RSS

Angkating Layon

UPACARA BIDHALING LAYON

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Nuwun, para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang dhahat kinabekten;
Para alim ulama ingkang satuhu luhuring budi;
Para pangembating praja ingkang pantes sinudarsana;
Bapak-bapak, ibu-ibu tuwin para pambela sungkawa ingkang winantu ing karaharjan.

Inna Lillahi wa inna ilaihi roji’un
Sampun tinimbalan sowan wonten pangayunanipun Allah SWT, panjenenganipun ……….dumugi yuswa…….. taun, seda nalika dinten ………., surya kaping ……… , warsa …………., wanci tabuh …………., kanthi lantaran nandhang gerah sepuh sawatawis dangu.

Para takziyah ingkang kinurmatan, nadyan kepara randhat, keparenga kula ngaturaken sugeng rawuh, saklajengipun sumangga kasekecakna lenggah kanthi mardikaning penggalih ngantos dumugi purnaning upacara.

Saderengipun upaca pambidhaling kawiwitan, langkung rumiyin keparenga kula ngaturaken puji sokur konjuk wonten ngarsa dalem Allah SWT, dene tansah paring kayuwanan dhumateng kula panjenengan, satemah saged ndherek bela sungkawa dhumateng brayat ageng ………………… mriki.

Para takziyah ingkang dhahat kinurmatan, atur uninga menggah reroncening upacara pambidhaling layon ingkang sampun rinancang dening sedaya kulawarga.
1. Ingkang angka sepisan inggih punika pambuka
2. Dene ingkang angka kalih, atur pambagya saking kulawarga
3. Salajengipun, angka tiga pangandikan lan panglipur saking sesepuh dhusun Jatisrana
4. Ingkang angka sekawan donga angkating layon
5. Ingkang angka gangsal panutup

Para pambela sungkawa ingkang dhahat kinurmatan, pinangka pambukaning upacara ing kalenggahan punika, sumangga sesarengan ndedonga wonten ngarsa dalem Allah SWT, miturut agami saha kapitadosanipun piyambak-piyambak. Dene ingkang nunggil kapitadosan kaliyan kula, sumangga kula dherekaken maos basmalah:
————————————————— Waosan basmalah —————————————–
Cekap, matur nuwun
Adilaya ingkang angka kalih, inggih punika atur pambagya yuwana saking kulawarga panandhang, ingkang badhe dipun sarirani dening panjenenganipun ………………. Dhumateng panjenenganipun ……………………. kula sumanggakaken.
————————————————– Pambagya harja ——————————————
Makaten para takziyah, atur pambagya saking kulawarga panandhang ingkang dipun sarirani dening …………….. Ndungkap adilaya ingkang angka tiga, inggih punika pangandikan lan panglipur saking sesepuh pangarsaning dhusun ……………, dhumateng panjenenganipun ………………… wekdal sumangga katur.
————————————————- atur panglipur ———————————————–
Agunging panuwun katur dhumateng panjenenganipun …………….., mugi-mugi paringipun pangandikan sageda dados panglipur tumraping kulawarga panandhang.
Dhumateng para kadang wiranem, kasuwun tumunten ngedalaken layonipun almarhum …………… saking wisma duhkita tumuju ing sangajenging wisma duhkita, ngrantu upacara salajengipun. Dhumateng para takziyah kasuwun keparenga jumeneng, pinangka pakurmatan dhumateng suwargi ………………
Tataran upacara ingkang angka sekawan inggih punika donga badhe bidhaling layon, dening panjenenganipun ……………., wekdal kula aturaken, sumangga.
———————————————– donga angkating layon —————————————-

Paripurna upacara pambidhaling layon kalenggahan punika, pramila mbokbilih anggen kula ngayahi jejibahan kathah atur saha patrap ingkang boten ndadosaken renaning penggalih, keparenga panjenengan sedaya paring agunging pangapunten.
Sumangga upacara pambidhaling layon ing kalenggahan punika kapungkasan kanthi sesarengan muji sokur konjuk ngarsa dalem Allah SWT, dene lampahing upacara saking purwa, madya, dumugi wasana, saged kaleksanan kanthi wilujeng kalis ing sambekala.
Sumangga kula dherekaken :
—————————————-Alkhamdulillahi robbil ‘alamiiin. ——————————-
Cekap semanten matur nuwun

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: