RSS

Lustrum

PAHARGYAN LUSTRUM KAPING 12 SMP TUNAS MUDA

Assalamu’alaikum, Wr.Wb.
Bapak Kepala SMP Tunas Muda , Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati miwah alumni SMP Tunas Muda ingkang dhahat kinurmatan
Ustadz Drs. Sunardi Syahuri ingkang satuhu pantes sinudarsana
Dalasan sagung tamu undangan ingkang winantu ing suka basuki.
Keparenga kula munggel pangandikan panjenengan sadaya, awit kula piniji panitya kinen ngaturaken urut reroncening Adicara Puncak Pahargyan Lustrum kaping 12 SMP Tunas Muda.
Nanging saderengipun kula ngaturaken rantamaning adicara punika, sumangga kula dherekaken ngonjukaken puji syukur wonten sahandhap pepadaning Allah SWT, awit sadaya barokah ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula, satemah saged kempal manunggal kanthi tebih ing rubeda nir ing sambekala.
Sagung tamu undhangan ingkang kinurmatan , keparengan panatacara murwakani lampahing titilaksana Adicara Puncak Pahargyan Lustrum kaping 12 SMP Tunas Muda. , kanthi ngaturaken urut reroncening adicara ingkang sampun karantam dening panitya, nun inggih:
1. Pambuka
2. Pasrah bebungah tumrap para juara pasanggiri (Penyerahan Hadiah Lomba)
3. Pangandikan Kepala SMP Tunas Muda kalajengaken Pagas Tumpeng
4. Tausyiah Syukur dening Ustadz Drs. H. Sunardi Syahuri
5. Pasrah – tinampi ringgit wacucal (Semar) (Kepala SMP Tunas Muda – dhumateng Ki Dhalang Edhi Suwondo)
6. Panutup.
7. Pagelaran Ringgit purwa sedalu natas kanthi Lampahan : “Rama Nitis – Semar Boyong” ingkang badhe katindakaken dening Ki Dhalang Edhi Suwondo.
Para Bapak/ Ibu tamu undhangan ingkang satuhu dhahat kinurmatan, makaten menggah urut reroncening Adicara Puncak Pahargyan Lustrum kaping 12 SMP Tunas Muda ing dalu punika. Kasuwun wontena suka lilaning penggalih sagung tamu undhangan tansah hanjenengi ngantos dumugi paripurnaning adicara ing dalu punika. Nuwun, nuwun, matur nuwun.
Sagung tamu undhangan ingkang satuhu kinurmatan,
Sumangga adicara ing dalu punika kawiwitan kanthi ndedonga jumbuh kaliyan kapitadosan sowang-sowang, dhumateng Bapak ibu tamu undhangan ingkang hangrasuk agami Islam kula dherekaken maos Basmallah sesarengan, wondene ingkang ngrasuk agami sanes kajumbuhna kaliyan gegebengan panjenengan, ndedonga kawiwitan ………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..cekap.
Ngancik adicara kaping kalih : Pasrah bebungah tumrap para juara pasanggiri kangge mahargya pengetan Lustrum 12 SMP Tunas Muda ing tahun 2013. Dumateng ngarsanipun Seksi Lomba pandaya wara kula aturaken.
……………………………………………………………………………………………………………………………
Makaten Pasrah bebungah tumrap para juara pasanggiri kangge mahargya pengetan Lustrum 12 SMP Tunas Muda ing tahun 2013. Dhumateng para juara kaaturaken ndherek bingah miwah matur nuwun awit partisipasinipun.
Ngancik adicara kaping tiga atur pangandikan Kepala SMP Tunas Muda kalajengaken pagas tumpeng . Dhumateng ngarsanipun Bapak Drs. Suradi, M.Pd. wekdal saha pandaya wara kaaturaken. Sumangga………………………………………………………………………………
Kalajengaken pagas tumpeng. Sasampunipun tumpeng kapagas dening Bapak Kepala SMP Tunas Muda tumuli kapasrahaken dhumateng ngarsanipun Ibu Dra. Niken Larasati pinangka pangarsa panitya Lustrum 12 SMP Tunas Muda
Sagung tamu minulya. Tumpeng tumrapipun tiyang Jawi nggadhahi pralambang saha tuntunan gesang Tumpeng saged dipunjarwani: Tumapaking penguripan, tumindak lempeng. Tegesipun tumpeng mujudaken panggantha utawi panyuwunan dhumateng Gusti Ingkang Maha Agung, supados tiyang ingkang munjukaken donga saha panggantha punika kalis ing sambekala, saha pikantuk kanugrahan, sarta lumebering sihing Pangeran.
Sagung tamu minulya .Ndungkap adicara kaping sekawan : Tausyiah Syukur dening Ustadz Drs. H. Sunardi Syahuri
Dhumateng ngarsanipun Ustadz Drs. H. Sunardi Syahuri wekdal saha sasana wara kula aturaken. Sumangga.
……………………………………………………………………………………………………….
Makaten tausiyah syukur saking ustadz Drs. H. Sunardi Syahuri boten kesupen kaaturaken sewu agunging panuwun . Mugi-mugi punapa ingkang sampun dipunaturaken tansah dipunbundheli ing salebetipun ati sanubari miwah dipuntindakaken brayat ageng SMP Tunas Muda .
Bapak/ Ibu tamu undhangan ingkang satuhu kinurmatan.
Ngancik adicara kaping gangsal: Srah tinampi tokoh ringgit Semar saking Kepala SMP Tunas Muda dhumateng ngarsanipun Ki Dhalang Edhi Suwondo. ……………………………………………………………………………………………………….
Ingkang salajengipun Bapak Kepala SMP Tunas Muda kepareng hamasrahaken paraga/tokoh ringgit Semar dhumateng Ki Dhalang Edhi Suwondo.
Bapak/ Ibu sagung tamu minulya, kanthi paraga Semar ingkang sampun kaasta dening Ki Dhalang Edhi Suwondo ateges pagelaran ringgit purwa sadalu natas kanthi Lampahan “Rama Nitis – Semar Boyong” tumuli kawiwitan.
Sagung tamu minulya kanthi punika reroncening Adicara Puncak Pahargyan Lustrum kaping 12 SMP Tunas Muda ndungkap paripurna
Dhumateng sedaya pehak ingkang sampun paring panyengkuyung murih gancar miwah regenging pahargyan Lustrum kaping 12 SMP Tunas Muda panitya ngaturaken sewu agunging panuwun ingkang tanpa upami.
Wondene kula pribadhi ingkang ndherekaken lampahing adicara ing dalu punika bok bilih kirang runtut tumapaking adicara, kirang leres rumpakaning basa, miwah kirang mapan ing reh subasita, kula nyuwun agunging samodra pangaksami. Tebah siti sekul binuntel roning kalapa. Apuranta menawi wonten lepat kawula.
Sumangga adicara ing dalu punika kapungkasan kanthi ndedonga jumbuh kaliyan kapitadosanipun sowang-sowang. Dhumateng ingkang ngrasuk agami Islam kula dherekaken maos Tahmid sesarengan. Sumangga ………………. …Matur Nuwun.
Wekdal salajengipun kula aturaken dhumateng Ki Dhalang Edhi Suwondo sakanca. Sugeng wungon- sugeng hamriksani pagelaran ringgit purwa sedalu natas kanthi Lampahan “ Rama Nitis – Semar Boyong” ingkang katindakaken dening Ki Dhalang Edhi Suwondo saking Pajangan, Sleman, miwah dipunregengaken Bintang Tamu: Ibu Yuningsih utawi Mbok Dhe Beruk .
Wasana kanthi asesanti Jaya-jaya wijayanti SMP Tunas Muda tansah jaya. Dirgahayu SMP Tunas Muda Nuwun- nuwun – Matur Nuwun.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: