klenta-klentu saha gonyak-ganyuk nglelingsemi.
Kula cekapi atur panampi pamitan punika. Saking kula pribadi, mbok bilih wonten keladuking wicanten, kula tansah nyuwun samodra pangaksama.
Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: