RSS

Pambagya Harja

PAMBAGYA HARJA- 1

Nuwun. Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Para rawuh, kaparenga matur, minangka sesulihipun ingkang kagungan hajat, inggih menika Bapak tuwin Ibu …….., kula ngaturaken sugeng rawuh. Salajengipun ngaturaken gunging panuwun, dene panjenengan sampun karsa ngrawuhi anggenipun gadhah damel, ngemah-emahaken anak angka kalih, nama ……., pikantuk ……, putranipun Bapak saha Ibu …….., ingkang pidalem ing ………..
Bapak dalah Ibu ……… ngaturaken gunging panuwun ugi, dene panjenengan sampun kapareng paring pambiyantu ingkang awujud kawigatosan, bandha beya, iguh pratikel, tuwin ubarampe sanesipun, ingkang gemblenganipun saged ngegengaken pepanggihan samangke menika.
Ngambali ingkang kapacak ing serat ulem, kaparenga para rawuh paring pangestu mugi panganten kekalih anggenipun mangun brayat pinaringan karaharjan kabagyan.
Bapak saha Ibu ……. saha gotrah nyuwun gunging pangaksami awit saking kirang saening panampi, sapelening pasugatan, sarta sadaya kekiranganipun, ingkang ndadosaken cuwa sarta boten renaning panggalihipun para rawuh.
Menggah kula piyambak, inggih nyuwun gunging pangaksami, amargi klenta-klentuning tembung, galap gangsuling ukara, tumpang suhing basa, punapa dene sigug wagu tuwin kiranging tatakrami anggen kula matur.
Mugi-mugi pahargyan ing Dalem ……….. samangke menika kawawa ngraketaken, nyupeketaken anggenipun sami srawung, memitran, pasadherekan, saha nglestantunaken bebrayan ing alam sawegung.
Wusana kaparenga para rawuh angestreni pahargyan menika kanthi sakeca mardika ngantos dumugi purnaning pahargyan. Nuwun.

Wassalamu ‘alaikum wr. wb.

PAMBAGYA HARJA- 2

Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Nuwun, para pinisepuh tuwin para sesepuh ingkang dahat pinundhi-pundhi. Para priyagung kakung miwah putri ingkang satuhu pantes sinudarsana. Para rawuh ingkang bagya minulya.
Minangkani pamundhutipin Bapak saha Ibu ……….., dalah besan Bapak saha Ibu ………….. sakulawarga, ingkang ing dinten menika amengku karya nindakaken darmaning ngasepuh, amiwaha putra panjaja putri ingkang asesilih …….. kaliyan ………., putra panenggak, kula kadhawuhan sowan matur wonten ing ngarsa panjenengan sadaya.
Inggih awit saking bombonging sarta bembenging panggalihipun, candraning kejugrugan ing wukir sari, kabenan ing saganten madu, panjenenganipun sami boten saged anyarirani piyambak sowan matur wonten ing ngarsa panjenengan sadaya, ngaturaken ingkang dados prentuling penggalih.
Minangka purwakaning atur, sumangga sami sesarengan ngunjukaken puja pudyastuti syukur konjuk ing ngarsanipun Gusti Ingkang Murbeng Dumadi, ingkang sampun kapareng paring nugraha dhumateng Bapak saha Ibu …….. dalah Bapak saha Ibu ……., punapa dene gotrah, anggenipun kagungan karsa ndhaupaken putra panganten sampun saged kalampahan wilujeng nir bita nir ing sambekala. Kajawi nugrahaning Gusti, sadayanipun menika inggih awit berkah pangestu panjenengan sadaya.
Ingkang sami bebesanan dalah kulawarga ngaturaken pambagya wilujeng, sinartan panuwun ingkang tanpa pepindhan, dene panjenengan sampun kapareng angestreni pahargyan menika, saprelu paring berkah pangestu wilujeng dhumateng panganten sakloron.
Ingkang sami amengku karsa miwah gotrah ugi ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, dene panjenengan igu kapareng paring tandha tresna ingkang awujud punapa kemawon. Menika sadaya sayektos adamel mongkog sarta bombonging panggalihipin. Inggih awit saking menika, panjenenganipun sami boten saged amahyakaken punapa-punapa, kajawi amung sumangga ing purba wasesanipun Gusti Ingkang Maha Kuwaos. Mugi-mugi sadaya kasaenan panjenengan kasebat antuk ganjaran ingkang samesthinipun.
Para lenggah ing sasana mulya ingkang tansah karahayon. Samenika panganten kekalih sampun kula sowanaken marak ing ngarsa panjenengan, saprelu kula suwunaken tambahing berkah pangestu panjenengan, anggenipun jejodhoan sageda atut runtut rerentengan, widada lestari mulya, winantu ing rahayu.
Minangka wusananing atur, brayat agung Bapak Ibu ………… saha Bapak Ibu ……… boten kesupen nyuwun lumintuning pangaksama tumrap sadaya ceweting aruh, lungguh, suguh, sarta rengkuh, ingkang katur panjenengan. Ewa samanten mawantu-wantu panyuwunipun, kaparenga panjenengan anyakecakaken lenggah sinambi angresepi atur pasugatan sawonten-wontenipun.
Wondene manawi wonten kirang wijang wijiling wicara, kula pribadi nyandhong agunging pangapunten. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Wassalamu ‘alaikum wr. wb.

PAMBAGYA HARJA- 3

Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Para pinisepuh, para aji sepuh, ingkang satuhu pana ing pamawas miwah lebda ing pitutur. Para nayaka pangemban pangembating praja satriyaning nagari ingkang minangka pandam pandoming kawula dasih. Para tamu kakung putri, inggih baraya agung trah ingkang satuhu ber budi bawa leksana.
Prasasat linobong ing panggalih ingkang dahat suka amarwata suta, tumanduk ingkang ndaweg mangun buja, kadi kelem karoban ing memanis, sinandhing kastuba manik. Kacaryaning panggalih, dupi anguningani yen ta jroning sasana wiwaha kawuryan bak ber ambalabar sanggyaning para tamu kakung putri, sampun kepareng lenggah satata, pepak sinaroja.
Kapanduking raos ingkang dahat tumanem ing kalbu, saksana ambuka osiking driya denira sumengka pangawak braja, lir keplasing warastra lungit. Prentuling parasdya miwah esthining prayojana, tanna lyan amung daya-daya denirarsa asung sugata, manembrama atur pambagyarja konjuk sagunging para tamu ingkang winengku ing aluhur.
Nun inggih. Amung kewala, awit saking berag berawaning panggalih ingkang dahat amara suka, sakala legeg, puteg, buneg, jroning wardaya, sanadyan saklimah tan kawawa medhar pangandika, awit amung kandheg monten ing tenggak. Mangkana pangudasmaraning driya ingkang kawijil kanthi aris, sinawung lukitaning tembung manis, manuhara kebak ing sagorawa.
“Dhuh, sanggyaning para tamu ingkang anggung sinungga ing akrami, sapinten ta gung berawaning manah kula ing kalenggahan menika, awit sampun kapatedhan ing sih, kabalabak luhuring budi darma saking andika sadaya, ingkang sampun kasdu minangkani sarining serat sedhahan, kaparenga anjenengi anggen kula netepi darmaning wredha, mangun buja krama, amiwaha suta, amahargya siwi.”
“Inggih awit saking lubering sih kadarman miwah lumintuning darmastuti saking andika sadaya menika mugi pikantuk lelintu ingkang satraju, saking Gusti Ingkang Maha Adi, sarta agenging panuwun kula ingkang boten saged cinitra ing ukara, boten sanes amung dahat katedha kalingga murda.”
“Dhuh, darahing budaya ingkang sampun kontab saindenging rat pramudita. Lubering sih darma saking andika sadaya ingkang sampun kapareng jumurung ing karsa suka pepuji mangastungkara, andayana dhumateng anak kula panganten kekalih, ingkang sampun widagda anambut guna talining akrama, temah jumbuh ingkang sami ginayuh, sembada ingkang sami sinedya. Karahayon dening Gusti Ingkang Maha Hayu, umiring puji miwah pangastuti ayu, hayu, rahayu, ring ulah ahayu.”
Makaten anggen kula sumedya atur. Wonten kirang jangkeping tutur, kaladuk, dalasan lepating pangroncenipun tembung, ukara, miwah basa, mugi-mugi sampun andadosaken kirang tangkepipun pamengku. Saha kaparenga tadhah tetesing aksama.
Nuwun. Wassalamu ‘alaikum wr. wb.

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: