RSS

Candra Panggih

Pasrah Penganten

Nuwun. Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Mugi tansah winantu ingkang kawilujengan. Sinartan sinukartaning panambrana. Ibu miwah Bapak …….., dalah para putri putra, dalasan sanggyaning kulawarga, punapa dene para rawuh. Nuwun, tumanggap pangandikanipun Bapak …….., ing ayulihi Ibu tuwin Bapak ……., amasrahaken panganten kakung, kaparenga kula matur, minangka sesulihipun Ibu saha Bapak ………., kula kadhawuhan tampi pasrah panganten kakung.
Pramila, kaparenga amratelakaken bilih ing samangke wanci tabuh ………, panganten kakung kula tampi kanthi sae, andadosaken suka bingahipun manah, saha sumangga sami muji muja syukur konjuk ing Hyang Murbeng Gesang.
Salajengipun mundhi dhawuhipun Bapak saha Ibu …….., risang panganten kakung badhe sarimbit kaliyan panganten putri ………., dumungkap upacara ijab kabul. Kula nyadhong pangaksami mbok bilih wonten kakirangan saha kaladuking panampi.
Assalamu ‘alaikum wr. wb.

Panyandra Penganten
(Gendhing Ketawang Puspawarna)

Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Binarung swaraning pradangga munya angrangin, ana ganda arum angambar angebeki jroning sasana pawiwahan, nulya kawuryan ana teja angenguwung mawa praba, tuhu menika tejane panganten putri ingkang binayangkare mijil saking tepas wangi, kinanthi manjing sasana rinengga.
Sampating busana ingkang angemba busananing prameswari nata, tinon saking mandrawa abyor mompyor pating galebyar pating calorot, katempuk ing pandam kurung ingkang angrenggani, lamun cinandra kadya kilat asesiring.
Amucang kanginan denira lumaksana penganten putri, membat madya lumenggang ing warih. Meloking wadana sumunu agilar-gilar kadya kencana binabar, sunaring netra andamar kanginan.
Weweging pranaja singset kapathet ing ageman, pindha cengkir gadhing piningit, yayah anjebol-njebolna mekak madya ingkang minangka setubandaning sarira.
Kicating pada katon pating galebyar dening rerengganing canela ingkang tinaretes ing sesotya nawaretna, ginantha ing wardhaya candrane kaya wredhu angga sasra lumaku ing wanci dalu.
Prapteng madyaning sasana pawiwahan kagyat kagora kang apindha sitaresmi inggih musthikaning pawiwahan, dene uninga sanggyaning para tamu kakung sumawana putri, wus kebak ber ambalabar angebekti jroning pawiwahan, nganti kaya angdhoyong-dhoyongna pancak sujining pandhapi agung bale winangun. Marma tumanduking raos ingkang dahat tumanem ing kalbu, yayah linobong jroning wardaya, kelem karoban ing memanis, ingkang tuhu tan kawawa cinitra ing ukara.
Prapteng unggyan ingkang tinuju dening panganthining panganten putri ingkang pinaragan dening Ibu ……. Sumawana Ibu ………, musthikaning pawiwahan gya kinanthi kalenggahaken ing sasana pinajang, angrantu laksitaning adicara ingkang wus rinantam.
Nalika samana kawistara sri pinangantyan wus lenggah anggana raras. (Sasampunipun panganten putri lenggah, gangsa kasuwuk).
Wassalamu ‘alaikum wr. wb.

Penganten Kakung
(Gendhing Ladrang Wilujeng Pelog Barang)

Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Kumenyar mawa prabawa, kentar-kentar winor ganda wida. Sumirat ambabar teja maya, saya dangu saya cetha, saya caket saya ngalela. Pranyata menika tejaning panganten kakung ingkang binayangkarya mijil saking wisma palereman, kinanthi manjing sasana pawiwahan.
Mubyar-mubyar busananing panganten kakung ingkang angemba busananing narapati, lamun kadulu katon agung, mrabu, miwah mrabawa. Agung ateges kebak ing kaendahan kang sanyata adi luhung, dene mrabu ateges pindha jejering narendra kebekan ing kawibawan luhur, mrabawa ateges sinung prabawa adi endah milangoni.
Dhampyak-dhampyak ingkang samya lumaksana angayap sang pinangantyan kakung, pinaragan dening para kadang santana miwah warga wandana. Dhasar panganten kakung anyardula lapa tindake, riyak anggajah ngoling, lembehan merak kasimpir. Sarira amrabata, sembada ing driya tan mingkuh saliring kewuh, yen ta tamtama sumbaga wirotama prawira jayeng palugon, tatag tangguh tanggon, tanggung jawab prapteng ngendon. Mila kalamun pinetha ing wardaya candrane kadi narendra ingkang arsa tedhak siniwaka, lenggah ing dhampar denta.
Prapteng unggyan kang tinuju, sang pinangantyan kakung sumawana ingkang samya umiring lampah sami dene aparantunan wonten ing wiwaraning pawiwahan. Nalika samana panganten kakung dahat ngungun sanguningani eden-eden kang angrenggani tawinging wiwara, dumadi saking pradapa mancawarna, tinunggulan dening pradapaning wandira. Pradapa ron wandira waringin. Tulya asri dinulu.
Kumalebeting rontek miwah umbul-umbul ingkang katempuh ing maruta manda, lamun linaras ing suksma enthane asung pambagya hargya marang sang pinangantyan kakung, lumeber sanggyaning para warga wandawa ingkang samya umiring gati.
Dupi wus tinata titi tataning wigati, sigra jumangkah sang wimbasara pamethuking sekar cepaka mulya sasele inggih sang atmaja panganten kakung, saksana amurweng kandha sang wimbasara dhumateng ingkang piniji anampi. (Dumugi wiwaraning pawiwahan, panganten kakung kendel).
Wassalamu ‘alaikum wr. wb.

Panyandra Bucalan Gantal
(Gendhing Kodhok Ngorek – Ketawang Larasmaya)

Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Hong ilaheng astuna masidam. Wus dumugi wahyaning mangsa kala dhumawahing kodrat saking panguwaosing Gusti Ingkang Murbeng Dumadi. Nalika samana ana titahing Gusti ingkang asipat jalu tanapi wanita ingkang sumedya anetepi jejering ngagesang, ngancik alaming madya, amestuti ila-ila ujaring para kina ingkang dahat pinundhi-pundhi, sarta angleluri laksita harja, nulad edi endahing budaya luhung, umiring sesanti tis-tising tyas marsudi mardawaning budya tulus. Budya ateges budi daya ingkang tuwuh saking osiking panggalih. Wondene tulus saliring pangesthi ingkang tumuju marang kautamen pinarengake.
Kawuryan sri panganten putri wus jengkar saking sasana rinengga, ingayap sanggyaning warga wandawa, kinanthi mring sasana ingkang pinanci. Dene ingkang mungwing wuri ana jejaka/kenya kekalih umiring tindake panganten putri, menika ingkang sinaraya angemban puspita adi ingkang winastan Kalpataru Dewadaru Jayadaru, kinarya sarana dhauping sri panganten sarimbit.
Kepyaking pradangga munya anganyut tuwuh, kadya asung pepuji pangastuti mring panganten kekalih wrih kang kaesthi dadi kang sinedya dadya. Saya caket dening lumaksana pangantyan putri, samana wus prapteng unggwan kang tinuju, nulya panganten kekalih samya apagut tingal. Tempuking pandulu caturnetra ingkang linambaran budi luhur, sakala wonten daya pangaribawa ingkang ambabar karsa dadya sarana pambukaning rasa ginaib ingkang tumanem ing sanubari.
Saksana kumlawe astane panganten putri sarwi ambalang gantal mring panganten kakung, ingkang winastan gondhang kasih. Datan saranta panganten kakung gya gumantya ambalang gantal ingkang winastan gondhang tutur.
Punapa ta wujud sarta wredining gantal ingkang kinarya bebalanganing panganten sarimbit? Pranyata wujuding gantal dumadi saking sedhah lininting tinangsulan lawe wenang, sarta pinilih suruh ingkang atemu rose, ingkang amengku wredi sinandi : Suruh, yen dinulu saje lumah lawan kurepe, nanging lamun ginigit padha rasane. Menika amengku wredi sanadyan kang sajuga jejer priya kang sawiji putri, nanging lamun wus manunggal tekade, bisa manunggal cipta, rasa, miwah karsane, pinasthi jatukramane.
Marma tinangsulan lawe wenang awarna seta, wredinira mugi wusnya tinangsulan ing akrami, dadya paningset denira mangun brayan, datan nalisir saking angger ugering kautamen. Pinilih suruh kang atemu rose, mengku wredi mugi panganten sarimbit manunggal lair batine, saniskara pangesthi nyawiji, sirik lamun kongsi suwelang kayun, widada kang sinedya, lestari kang kaesthi.
Kawistara panganten kekalih wus jajar sumandhing aneng luhuring pasangan linambaran roning pisang raja, pasemone nyata lamun dhaupira wus pinasthi dadi pasanganira, kang anggung kinudang-kudang bangkit mandireng pribadi, winimbuh ing kawibawan, lir jejering narendratama.
Mandhap saking pasangan, ingkang sarimbit gya marepeki antiga cinaket ing bokor kencana, minangka wadhahing sekar setaman. Sakala kanang antiga tinapak ing pada, pecah sanalika. Pramila daya-daya panganten putri laju anjengku sarwi sumembah mring kakung. Purna denira sumembah gya amijiki samparaning ingkang raka, pralampita angicali saliring sukerta, tulus mulya manggih raharja.
Katon kambang-kambang kumambanging sekar triwarna kang aneng jroning bokor kencana, mawar, mlathi, miwah kanthil. Yekti menika kinarya pralampita lamun winawar ing tembung manis lumantar kedaling lathi, dadya pambukaning karyatama kang anggung kumanthil-kanthil ing padoning netra, tumameng tung-tunging nala.
Kawistara sri pangantyan kekalih wus pinaringan her wening kang mijil saking kendhi pratala. Menika minangka pralampita mrih sabarang pakarti kang arsa linampahan, linambaran weninging panggalih miwah menebing kalbu, kang tinemu hayu hayem hangayomi.
Paripurna gatining kang titi laksana panggih. Samana sang pinangantyan wus jumeneng jajar sumandhing sarwi siningeban sindur dening ingkang ibu. Bebrayaning putra sarimbit tinuntun rehing kautamen pinayungan ing budi rahayu, wani marang bebener, wedi marang kanisthan.
Sang Larasmaya memuji memuja asung pangastawa, umiring kang daweg winiwaha, laju manjing sasana rinengga, lulus raharja, sirna saliring rubeda.
Rahayu ingkang sami pinanggih. Wassalamu ‘alaikum wr. wb.

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: