RSS

1. Musik

KARAWITAN JAWA

 1. ISTILAH PENTING ING  KARAWITAN JAWA
 • Andhegan     = leren sawetara (jeda) ing perangan tengah gedndhing utawa swara vocal
 • Balungan     = ricikan gamelan tabuh siji, kayata: demung, saron, peking, slenthem
 • Bawa             = lelagon pinangka pambukaning gendhing awujud sekar ageng, sekar tengahan, utawa sekar Macapat
 • Buka              = tetabuhan kanggo miwiti gendhing, lumrahe : kendhang, gender, rebab, bonang
 • Cakepan       = reriptan kang diunekake ing tembang, umpak-umpak, gerong, senggakan, suluk
 • Cengkok       = lak-luking swara kang dianggo nglagokake tembang
 • Dhawah        = pungkasaning jenis lagu vocal kang sabanjure diterusake jenis lagu kang beda
 • Gadhon         = sajian karawitan kanthi migunakake perangkat gamelan kang ora lengkap, kayata: kendhang, siter, gender, demung, kempul, gong
 • Jineman        = yaiku gatra peranganing bawa kang dilagokake bebarengan manut iramaning gendhing
 • Klenengan/Uyon-uyon              = sajian karawitan mandhiri kanggo nggresepi kaendahan lelagon lan kaendahan garapane gendhing
 • Manasuka    = Klenengan/karawitan mangga kersa, sajian klenengan/karawitan lumantar radhio saperlu nuruti pamundhutan gendhing saka pamiyarsa
 • Gerong          = lelagon linut (bareng) ing gamelan sabubare umpak-umpak. Cakepane lumrahe Kinanthi
 • Umpak-umpak= peranganing gendhing kalagokake sabubaring bawa utawa buka. Cakepane biasane jenis wangsalan utawa parikan
 • Laras             = rasa swara thinthinganing gamelan (ana loro yaiku laras Slendro lan laras Pelog)
 • Titi laras       = yaiku angka utawa gantine jenenge wilahan gamelan
 • Irama             = yaiku ukuran rindhik-rikate panabuhe gamelan (ana 3 : irama lamba, irama rangkep, mardika)
 • Pathet           = yaiku ukuran endhek-dhuwuring swara kanggo laguning gendhing
 • Nyirep           = ngubah irama gendhing saka seseg, cepet tumuju lirihan, tamban
 •  Suwuk          = aba-aba ngendhegake unining gamelan
 • Gendhing     = lelagon swaraning gamelan nganggo laras lan panabuhe mawa irama sarta pathet kang gumathok
 • Pradangga, niyaga, wiyaga     = wong sing nabuh gamelan
 • Wiraswara   = wong lanang kang nembang ing sajian gendhing. Tugas wiraswara antarane: bawa, senggakan, keplok, umpak-umpak, gerong, lan swara liyane sing diperlokake
 • Sindhen, waranggana, swarawati          = wong wadon kang tugase nembang ana ing iringan gendhing
 1. TEGESE KARAWITAN JAWA

Karawitan saka tembung ka + rawit +an. Rawit tegese alus, lembut, lungit, ngremit. Uga ana sing duwe panemu tembung Karawitan saka tembung ka + rawita +an . Rawita , apa-apa sing ngemot rawit (alus, lembut, remit, endah).

Tembung Karawitan uga bisa ditegesi sawijining kagunan, keahlian, keterampilan, kabisan utawa seni nabuh, nggarap, utawa ngolah gendhing kanthi alat musik gamelan nganti dadi perangan-perangan cilik kang alus, lembut,lan ngremit. Kanthi manunggal perangan kang cilik, alus, lembut lan ngremit mau ndapuk sawijining tatanan, komposisi, sarta kumpulan swara (nada, tone) lan warnaning swara (timbre), lan swaraning wong (human voice) kang asipat endah, mawa irama, dinamis, serasi , laras saengga mahyakake sawijining kaendahan tanpa winates. Komposisi kasebut awewaton wujud, system, lan teknik/cara kang mligi, awewaton kreativitas, rasa endah, alusing rasa, selera (taste), wirasa (penghayatan) lan keterampilan/kabisan anggone nabuh gamelan kanthi cara dhewe-dhewe utawa bebarengan. Karawitan bisa ditegesi makna (arti) umum lan makna (arti) khusus. Makna(arti) umum, ateges musik Jawa tradisional. Dene makna (arti) khusus yaiku kagunan swara (seni suara vocal) kang winengku ing gamelan laras slendro lan laras pelog.

 1. FUNGSI KARAWITAN JAWA
 • Karawitan pinangka iringan lagu lan dolanan rakyat
 • Karawitan pinangka iringan seni pertunjukan: (a) iringan pegelaran wayang kulit (b) iringan beksan(tari) klasik utawa kreasi baru (c) iringan tontonan (teater) tradisional Jawa : Kethoprak, dhagelan Mataram, lsp.
 • Karawitan pinangka pagelaran mandhiri (uyon-uyon)
 • Karawitan kanggo upacara, biasane kanthi gendhing kang sacral (agung): sekaten, carabalen, monggang
 1. GAMELAN

Gamelan (ngoko), gangsa (krama), pradangga (Kawi). Gangsa saka tembung camboran wancahan temba ga + raja sa. Tembaga lan rajasa (timah) iku araning pelikan (logam) kang dicampur, diluluh , digawe gamelan. Logam tembaga lan timah mau dadi perunggu, mula gamelan kang becik iku saka perunggu. Perunggu iku saka pamore logam tembaga lan timah kanthi perbandhingan  sepuluh (sedasa) bagian tembaga lan telung bagian timah (tiga) mula yen diwalik unine Ga sa  mingsed dadi Gangsa

Saliyane iku tembung gangsa uga ana sambung rapete karo makna filosofine. Gangsa : gang = gegandhulaning urip lan sa = rasa. Dadi gangsa ateges gegandhulaning urip yaiku rasa

 1. WUJUD RICIKAN GAMELAN
 • Wilahan        = Gambang, slenthem, gender (barung/penerus), demung, saron (demung/penerus), peking
 • Pencon (pencu)            = ricikan gamelan sing nduweni pencu: Bonang (barung/penerus), kenong, kethuk, kempyang, gong (gedhe/suwukan), kempul.
 • Kebukan        = kendhang (gedhe/bem, batangan/ciblon, ketipung)
 • Sebulan         = suling
 • Kawat            = siter, clempung, rebab
 1. GUNANE RICIKAN GAMELAN
 • Pamurba irama            = kendhang
 • Pamangku irama         = kethuk, kenong, kempul, gong, kempyang
 • Pamurba lagu              =  bonang barung
 • Pamangku lagu           =  Bonang penerus, demung, slenthem, saron
 • Pamangku yatmaka    =  gender, gambang
 • Pambuka pathet          =  rebab (gender/ yen rebab ora ana)
 1. TITILARAS GAMELAN

1. Titilaras Slendro (Sl) :

Penunggul             : 1 : siji (ji)

Gulu                       : 2 : loro (ro)

Dhadha                 : 3 : telu (lu)

Lima                      : 5 : lima (ma)

Nem                       : 6 : enem (nem)

2. Titilaras Pelog Pl) :

Panunggul             : 1 : siji (ji)

Gulu                       : 2 : loro (ro)

Dhadha                 : 3 : telu (lu)

Pelog                      : 4 : papat (pat)

Lima                      : 5 : lima (ma)

Nem                       : 6 : nem (nem)

Barang                   : 7 : pitu (pi)

8. TULADHA GENDHING JAWA

1.       SWARA SULING                Lancaran/Ndhangdhut

Pelog Pathet Nem  (Ki Narta Sabda)

Buka      : Kendhang

.  2  .   1    .       2   .   1         G

N           P       N       P       N         P       N

A.   :         .   .   .   .      5     6   5   1   .   .   5   6     5   4   3   2              G

.   .   .   .      1     3   1   2   .   .   5   6     5   3   2   1              G

.    .   .   . 6  5 4  5   6   1   .   .   3   2     .    1   6   5             G

.   4   .   .     4     5   6   5   .   3  .    .      3   5   3   2       G

.   4   .   .     4     5   6   5   .   .   1  6      5   2   2   1       G

B    :        .    .    .   1    .      .    .    5   .   .   .   5      .    .    .    2                G*)

.    .    .   2    .     4    5   4   .   .   6  5     4    3   2   1              G …A

C    : Lelagon

/   .   .   .   .   /   5     6      5     1     /     .     .     5     6     /     5      4     3     2    /

Swa-ra      su-ling                       ngu-man-  dhang  swa-ra-  ne

/   .   .   .   .   /   1     3      1     2     /     .     .     5     6     /     5      3     2     1    /

Thu-lat    thu-  lit                      ke- pe –       nak    u –  ni –  ne

/   .   .   .   .   /   .       .       .      1    /     .     .     3      2    /      .      61    6     5   /

U                                                  ni  –       ne

/   .   4   .   .   /  4      5     6      5    /    .      3     .       .     /      3     5      3    2    /

Mung     nre-nyuh  a-     ke              ba –                    reng  lan  ken-trung

/   .    4  .   .  /   4      5     6      5    /       .       1     .       6    /      5     3      2    1

Ke-         ti-  pung  su-ling               si-          grak     ken-dhang a-   ne

Lagu Swara Suling mujudake gendhing kapisan anggitane Ki Narta Sabda (1953). Lagu iki diilhami dening swara suling sawijining pengemis kang nglagokake lagu Nippon/Jepang “Miyoto”. Nalika iku Soenarta (Ki Narta sabda) lagi kasmaran karo sawijining kenya, nanging tresnane ora bisa maujud (tepuk sebelah tangan).

2. PRAON                             Lancaran/ndhangdhut

Pelog Pathet Nem (Ki Narta Sabda)

C : Lelagon

/    .    .    .    .    /    .    .    .    5    /    5     5     5      5         /    5      1      5     5    /

Yo       kan-ca neng    gi            sik  gem- bi –   ra

/    .    .    .    .    /  5 6  5   3   2    /    .      5     .       .          /    3 5    3    2      1    /

A- le-rab le-rab              ba –                   nyu-ne  se-  ga  -ra

/    .    .    .    .    /   .     .     .   5    /    5     5     5      5         /    5       1      6    5    /

Ang-    gli- yak num-pak            pra  -u    la-    yar

/    .    .    .    .    /   5 6   5    3      2    /     .     5     .       .   /  3 5        3    2      1    /

Ing di-na Ming-gu          keh                   pa-ri-     wi-sa-     ta

/    .    .    .    .    /   .       7    .        1    /    .    2    5    5       /     .        6     1     1    /

a-           lon           pra-u-   ne                   wus ne-ngah

/    .    .    .    1   /   2      1     2      1   /     2   5    .     1       /     .        2     3     2    /

Pyah         pyuh       pyah         ba-      nyu                 bi-   ne-  lah

/   .     .    3   2   /   3      2      3     2   /     .    1     .     1     /      1       2     7      1    /

O-ra      je-    mu   je-   mu          ka-        ro           me-  sem nggu-yu

/   .     .    .     1   /   .       2     7     1   /     .     2     7    1     /     .        2     7       1   /

Ngi-       lang-  a  –  ke            ra –  sa   lung-            krah  le-   su

/    .    .    .     1   /   .       1     1     5   /     .     .     4     5     /     .        6     4      5    /

A-             dhik nja-wil        mas      je-bul                 wis  so-   re

/   .     .     .    .    /   5 6   5     3     2   /     .     5     .      .     /    3 5     3      2      1   /

Witing  ka- la-   pa             ka-      ton nga-we   a-    we

/   .     .     .    2   /    .      3     1     2   /     .     3     1     2    /     .        3       1     2   /

Pra –         yo-   ga- ne             be- cik    ba-                li      wa-  e

/   .     6    6    .   /    6     5     6     1   /     .     2     3     1    /     5       5       5     5    /

De-ne           se-suk    e-   suk            tu-man-dang    nyam-but     ga-  we.

Keterangan: Ki Narta Sabda sawijining seniman komponis gendhing-gendhing Jawa, asil karyane akeh banget luwih saka 300 an gendhing Jawa. Ki Narta Sabda uga sawijining dhalang kondhang kang nganggit carita “Banjaran” yaiku sawijining crita wayang kang nggelarake saka lahir nganti mati (biografi wayang). Panjenengane lair tgl 25 Agustus 1925 ing Klaten, seda 7 Oktober 1985 ing Semarang. Karya-karya Ki Narta Sabda (gendhing lan gaya pedhalangane) dadi keblat/ pedhoman tumrape garap gendhing lan pedhalangan ing jaman saiki. Ki Narta sabda ngedegage paguyuban karawitan lan padhalangan jenenge “Condhong Raos”.

Anggitane Gendhing antarane: Aja dipleroki, Lesung jumengglung, Lumbung Desa, Kelinci Ucul, Meh Rahina, Sarung Jagung, Setya Tuhu, Ibu Pertiwi, Eling-eling Banyumasan, Idhentitas Jawa Tengah, Gudheg Jogja, Godril, Ayun-ayun Tunjung Gunung, Kutut Manggung-Kuda Nyongklang, Ngundhamana, Kudangan, Pe Empat, papat Lima, lan liya-liyane.

                                                    3.        LADRANG CLUNTHANG

                                                Ki Narto Sabdo                                           Slendro Sanga

Tindake Sang Pekik mandhap saking gunung

Anganthi repat Panakawan catur

Kang anembe mulat ngira dewa ndharat

Geder petrek-petrek pra endhang swarane

Anjawat angawe-awe ngujiwat  solahe

Mrih dadya sengseme dhuh raden

Sang abagus mugi kaparenga Pinarak

Wisma kula amethika sekar mlathi

Arum, amrik wangi, kagema cundhuk sesumping

Sangsangan amimbuhi mencorong cahya ndika raden.

 • Jarwan Bebas

Tindake Sang Bagus(Arjuna/Abimanyu) mudhun saka gunung

Kang didherekake Panakawan papat (Semar, Gareng, Petruk, Bagong)

(Sapa wae ) Kang lagi sepisanan weruh ngira menawa (dheweke kuwi) dewa tumurun ing bumi

(Para endhang) Rame bengok-bengok ngundang (Sang bagus)

(Solahe para endhang mau werna-werna) ana kang nyekel (sarirane), ana kang ngawe-awe, ana kang nglirik supaya dadi kesengseme (sang raden)

Dhuh Raden Sang Bagus muga-muga (panjenengan) kersa mampir

Ing omahku methika kembang mlathi kang amrik arum wangi, kanggo cundhuk, kanggo sumping

(Lan kanggo) kalung supaya nambahi mencorong sumunar cahyane panjenengan raden

 • Isinipun Cakepan Ladrang Clunthang

Nyariyosaken lampahipun Raden Arjuna/ Abimanyu ingkang mandhap saking pertapan Sapta Arga (pertapanipun Begawan Abiyasa) ingkang kadherekaken abdinipun 4: Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Awit kabagusipun satriya wau pramila sok sintena ingkang nembe sepisanan priksa, nginten bilih menika dewa ingkang tumurun saking kahyangan. Kathah para endhang ingkang sami nggodha lan ngundang-undang satriya bagus wau kanthi patrap ingkang maneka warna. Wonten ingkang nggepok senggol sariranipun sang bagus, wonten ingkang ngawe-awe, wonten ingkang mbalang esem pamripun sang bagus kesengsem lan kersa mampir ing griyanipun para endhang kala wau saperlu badhe dipun pethikaken sekar melathi ingkang gandanipun amrik arum kagem cundhuk, sesumping lan sangsangan supados amimbuhi kabagusanipun Sang Raden.

 • Tegesipun Tembung

Sang Pekik                            : Sang Bagus

Anganthi                               : nggawa rewang, nggawa kanca, dikancani

Repat                                     : parepat, batur, panakawan

Panakawan                          : abdi pandherek, parepat, repat

Catur                                      : papat

Repat panawakan catur    : abdi pandherek kang cacahe papat

Mulat                                     : weruh, priksa

Geder                                     : uyek rame

Petrek-petrek                        : bengak-bengok ngundang

Njawat                                   : nyekel, nggepok, nembung (mbalang semu)

Ngujiwat                                : nglirik, mlerok, mbalang liring

Sengsem                                :  seneng marang…..

Cundhuk                               : rerenggan (kembang lsp) disindikake ing rambut

Sumping                               : reranggan kuping kang dikalungake ing kuping

Sangsangan                          : kalung

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: