RSS

Dasanama

 

KAWRUH BASA

A. DASANAMA

Dasanama yaiku tembung pirang-pirang kang duwe teges siji utawa padha.

  1. Tuladha
anak : atmaja, putra, siwi, sunu, suta, yoga
angin : bajra, bayu, maruta, pawana, samirana, sindung riwut.
ati : driya, galih, manah, nala, kalbu, prana, tyas, wardaya.
awak : angga, badan, salira, sarira, raga.
bapak : bapa, sudarma, sudarmi, rama, yayah
banyu : her, warih, ranu, sindu, tirta, we, jala
bodho : blilu, dama, mudha, kumprung, koplo, jugul, pengung, punggung
bumi : bantala, bawana, buwana, basundara, jagad, mandhala, pratala, paratiwi, siti, kisma
buta : asura, danuja, denawa, ditya, diyu, raseksa, yaksa, wil
dalan : delanggung, enu, gili, lurung, marga, margana, sopana
dewa : apsara, apsari, bathara, dewata, sura, hyang, jawata, widadara
gajah : asti, dipa, dwipangga, dirada, esthi, liman
gawe : kardi, karya, karti, yasa
geni : agni, api, apyu, brama, dahana, pawaka
getih : ludira, marus, rah, rudira
gunung : aldaka, ancala, arga, ardi, giri, himawan, meru, parwata, prabata, wukir
ibu : biyang, biyung, indhung, puyengan, rena, umi, wibi
ireng : cemani, cemeng, jlitheng, kresna, langking
iwak : matsura, mina, ulam
jaran : aswa, kapal, kuda, turangga, undhakan, wajik
jeneng : asma, aran, jejuluk, rum-rum, wewangi, tetenger
kali : lepen, narmada
kaya : kadi, kadya, lir, mimba, pendah, pindha
keris : curiga, cudrik, katga, patrem
kethek : juris, kapi, palwaga, rewanda, wanara, wre
kreta : rata, ratangga, pedhati, wirnana, yana
kraton : dhatulaya, kedhaton, pura, puri
kuning : jenar, kapuranta, pita
lanang : jaler, jalu, kakung, priya
langit : akasa, antariksa, awang-awang, bomantara, dirgantara, gegana, jumantara, tawang, widik-widik, wiyati, wyat
lara : gerah, gering, roga, sakit
lintang : kartika, sasa, sasadara, sudama, taranggana, wintang
macan : sardula, sirna
manuk : kaga, kukila, paksi, peksi
mata : eksi, mripat, netra, paningal, soca
mati : antaka, ngemasi, lalis, lampus, layon, lena, murud, palastra, seda
mayit : bangke, jisim, kunarpa, kuwandha, sawa, wangke
misuwur : kajuwara, kaloka, kalok, kawardi, kawentar, kaonang-onang, kombul, kondhang, kongas, kontap
omah : graha, panti, wisma, yasa
padu : crah, congkrah, kerengan, padudon, sulaya
panah : astra, bana, jeparing, naraca, sara, warastra
pandita : ajar, dwija, dwijara, maharsi, resi, wiku, wipra, yogiswara
peni : apik, becik, edi, endah
perang : yuda, jurit, laga, pupuh, rana, branta yuda
pinter : guna, lebda, limpat, wasis, widagda, widura, wignya
ratu : aji, buminta, bumipala, dhatu, katong, naradipa, narpati, narendra, nareswara, nata, raja, sri, sribupati
rembulan : badra, candra, sasadara, sasangka, sasi, sitaresmi, sitengsu, wulan
sedih : dhuhkita, kingkin, rudhatin, rudhita, sungkawa, susah, tikbra, turidha, wigena
segara : ernawa, jalanidhi, jaladri, samudra, tasik
slamet : basuki, raharja, rahayu, swasta, yuwana, widada
srengenge : arka, aruna, bagaskara, bagaspati, baskara, diwangkara, pratangga, pratanggapati, pratanggakara, radhite, raditya, rawi, surya
ula : sarpa, sawer, naga, taksaka
wadon : dayinta, dyah, estri, juwita, kusuma, retna, rini, wanita, wanodya, gini, putri
weruh : anon, priksa, udani, upiksa, uninga, wikan, wrih
wicara : catur, gunem, ucap, uni
wong : jalma, jana, janma, manungsa, manus, nara

Langkung pepak mangga mlebet ing ngandhap menika : Seputarafitta’s Blog

 

Kawi Jinarwa
Jemparing, panah
Jalanidi, senganten
Jaya-jaya wijayanti, menang, menang, menang terus, lestari unggul
Jayeng palugon, jaya ing paprangan
Juru, perangan
Sajuru-juru, sagolongan-sagolongan, sapantha-sapantha
Jabat, di-, dicekel,-an, tangan salaman
Jaja, dhadha
Jagana, bokong, kang buri
Jagat pramudita, kabungahaning jagat
Jagat traya, jagat tetelu
Jahnawi, bengawan, banyu
Jaya, menang, begja, kasekten, kuwasa.
Jaya-kawijayan, jaa-wijayanti aji sing marahi menang
Jala, banyu
Jalada, jaladara, mendhung, mega
Jaladri, jatadhi, jalanidhi, segara
Jalatarangga, ombak, alun
Jalidra, wong asor
Jalma, jalmi, wong, manungsa
Jalu, lanang
Jampang, di-, diawat-awati
Jana, wong, manungsa
Janaloka, jagat, ndonya
Janapada, 1. batur, 2. donya
Janapriya, ka-, misuwur
Janma, wong, manungsa
Janu, panah, gendhewa
Jantaka, cilaka, sangsara
Janggan, jajanggan, cantrik
Jangkung, di-(i), diawat-awati, direksa
Jara, tuwa
Jari, jariji, driji
Jarnih, bening
Jasa, lelabuhan
Judhi, perang, prajurit
Jugala, bojo, jodho
Juluk, jejuluk, jeneng, peparab
Jungut, pa-an, senthong, paturon
Juti, ala, piala
Juwata, dewa
Jodi,ka-, tiwas, kalah
Jrum, paeka, di-, dipaeka
Jwala, sorot, cahya
Janma mobah anggatra negara, 1961 (sengkalan)
Jata, geni
Jatarupa, emas
Jatmika, becik tandang tanduke
Jatukrama, bojo
Jatya, sajati, nyata
Jatha, 1. rambut gimbal, 2. siung, untu
Jathadara, mertapa
Jathara, weteng
Jawata, dewa
Jawi, jejawi, sapi alasan (bantheng)
Jemah, ing tembe
Jemala, gebug, gitik
Jemur, ajur
Jenar, kuning
Jenek, seneng, bungah
Jethara, n-, bagus
Jeng, sikil
Jengandika, kowe
Jenggala, alas
Jenggan, cantrik
Jenggiri, macam ngango sungu
Jernih, bening
Jibeg, bebeg, judheg, sedhih
Jihma, cidra, goroh
Jihmaga, ula
Jihmayuda, perang, cidra
Jihwa, ilat
Jilma, wong, manungsa
Jimbun, tuwa banget
Jinada, tikus
Jinem, anteng, jatmika
Jinem-rum (-mrik,-sekar,-sari), paturon
Jingga, (-loka), abang, tuwa
Jira, jinten
Jirika, gangsir, jangkrik
Jirna, ringkih, rusak
Jiwagra, pucuking ilat
Jiwana, urip
Jiwangga, jiwa raga
Jiwatma, urip lan sukma (tembung pamiluta)
Jiwita, urip, nyawa
Jubriya, umuk, kibir.
Jubrisa, batur, wadon.
Juga, mung, ijen, dhewe, sa-, siji.
Jukut, suket, jejanganan.
Jumantara, langit, awang-awang.
Jumanten, jumara, jumerud.
Jurit, perang-perangan.
Juwara, ka-, misuwur.
Juwita, putri.
Jra, anrjah, sumebar.

Karungrungan, kedanan, gendheng, kasmaran.
Katodhia, kacobia, kedadara, kaujia, ketetera.
Kasdu, karsa, kepareng, sudi, purun, sarju, rila.
Kasub, misuwur, kondhang, kaloka, kalok, kajanapriya, kajuwara, kaonang-onang, kawentar.
Kawawa, wenang, saged.
Kawignyan, kapiteran, kawegigan.
Kapacak, kaemot, kamot, kaewrat, kawrat, kadekek, kaserat.
Kapatedhan, dipun paringi.
Kapirangu, rangu2, gojag-gojeg, sanggarunggi, kasmaran.
Kapidhara, kalenggak, semaput, kantaka.
Kapiji, tinudhing, kapasrahan, dipun sukani pakaryan, kajibah, tinanggenah.
Kagunan, 1.kapinteran, 2.kesenian.
Kagora, kaget.
Gora, ageng.
Goratara, langkung ageng.
Goratama, ageng sanget.
Kencana, rukmi, rukma, hiranya, suwarna, kanaka, emas.
Kendhaga, pethi, wadhah.
Kekethek, kethek2, swanten thethek.
Kesripahan, kapejahan, kapaten, kenging prastawa saripah (bangsawati), kasedan.
Kaba-kaba, sumelang.
Kabiyas, kabyas, katut ing angin.
Kadang kadeyan, sanak sedulur.
Kadarpa, katresnan, pepenginan.
Kadeyan, sanak sedulur.
Kadga, keris.
Kadgada, trengginas, rerikatan.
Kadiparan, kapriye.
Kadya, kadyangga, kaya.
Kajanapriya, misuwur.
Kadhatwan, kadhatyan, kadhaton, kraton.
Kaendran, kayangan.
Kaga, manuk.
Kagendra, kageswara, ratuning manuk.
Kagyat, kaget.
Kahabalang, kontal mlesat.
Kahanan, panggonan.
Kabantu, kantu, klenger, semaput.
Kandhara, ecis.
Kandhah, kandheh, kandhih, kalah.
Kandhutan, kandhohan, kemotan.
Kanoragan, kedhaton.
Kantaka, semaput.
Katun, klenger, semaput.
Kancana, emas.
Kenya, kanaka, prawan.
Kepala, 1.endhas, 2.pangarep.
Kapi-adreng, adreng banget.
Karyenak, karya+enak=gawe enak, damel sekeca.
Kabyun, karep.
Kayeka, kayeki, kayeku, kaya kae (iki, iku).
Kayun, 1.karep, 2.urip.
Kaywan, kayon.
Kaka, kakang.
Kala, 1.piala, ala. 2.buta. 3.wektu.
Kala-bendu, wewelak.
Kaladuta, nglamat ala.
Kalajana, wong ala.
Kalagyan, patapan.
Kalaha, perang, pepadon.
Kalaka, banyu.
Kalakata, yuyu.
Kalamun, yen.
Kalana, wong klambrangan.
Kaldara, srengenge.
Kalapi, merak.
Kalasa, wadhah, kendhil.
Kalasangka, bngs slompret.
Kalacakra, srengenge.
Kalawai, tumbak.
Kalbu, ati.
Kalesa, cacad, rereget.
Kalengka, 1.cacad, 2. misuwur.
Kalengka (n), inten.
Kaliyuga, jaman, rusak.
Kalingga-murda, dipundhi-pundhi.
Kalingga warsa, kalingan taun.
Kalir, sa-, kabeh.
Kalyana, linuwih, endah.
Kalus (angalus), lunga.
Kaloka, musuwur.
Kalpa, jaman.
Kalpija, lambe.
Kalpika, ali-ali.
Kalwang, kalong.
Kamayan, aji kasekten.
Kamal, kamalagi, asem.
Kamalan, oleh, ganjaran.
Kamandaka, ngayawara.
Kamandalu, klenthing.
Kambe, amben.
Kamena, sadurunge.
Kami, aku kabeh.
Kamla, kecut.
Kamu, kowe kabeh.
Kamuka, sengsem.
Kampita, oreg, kaget.
Kamrat, kamot.
Kanaka, alas.
Kanan-keri (-kering), kiwa tengen.
Kanang, ingkang.
Kandharpa, katresnan.
Kandhara, gulu.
Kandhat, leren.
Kanin, tatu, ketaton.
Kanohan, kabegjan.
Kantar,-an, nangkis, (murub-mubyar).
Kantra, misuwur.
Kantha, gulu.
Kanyut, katut, keli.
Kapi, kethek.
Kapiandhes, mempeng.
Kapidulur, ngumpul.
Kapila, abang enom.
Kapilayu, kapiluyu, klayu.
Kapiluh, ngembeng luh.
Kapindra, ratuning kethek.
Kapineng, meneng wae.
Kapinta, sedhih.
Kapirangu, gojag-gajeg.
Kapiswara, ratuning kethek.
Kapita, sedhih, sumelang.
Kapitut, katut.
Kapya, kabeh, padha.
Kapti, karep.
Kapwa, kabeh, padha.
Karang-ulu, bantal.
Kararap, klarep.
Karatala, epek-epek.
Karawista, rerenggan (pasren).
Karya, 1. pagaweyan, gawe.
Karkasa, seru, banter.
Karkatha, yuyu.
Karma, kang linakonan.
Karena, karni, kuping.
Karuhun, biyen, dhisik.
Karuna, nangis.
Karunika (ka), karunya, welas, kawelasan.
Karongrong, suka-suka.
Karta(-karti), tata, tentrem.
Kartiyasa, 1.misuwur, 2.pinter.
Kartika, 1.lintang, 2.mangsa-kapat.
Karti-praja, pagaweyan nagara.
Karti sampeka, reka lan kaprigelan.
Kasah, pisah.
Kasaya, gurih, asin.
Kasak, rusak, dirusak.
Kasarjon, seneng.
Kasatmata, katon.
Kasita, misuwur.
Kasyasih, kawelas-asih.
Kaskaya, kuwat, rosa.
Kasmala, piala, lelara.
Kasmaran, kedanan, kasengsem.
Kasuh, misuwur.
Kasulayah, ambruk, kalah.
Kasusra, misuwur.
Kasol, rungkud (wit-witan).
Kasongan, 1.kayoman, kauban. 2.kapadhangan, ing (srengenge).
Kastawa, pakurmatan, sembah.
Kascaryan, kaget, gumun, bungah.
Kaswara, misuwur.
Kawindra, kawiraja, kawiswara, pujangga pinunjul.
Kawiryan, kawiryawan, kakendelan, kaluhuran.
Kawiswaya (n), gumun.
Kawistara, ketara.
Kawitana, kawiwara, pujangga.
Kawya, kidung.
Kawuntat, kawuri, kapungkur.
Kawuryan, 1.keri. 2.katon.
Kawogan, kepopoh.
Kawot, kamot.
Kabekan, kebak.
Kedah, sedya.
Kedek, kidak, kepidak.
Kederan, diubengi.
Kedep, 1.diurmati. 2.nungkul.
Keguh, kagiwang atine.
Keksi, katon.
Kemeng (an), judheg.
Ken, tapih, jarit, araning sebutan.
Kenas, lunga.
Kendran, kelangan, ilang.
Kenjek, kepidak.
Kentar, keli, kintir.
Kepyan, kepon, kepan, susah, kewuhan.
Keratabasa, bab negesi surasaning tembung.
Keron, kewuhan.
Kesa, rambut.
Kewala,mung, bae.
Kewran, kewuhan.
Kedah, kudu.
Kejut, kedut.
Kejot, kaget.
Kedhap, kedhep.
Keling, kekeling, sedhih, susah.
Kelit, ngapusi.
Kalulun, katut.
Kemara, kumandhang.
Kemat, tenung.
Kenas, kethek, kidang.
Kene, keni, kena.
Kencana, emas.
Kerdyat, kaget.
Kerpana, memelas, melas-asih.
Kerta (-kerti), trentrem.
Kerta-aji, di-, dikira-kira.
Kertarta, putus.
Kerta-wadana, pengarep.
Kertiyasa, pinter.
Keseksan, mempeng.
Kesiring, rada ketaman.
Kiparat, dhendhan.
Kirana, sorot.
Kira, kilat.
Kirata, germa.
Kirda, seneng-seneng.
Kiris, giras.
Kisma, lemah.
Kita, aku kabeh.
Kiwi, kewiwi, lereb.
Kiwul, ut.kekiwul, males. (nempuh)
Kyana patih, patih.
Kyat, dumadakan, enggal.
Klamun, yen.
Kral, rosa.
Kram, sorot.
Kramekala, sore.
Klingking, jenthik.
Klulut, kekasih.
Kuda, jaran.
Kunjana, 1.wong ala. 2.nepsu.
Kujiwat, ngujiwat, mlerok.
Kudhampel, ngethapel.
Kudhandhangan, kepengin, kangen.
Kukap, kukus, dupa.
Kuled, remben, ora gancang.
Kulem, bengi, turu.
Kulisa, wadung, kampak.
Kulita, kulina.
Kulumur, kuthah.
Kumba (kumbaya), 1.jun. 2.endhas.
Kumudha, kembang tanjung.
Kunapa, kunarpa, bangke.
Kunjana-papa, sedhih.
Kundhala, ali-ali, gelang.
Kundhi, jun, kendhi.
Kuncara, misuwur.
Kung, sedhih, kesengsem.
Kupina, cawet, kathok.
Kurda, kurdaka, nepsu.
Kurug, kere, tameng, dhadha.
Kusika, kulit.
Kuswa, di-, diambung.
Kucumbi, bojo.
Kuthaka, sesuker.
Kuthasaksi, saksi palsu.
Kuthip, nistha.
Kejodhi, kalah.
Keya, prawan.
Kenyar, sorot.
Kepangguh, ketemu.
Kepasuk, ketaman, kelebon.
Kepati brata, mempeng, banget.
Kapilut, katut.
Kapus, klebus, teles
Kepranan, kakenan atine.
Kerab, ngerab, uyeg-uyegan.
Keral, rosa.
Keter, geter.
Ketlimunan, kasaput ing peteng.
Kawedengan, judheg.
Kikmat, kemat.
Kili, pandhita wadon (wong suci)
Kilyan, kulon.
Kilusuh, alum.
Kinaningaya, dikaniaya.
Kipayah, 1.bukit. 2.nipkah.
Kirna, 1.000.000.000.000.
Kirta, kirti, kirtya, panggaweyan, panggawe.
Kuthawara, kutha gedhe.
Kuthumbi, bojo.
Kuthila, kuthilang, kuthilem, ora bares, julig.
Kuwanda, awak, bangke.
Kuwara, misuwur.
Kuwawa, kuwat.
Kol,-di, dirangkul.
Komran, padhang.
Kontab, misuwur.
Kontap, gaduk, tekan.
Kntra, misuwur.
Kongkal (an), kewalahan, kalah.
Kongkil, kongkal.
Kapina, cawet, kathok.
Kothi, kethi.
Kretayasa, kretakirtya, misuwur.
Kretayuga, jaman (alam) kang kapisan.
Kretala, gegaman.
Krimi, ulur, cacing.
Kruhun, dhisik, biyen.
Kroda, nepsu banget, muring.
Kuwaka, cidra.
Kuwu, kekuwu, manggon.
Kojar, kocap.
Kokap, kukus, dupa.
Kokila, manuk.
Komala, alus, sareh.
Kondhang, rewang.
Kongas, semerbak.
Koripan, panguripan.
Korud, kuru banget, katut.
Koswa, wadya bala.
Kotaman, kautaman.
Kotbuta, nepsu.
Kretanjali, nyembah, mbebana.
Kretarta, kelakon, putus (ing ngelmu).
Kreti, pranggawe, kalakuan, pratingkah.
Kretya, (pang)gawe, kelakuan.
Kridha, 1.seneng-seneng. 2.nggegulang, nindakake.
Krura, galak, nggegirisi.

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: