4. Crita Wayang

A. DAMAYANTI – PRABU NALA

1.  NALA – DAMAYANTI 1

3. NALA – DAMAYANTI 3

1.      MLIWIS LANTARANING  TEPANGIPUN PRABU NALA KALIYAN DEWI DAMAYANTI

Kacarita Prabu Nala, putrane Prabu Wirasena Narendra bangsa Nisadha, wis

suwe ,  tembang rawat-rawat ujaring bakul sambewara lamun Dewi Damayanti putra-putrine Prabu Bhima Narendra ing Widarba, kang banget sulistya ing warna. Manawa cinandra suwarnane Sang Dewi, bebasan “kurang candra luwih warna”, mula layak kalamun Sang Dewi dadi “panjang –kidungane” para narendra ing manca praja, luwih-luwih para rajaputra kang durung nambut silaning akrama.

      Sanajan Prabu Nala durung tau priksa wewujudane Dewi Damayanti, nanging jalaran karoban pawarta sulistyaning Sang Dewi, Sang Prabu kandhuhan brangta marang sekaring kadhaton praja Widarba.

      Ing sawijining dina Prabu Nala ameng-ameng ana ing taman nglelipur kasmaraning galih marang Sang Dewi Damayanti. Nganti suwe Sang Prabu anggone mubeng-mubeng ana ing tamansari mriksani kekembangan maneka warna. Dumadakan  Sang Prabu priksa mliwis-mliwis  kang lagi sisik ana ing sapinggire botrawi. Kanthi alon-alon Sang Prabu nyedhaki botrawi, ngindhik-indhiki mliwis-mliwis kang lagi slisik mau, wasana banjur …………………. ceg, byur! Mliwis-mliwis mau disaut, kena siji, dene liyane padha mabur. Mliwis kang kena disaut Sang Prabu bisa tata jalma.

      “Gusti, mugi wonten sih-wilasa paduka kersa paring gesang dhateng kawula. Manawi kawula paduka gesangi, kawula sendika ngestokaken dhawuh paduka. Sanajan paduka utus dhateng nagari manca ingkang tebihipun pinten-pinten yojana, kawula sendika” Mangkono ature mliwis marang Sang Prabu.

      Prabu  Nala : “E, mliwis! Apa temen ujarmu iku? Apa sawise ucul saka astaningsun, kowe ora nyidrani janji?”

      Mliwis : “Gusti, sanajan wujud kawula kewan, kawula dereng nate ngucap dora. Kawula ajrih dhateng bebenduning Jawata”.

      Mliwis tumuli  diuculake, banjur ndhekem ana ing ngarsane Sang Prabu, ora gelem lunga.

      “E, mliwis! Saiki kowe ingsun kutus menyang nagara Widarba, ketemua Dewi Damayanti. Ana ing ngarsane Sang Dewi, kowe critaa kaananingsung , di nganti Sang Dewi kandhuhan brangta marang ingsun . Wondene caramu nenangi kasmarane Sang Dewi marang ingsun, sarana tetembungan kepriye, pikiren dhewe”. Mangkono dhawuhe Prabu Nala.

      Mliwis matur sendika, banjur mabur nggayuh gegana, ngener negara Widarba. Satekane ing nagara Widarba, mliwis njujug ing taman. Nalika iku Dewi Damayanti lagi lenggahan ana ing pantisari, diadhep para cethi. Mliwis mencok ana ing sacerake pantisari, njalari kagete  Sang Dewi lan para cethi. Mliwis diceraki Sang Dewi , banjur dicekel manut wae.

      “Gusti Mahadewi! Kawula ndherek kemawon paduka asta, nanging mugi sampun ngantos dipunsiya-siya”.

      Mireng tetembungane mliwis mangkono mau, Dewi Damayanti sapendherekke padha gumun.

      “Kowe kuwi mliwis saka ngendi, kok bisa tata jalma?”. Mangkono pandangune Sang Dewi.

      Mliwis : “Kawuningana, Gusti Mahadewi! Kawula klangenanipun Prabu Nala, narendra binathara ingkang ngratoni bangsa Nisadha.”

      Damayanti : “E, dadi kowe ingon-ingone Prabu Nala, ingon-ingon sing ucul,  ta?”

      Mliwis : “Boten makaten, Gusti Mahadewi! Kawula punika klangenan umbaran, liripun tanpa dipun-cancang, tanpa dipun-kurung, milanipun saged saba ngantos dumugi ing ngriki. Prabu Nala marengaken kemawon kawula saba dumugi ing pundi-pundi, boten nate ndukani. Pambekanipun Sang Prabu punika sakalangkung utami, tur bagus ing warni, Saking sulistyaning warninipun, Sang Prabu boten namung dados “panjang-kidunganipun” tetiyang sanagari, nanging ugi dados “sekar lathinipun” para putri ing manca nagari. Sandhung jekluk, tiba kabruk  dalasan samidene priya, kathah ingkang kasmaran dhateng Sang Prabu, Narendra ingkang dereng nambut silaning akrami punika. Awit saking punika, kathah putri saking manca nagari ingkang sami ngunggah-unggahi dhateng Prabu Nala, nanging dereng wonten ingkang dados panujuning penggalihipun Sang Prabu”.

      Midhanget ature mliwis mangkono mau, Dewi Damayanti kang dhasare lagi nedheng diwasa, sanalika mak nyut, kumenyut penggalihe, katetangi kasmarane marang Prabu Nala.

      “Hlo, mliwis! Para putri sing padha ngunggah-unggahi Sang Prabu rak ya ayu-ayu, ta; lha kok ora ana sing ditampa. Apa Sang Prabu pancen ora kersa nambut silaning akrama?”. Mangkono pandangune Dewi  nambut silaning akrama sampun adreng sanget, nanging dereng wonten putri ingkang ndadosaken panujuning panggalihipun. Para putri ingkang ngunggah-unggahi inggih sami sulistya ing warni, nanging, nuwun sewu Gusti Mahadewi! Manawi katandhingkaliyan paduka, para putri punika nama taksih kuciwa ing warni. Punapa malih ingkang sami kaliyan kasulistyaning paduka wontena, ingkang miribkemawon boten wonten”.

      Damayanti : “Ah! Kowe kuwi aran njunjung ngentebake marang aku, mliwis”.

      Mliwis : “Boten makaten, Gusti Mahadewi! Atur kawula punika namung sanyatanipun”.

      Damayanti : “Manawa pangalembanamu marang aku mangkono iku lair-batin, ora mung kanggo abang-abang lambe wae, mara mratelakna kaya mangkono marang Prabu Nala.”

      Mliwis : “Sendika, Gusti Mahadewi. Kaparenga kawula madal pasilan.”

      Sawise matur mangkono, mliwis banjur mabur, bali ing padunungane Prabu Nala. Mliwis ngandharake wawan guneme marang Dewi Damayanti, saka wiwitan nganti pungkasan ora ana kang keliwatan

     

2. SAYEMBARA PILIH

            Kajaba para narendra saindhenging bawana, Bathara Indra, Bathara Baruna, Bathara Yama lan Bathara Agni uga midhanget sulistyaning putri kadhaton negara Widarba Dewi Damayanti, saka Bathara Narada. Awit saka iku , nalika Prabu Bhima Ratu Widarba ngadani sayembara pilih kanggo mikramakake Dewi Damayanti, dewa 4 kasebut padha melu ngleboni sayembara pilih.

            Bathara Indra, Baruna, Yama lan Agni nitih kreta kaswargan kang bisa ngambah gegana ngener praja widarba, nedya ngleboni sayembara pilih. Ana ing dalan dewa 4 iku papagan  Prabu Nala nitih kreta kencana, uga bakal ngleboni sayembara pilih ing Widarba. Priksa suwarnane Prabu Nala, para dewa 4 padha meri.

            “E, Prabu Nala! Para Dewa 4 iki mundhut gawenira, supaya bisa kaleksanan kang sinedya.” Mangkono ngendikane Bathara Indra.

            Prabu Nala: “Pukulun wonten kersa paduka badhe badhe dhawuh punapa, kawula sendika ngestokaken”.

            Bathara Indra: “Mangkene, Prabu Nala. Sira ketemua Dewi Damayanti, tekakna dhawuh ulun, supaya ana ing madyaning sayembara pilih dheweke milih dewa 4 iki salah siji, pinangka jatu kramane”.

            Prabu Nala : “Pukulun, mugi keparenga ngluberaken samodra pangaksama, kawula kepeksa boten saged ngestoaken dhawuh paduka makaten punika, sebab kawula ugi badhe nglebeti sayembara pilih.”

            Bathara Indra : “Wo, Prabu Nala! Dhek mau jenengkita wis saguh nedya ngestoake dhawuh ulun, saiki jebul ora saguh. Ingatase ratu, ora kena mencla-mencle mangkono iku. Manawa kita tetep lenggana, mesthi kena ing sapu-dhendhaning jawata.”

            Jalaran wedi, Prabu Nala kersa ngleksanani dhawuhe Bathara Indra, ature mangkene : “Pukulun, kawuningana! Ing sakubengipun cepuri kadhaton Widarba dipunjagi prajurit sakalangkung santosa. Kadospundi kawula saged manjing kadhaton, terus dhateng kaputren manggihi Dewi Damayanti?”

            Bathara Indra: “Amarga antuk sabda ulun, jeneng kita mesthi bisa manjing ing dhatulaya tanpa kawruhan dening prajurit sing jaga”.

            Ngendikane Bathara Indra mangkono kepara yekti. Prabu Nala bisa manjing kaputren Widarba tanpa kasumurupan prajurit kang padha jaga. Nalika Prabu Nala lan Dewi Damayanti gathuk ing tingal catur netra, kekarone padha dene  kumepyur penggalihe pindha panjang putra dhumawah ing sela, padha dene kayungyune.

            “Jenganika punika sinten sinambating wangi, lan wonten wigatos punapa manjing ing kaputren?” Mangkono ngendikane Sang dewi.

            Prabu Nala : “Yayi Dewi, wruhanira! Ingsun iki Prabu Nala, ngemban dhawuh timbalane Pukulun Bathara Indra, ndikakake nemoni sira. Ana ing sajroning sayembara pilih bakal ana dewa 4 kang melu ngleboni sayembara, yaiku : Bathara Indra, Baruna, Yama lan Agni. Dhawuhe  Pukulun Bathara Indra, sira ndikakake miliha dewa 4 iku salah siji minangka garwanira.”

            Sawise ngendika mangkono, Prabu Nala banjur oncat saka kaputren, terus miyos saka dhatulaya, banjur marak para dewa 4 , ngaturi priksa marang Bathara Indra  kabul wusanane dinuta.

            Ing sayembara pilih, nalika Dewi Damayanti bakal nemtokake pilihane, rumangsa ewuhaya kecipuhan, sabab ing antarane para narendra lan para rajaputra kang padha ngleboni sayembara pilih mau ana Prabu Nala cacahe 5 kang sarwa-sarwi jebles padha.

            Mangkene panglocitaning galih Sang Dewi : “Aku arep milih Prabu Nala. Nanging lima iku endi Prabu Nala kang sejati. Gek kepriye bakal polahku mengko, manawa pamilihku nganti kliru.  Prabu Nala lima iku, sing Prabu Nala sajati mesthi mung siji, dene sing papat liyane, mesthi para dewa kang padha mancala warna Prabu Nala. O, iya! Aku kelingan wewarahe para leluhurku dhek biyen, bab titikaning sesipat dewa mangkene: 1. Ora tau kedhep netrane. 2. Ora tau kringeten. 3. Jamange saka kembang kaswargan ora bisa alum. 4. Ora bisa ketemplekkan bledug. 5. Samparane ora tumapak ing lemah.”

            Sawise nggagas mangkono, Dewi Damayanti  banjur maspadakake Prabu Nala lima mau saka siji, nganti sawatara suwene. Bareng uwis titi pamriksane , Sang Dewi jengkar saka pelenggahane karo ngasta oncen-oncen kembang , nuli dikalungake ing janggane Prabu Nala kang sajati.

RADEN WERKUDARA

Raden Wrekudara, ya Raden Bratasena, Bimasena, Wijasena, ya Sang Abilawa. Satriya panenggaking Pandhawa, putrane Prabu Pandhu lan Dewi Kunthi. Kasatriyane ing Jodhipati utawa Unggul Pawenang. Wujude satriya gagah gedhe dhuwur, godheg wok simbar jaja, yen ngendika gereng-gereng pindha guntur. Kekendelane kliwat ukur. Nadyan katone agal, nanging bebudene Wrekudara alus. Nadyan pinter, nanging ora gelem ngumukake kapinterane. Watake jujur, apa anane, laire padha karo batine.

Raden Werkudara uripe bisa ngendhaleni pancadriya. Ora direh dening hawa napsu, nanging malah bisa nguwasani lan ngiket perbawane hawa napsu patang prakara: amarah, sufiah, aluamah, lan mutmainah. Iki digambarake ing busanane Sang Wrekudara kang awujud kampuh bang bintulu aji: Abang, ijo, kuning, lan putih.

Raden Werkudara garwane ana telu yaiku: Dewi Nagagini, peputra Raden Antareja; Dewi Arimbi , peputra Raden Gathutkaca; Dewi Urang Ayu, peputra Raden Antasena.

Pusakane Raden Werkudara aran Gada Rujakpolo utawa Gada Lukitasari lan Kuku Pancanaka. Aji-ajine: Blabag Pangantol-antol, Ungkalbener, lan Aji Bandungbandawasa. Raden Werkudara iku kalebu siswane Bathara Bayu dewaning angin. Mula yen Raden Werkudara lumaku sajak kesusu, banjur jumangkah kang dohe 7 yojana utawa kurang luwih 7  ping 1, 5 km, tur mawa prabawa angin gedhe lan lesus.

Ing Lakon Dewa Ruci, Werkudara diloropake dening Pandhita Drona supaya tekaning pati. Nalika ngupadi Kayu Gung Susuhing Angin ing Gunung Candramuka, malah antuk nugraha lan sesuluh saka Bathara Indra lan Bathara Bayu. Nalika ngupadi Banyu Suci Perwitasari ing samodra, malah bisa ketemu Bathara Dewa Ruci, lan antuk wejangan kawruh sangkan paraning dumadi.

Nadyan Werkudara sajege ora tau basa lan ora tau ndhodhok marang sapa bae, ananging yen ana sangarepe Dewa Ruci, Werkudara gelem basa lan gelem lungguh. Iki minangka symbol yen Werkudara iku wong sing lugu, polos, prasaja lan ora munafik.

(Irwan Sujono, 1996:43-44; Djaka Lodhang No 33 Tahun 2010, kaca 52)

PANDHAWA

pandhawa
Barata kagungan kalih trah, inggih menika trah Kurawa ingkang cacahipun satus kaliyan Pandhawa ingkang cacahipun gangsal. Pandhawa inggih menika Yudhistira, Werkudara, Arjuna, Nakula, saha Sadewa. Waosan ing ngandhap menika ngandharaken ngengingi watak, gaman, dasanama, saha garwanipun Pandhawa.
1. Yudhistira
Yudhistira menika putra pembarep Prabu Pandhu Dewanata kaliyan Dewi Kunthi. Ingkang minangka titisanipun Bhatara Darma. Dasanamanipun Yudhistira inggih menika Puntadewa, Darmakusuma, Darmaputra, Dwijakangka.
Garwanipun Yudhistira inggih menika Dewi Dripadi. kagungan putra satunggal ingkang nama Pancawala. Yudhistira rahipun pethak saengga watakipun sabar, jujur, nrima ing pandum, boten gampil duka bok bilih boten nate duka, boten nate goroh, wicaksana, adil, bekti mring Gusti.
Yudhistira minangka ratu ing Amarta kagungan pusaka Jamus Kalimasada paringanipun Bathara Darma. Saking Pandhawa menika namung Yudhistira piyambak ingkang saged tumuju swarga, amargi Yudhistira pancen kagungan sipat ingkang sae kaliyan sampurna.
2. Werkudara
Werkudara, putra ingkang nomer kalih saking Prabu Pandhu Dewanata kaliyan Dewi Kunthi. Werkudara menika titisanipun Bathara Bayu (angin). Dasanamanipun Werkudara inggih menika: Bratasena, Haryasena, Bayusiwi, Jagal Abilawa, Kusumadilaga, Jayalaga, saha Prabancara siwi, mapan wonten ing kasatriyan Jodhipati. Bima gadhah watak satriya, remen tetulung, tresna dhumateng sedherek, bekti dhumateng tiyang sepuh kaliyan gurunipun, boten cidra ing janji saha adil.
Werkudara kagungan garwa ingkang cacahipun tiga, inggih menika Dewi Nagagini ingkang nglairaken putra Raden Antareja, Dewi Arimbi nglairaken putra Gathutkaca, saha Dewi Urang Ayu ingkang nglairaken Raden Antasena. Pusakanipun Raden Werkudara antawisipun kuku Pancanaka, Gada Rujakpala, kaliyan Lambitamuka. Ajianipun Bandung Bandawasa, Ungkal Bener, Blanak Pengantol-antol, saha Bayu Bajra.
3. Arjuna
Arjuna putra panengah Pandhawa menika kagungan dasanama Janaka, Permadi, Dananjaya, Indratanaya, Palguna, Jahnawi, Kombang Ali-ali, Suparta, Margana, Pamadi. Arjuna menika remen tetulung saha remen tapa brata. Minangka satriya ing Madukara, Arjuna kagungan gaman antawisipun Panah Pasopati, keris Pulanggeni, Panah Sarotama, Keris Kalanadhah. Dene ajinipun Pangelmunan, Aji Sepi Angin, lsp.
Amargi Arjuna menika bagus saha remen godha dhumateng tiyang estri, saengga garwanipun kathah, antawisipun Dewi Sembadra, Dewi Srikandhi, Larasati, Dewi Dresanala, Dewi Supraba, Dewi Ulupi. Jalaran garwanipun kathah, Arjuna pikantuk sebutan “lelananging jagad” uga amargi sekti mandraguna lan watak satriyanipun.
4. Nakula
Nakula menika kembaranipun Sadewa, putranipun Prabu Pandhu Dewanata kaliyan Dewi Madrim. Dasanamanipun inggih menika Pinten, Tripala. Nakula menika satriya ing Sawojajar. Garwanipun Dewi Soka. Gadhah putra kalih inggih menika Dewi Pranati kaliyan Bambang Pramusinta. Nakula kagungan watak mbela kabecikan saha pinter ing babagan ngelmu.
5. Sadewa
Sedherek kembaranipun Nakula, dasanamanipun inggih menika Tangsen, Darmapranti. Garwanipun inggih menika Dewi Srengginiwati saha kagungan putra inggih menika Bambang Sidapaksa. Garwa sanesipun inggih menika Dewi Pradapa ingkang peputra Raden Subekti kaliyan Raden Dewakusuma. Sadewa menika satriya ing Bumi Retawu. Sadewa kagungan watak mbela kabecikan saha pinter ing babagan ilmu pengetahuan.
Menika wau sakedhik andharan babagan tokoh Pandawa. Sifat-sifat Pandhawa menika minangka pralambang kasampurnaning manungsa. Sinten kemawon ingkang saged gadhah sipat kados para Pandhawa menika badhe pikantuk kasampurnaning gesang.

Yudhistira

Yudistira-kl

Yudhistira menika putra Prabu Pandhu Dewanata kaliyan Dewi Kunthi. Ingkang minangka titisanipun Bhatara Darma (Dewa keadilan). Yudhistira menika putra pembarep Pandhawa, dados gadhah sedherek inggih menika Werkudara, Arjuna, Nakula, saha Sadewa. Dasanamanipun Yudhistira inggih menika Puntadewa, Darmakusuma, Darmaputra, Darmaraja, Gunatalikrama, Samiaji, Dwijakangka, lan Ajathasatru. Nama Yudhistira menika maknanipun inggih menika raja prajurit, dene Puntadewa menika ateges Punjering kaluhuran.
Garwanipun Yudhistira inggih menika Dewi Drupadi inggh menika putrinipun Prabu Drupada, ratu ing Cempala. Kagungan putra satunggal ingkang nama Pancawala. Yudhistira menika pinter olah kaprajuritan saha gagah nalikanipun perang. Yudhistira watakipun sabar, jujur, nrima ing pandum, boten gampil duka mbok bilih boten nate duka, boten nate goroh, wicaksana, adil, bekti mring Gusti, dhemen tetulung; menapa kemawon ingkang dipundarbeki menawi dipunsuwun tiyang sanes mesthi dipunwenehaken, mila Yudhistira menika sinebut manungsa lega donya lila ing pati.
Yudhistira minangka ratu ing Amarta kagungan pusaka Jamus Kalimasada paringanipun Bathara Darma, wonten ugi Payung kyai Tunggulnaga, tombak tumbak Kyai Karawelang, lan sangsangan robyong, kang dayanipun menawi Puntadewa/Yudhistira duka lan astanipun nyenggol kalung menika, sanalika sariranipun salin wujud dadi brahala utawa buta kang gedhene sagunung anakan kanthi kulit warni pethak.
Saking Pandhawa menika namung Yudhistira piyambak ingkang saged tumuju swarga, amargi Yudhistira pancen kagungan sipat ingkang sae kaliyan sampurna.

BAMBANG SUKRASANA

images_016

Bambang Sukrasana iku putrane Begawan Suwandagni ing Pratapan Ardi Sekar. Rayine Bambang Sumantri. Senadyan kadang tunggal yayah rena, nanging wujud lan rupane satriya loro mau adoh banget sungsate prasast bumi karo langit.
Bambang Sukrasana rupane luwih dening kuciwa. Kulite pating prithut kaya jeruk purut. Sirahe nggandhen, bathuke nonong, irunge pesek, mripate kiyipan, alise kandel nggenthaweng, tutuke ngeblak, untune pating cringih, siyunge mawa wisa, wetenge mlenthus bekel, sikile pekok, lakune cekeh, swarane pelo.
Amarga wiwit bayi dibuwang ing alas kang wingite kepati-pati, iku manjing dadi tapa bratane, kang njalari Sukrasana sekti mandraguna. Bisa napak jumantara, bisa manjing ajur ajer. Kabeh kewan galak buron wana lan sarupaning lelembut dadi sumitrane Sukrasana.
Kocap nalika samana Bambang Sumantri suwita marang Prabu Sri Harjuna Sasrabahu ing Mahispati kadhawuhan mbantu perang ing negara Magada. Bambang Sumantri kaleksanan nyirnakake Prabu Darmawasesa sawadyabalane lan kasil mboyong Dewi Citrawati lan putri dhomas pinangka pangiringi.
Bareng lakune tekan sekethenging kutha Mahispati, Sumantri nuli utusan ngaturake nawala marang Prabu Harjuna Sasrabahu. Wose nawala : Dewi Citrawati bakal diaturake Sang Prabu Harjuna Sasrabahu sauger Sang Prabu bisa ngasorake yudane Bambang Sumantri. Klakon Sumantri perang tandhing mungsuh Prabu harjuna Sasrabahu. Wusanane Sumantri kalah bareng Sang Prabu triwikrama wujud buta kang gedhene kagila-gila. Sumantri ngrerepa nyuwun pangapura.
Sumantri diapura, lan Sang prabu kersa nampa pasuwitane, yen Sumantri bisa muter Taman Sriwedari kang dumunung ing Kahyangan Untarasegara, kaboyong menyang Mahispati. Sumantri judheg, rumangsa ora kuwawa minangkani panyuwune Sang prabu. Dumadakan mak jleg Sukrasana wis ngadeg ing sangarepe Sumantri. Sukrasana kandha :
“Aja kuwatil kakang Sumantli, aku alep mitulungi kowe, nanging kowe kudu janji malang aku, yen aku kudu oleh ndhelek suwita ing Mahispati ya kakang “.
Sumantri nyaguhi panjaluke Sukrasana. Awit saka pitulungane Sukrasana, Taman Sriwedari klakon dipindhah ing Negara Mahispati.
Eman, Sumantri ora ngelingi kabecikan. Sawise Taman Sriwedari klakon dipindhah menyang Mahispati dening Sukrasana, Sumantri cidra ing janji. Sukrasana ora dikeparengake melu suwita marang Sang Prabu Harjuna Sasrabahu. Amarga Sukrasana meksa kudu melu, mula Sumantri banjur ngagar-agari senjata Cakra Baskara murih Sukrasana wedi lan gelem ninggalake Taman Sriwedari. Nanging Senjata Cakra Baskara mrucut temenan ngenani jajane Sukrasana dadi lan patine. Sumantri enggal-enggal mlayoni layone Sukrasana, nedya ngrungkebi. Nanging layon tumuli musna. Samusnane layon, Sumantri krungu swara ing akasa:
“Kakang Sumantri, kowe kok meksa suthik dak eloni. Mbesuk bae kakang, yen kakang Sumantri perang tandhing karo ratuning buta saka Ngalengka, sing ngati-ati kakang, aku bakal oleh dalan bebarengan karo kowe kakang. Wis kakang Dakenteni ing swarga pangrantunan!”
Pasuwitane Sumantri ditampa dening Prabu harjuna Sasrabahu, lan sinengkakake ing aluhur, winisudha jumeneng patih ing Mahispati kanthi asama Patih Suwanda.
(Dening : Mulyantara, Sempulur No. 21/X/2007)

TOGOG – SEMAR

antaga

Ujaring kandha Sang Hyang Puguh lan Sang Hyang Ismaya utawa Sang Hyang Punggung nganakake pasanggiri nguntal gunung . Sing sapa bisa nguntal gunung banjur diwetokake maneh metu dubure, yaiku kang wenang jumeneng ratu ing Suralaya .
Kanthi ngetog kekuwatan lan numplak kasudibyan, Sang Hyang Antaga tumuli njunjung gunung banjur diemplok. Nanging senajan mripate nganti mlolo mendolo lan tutuke nganti suwek, Sang Hyang Antaga ora bisa ngulu gunung mau mulane gunung banjur diletehake. Sirna kebagusane Sang Hyang Antaga, amarga netrane banjur mlolo mendolo, tutuk pindha wiwaraning guwa dadi Togog.
Sang Hyang Ismaya tumuli tumandang. Gunung jinunjung, diemplok, nuli diulu mak legender . Sang Hyang Ismaya bisa ngulu gunung senajan netrane nganti kriyap-kriyip. Ananging bareng gunung wis diulu, Sang Hyang Ismaya ora bisa ngetokake metu dubure.Gunung mandheg ana sadhuwure dubure Sang Hyang Ismaya. Marga saka iku boconge Sang Hyang Ismaya banjur gedhe banget njalari sirnaning kabagusane dadi Semar.

TENGGELAMNYA KERAJAAN DWARAKA 

Bila membaca judul tulisan ini, saya yakin anda agak ragu, bahkan mungkin tidak percaya. Apa mungkin 15.000 tahun SM, ada perang nuklir dan peradaban manusia sudah demikian tinggi ? Padahal, teknologi nuklir merupakan teknologi hi-tech yang dikerjakan oleh para ahli fisika. Kesalahan kecil yang terjadi pada peralatan atau prosesnya dapat menjadi bencana, penebar maut. Seperti kebocoran di reaktor nuklir Chernobyl milik Rusia yang menelan banyak korban jiwa karena radiasi radio aktif.

Ada kabar menarik dari arkeolog India. Ditemukan sejumlah bukti yang menunjukkan di India diduga pernah terjadi 2 perang besar yang menggunakan senjata pemusnah massal. Penelitian dilakukan oleh oleh Michael Cremo tahun 2003, arkeolog senior dari AS. Selama 8 tahun, penganut agama Hindu ini meneliti narasumber dari kitab suci Weda dan Jain, yang ditulis pendeta Walmiki, ribuan tahun lalu. Cremo tertarik menginvestigasi dan mendalami 2 kitab suci tsb. Ia menemukan nama2 yang tertera di kitab tsb ada di India. Ditemani tim dan rekannya, Dr.Rao C.S, arkeolog terkemuka India, ia meneliti dengan perangkat canggih “penjejak waktu” ( thermoluminenscence dating method ) untuk setiap obyek. Dengan karbon radio isotop, keakuratan umur objek mampu dijejak hingga miliaran tahun ke belakang. Kitab Weda ternyata bisa menjadi nara sumber akurat, mengungkap kisah2 sebenarnya beribu tahun lalu. Tak semata kitab suci.

Mereka mencoba mengupas isi kisah Mahabarata, dari awal kejadian hingga perang Bharatayudha, ditandai berakhirnya perjalanan keluarga Bharata. Mereka yang berperang, berasal dari keturunan Pandu dan Destrarata, 2 bersaudara. Dr.Rao meneliti bukti2 sejarah di lautan, di teluk Gujarat, untuk mengungkap bukti keberadaan Kerajaan Dwaraka. Istana Sri Krisna, otak penggalang strategis dari pihak Pandawa. Konon, kerajaan ini musnah ditelan gelombang laut tahun 1443 SM, setelah perang Bharatayudha tahun 1478 SM.

Michael Cremo mengadakan penelitian di daratan, diantaranya ; Indraprasta, Hastinapura, dan padang Khurusethra, bekas perang itu terjadi. Seperti diketahui, Indraprasta merupakan tempat bermukim keluarga Pandawa di awal perjuangan merebut Hastina. Khurusethra adalah bekas pertempuran dahsyat keluarga Bharata. Para ahli menemukan banyak bukti yang mengejutkan. Tanah tegalan luas itu ternyata tak ditumbuhi tanaman apa pun, karena tercemar radio aktif. Pada puing2 bangunan atau sisa2 tengkorak manusia yang ditemukan di Mohenjo Daro tercemar residu radio aktif yang cukup pekat.

Menurut Dr.Indrajit, ahli termonuklir, hal ini terjadi diduga akibat radiasi ledakan termonuklir skala besar dalam peperangan tersebut. Jelasnya ternukil dalam kalimat Weda yang diterjemahkan bebas seperti ini,”Arjuna yang gagah berani, duduk dalam Weimana ( wahana mirip mirip terbang ), mendarat di tengah air, lalu mengangkat gendewa dan meluncurkan sebatang anak panah. Semacam senjata mirip rudal/ roket, yang dapat menimbulkan sekaligus melepaskan nyala api yang bersinar terang di atas wilayah musuh. Curahannya seperti hujan lebat yang deras, mengepung musuh dengan kekuatan dahsyat. Setelah panah itu tiba pada sasarannya, dalam sekejap sebuah bayangan yang tebal dengan cepat terbentuk seperti cendawan raksasa merekah di atas wilayah kurawa. Angkasa menjadi gelap gulita, semua kompas yang ada dalam kegelapan menjadi tidak berfungsi, kemudian badai angin yang dahsyat mulai bertiup wuuus .. wuuus, disertai debu pasir. Burung2 bercicit panik seolah olah langit runtuh dan bumi gonjang ganjing. Sementara itu di atas langit, matahari seolah-olah bergoyang, panas membara memancarkan udara mengerikan, membuat bumi berguncang, dan gunung2 bergoyang.”

“Di kawasan darat yang luas, binatang2 mati terbakar dan berubah bentuk. Air sungai kering kerontang, ikan, udang dan hewan laut lainnya, semuanya mati. Saat panah ( roket ? ) meledak, suaranya bagaikan halilintar, membuat prajurit musuh berjatuhan bagaikan batang pohon yang terbakar hangus. Akibat yang ditimbulkan oleh senjata Arjuna tsb, tercipta badai api, diikuti ledakan dahsyat yang memancarkan debu beracun ( radio aktif ? ).”

Untuk memperluas dan memperdalam penelitian ini, Unicef dan NASA membantu pemotretan dengan citra lansat satelit. Dari hasil riset dan pemotretan yang difokuskan di hulu sungai Gangga, para arkeolog menemukan banyak sisa puing bangunan yang telah menjadi batu hangus. Batu besar reruntuhan ini ketika dilekatkan jadi satu, permukaannya menonjol dan cekung tidak merata. Ketika dicoba melebur bebatuan tsb, ternyata dibutuhkan suhu minimal 1.800 derajat celcius ! Batu biasa dalam keadaan normal tak mencapai suhu ini. Pada benda2 terkena radiasi nuklir, baru bisa mencapai suhu yang demikian tinggi. Di pedalaman hutan primitif India, peneliti juga menemukan lebih banyak reruntuhan batu hangus.

Tembok kota yang runtuh dikristalisasi, licin seperti kaca, lapisan luar perabot rumah tangga yang terbuat dari batu dalam bangunan juga telah dikacalisasi. Para peneliti heran, selain di India, batu radiasi juga ditemukan di bekas Kerajaan Babilonia Kuno, Gurun Sahara dan Gurun Gobi di Mongolia. Bukti reruntuhan perang nuklir prasejarah, derajat radiasi masih terekam meski kejadiannya ribuan tahun SM ( Sebelum Masehi ). Batu kaca pada reruntuhan tsb, semuanya sama persis dengan batu kaca pada kawasan percobaan nuklir saat ini. Diduga kuat perang Bharatayudha adalah perang nuklir yang terjadi antara 30.000 – 15.000 SM. Untuk meneliti lebih jauh penyebaran batu radiasi ini, para ahli nuklir PBB akan mengungkapnya dalam program khusus.

Penelitian yang dilakukan Dr.Rao di bawah lautan didasarkan petunjuk Weda, bahwa Kerajaan Dwaraka ditelan laut beberapa saat setelah Bharatayudha usai. Dwaraka, kediaman Sri Krisna, raja yang pegang kendali strategis di perang saudara ini. Dalam kitab suci Hindu, ia merupakan jelmaan Dewa Wisnu, pemelihara perdamaian. Keberadaan Dwaraka dilakukan selama 8 tahun, dan baru jelas setelah dibantu citra satelit NASA. Dari sana ditemukan jejak kerajaan tsb di bawah Teluk Gujarat. Setelah ada petunjuk pasti, akhirnya Dwaraka berhasil ditemukan dalam keadaan hancur digulung gelombang Laut Arab yang cukup dahsyat. Dari hasil investigasi, banyak temuan berharga indikator kehidupan makhluk 15.000 tahun lalu.

Selain tembikar, ada bongkahan batu besar yang diduga benteng dan dinding istana. Batuan dipenuhi ornamen indah, lonceng kuil dari tembaga, jangkar kapal, pot bunga dari keramik, serta uang emas dan tembaga. Penemuan logam ini memperlihatkan kepada kita, peradaban 30.000 – 15.000 tahun lalu sudah tinggi. Tak heran temuan ini mengindikasikan penggunaan senjata pemusnah massal di perang itu. Dari penemuan2 itu, Dr. Michael Creko membukukan laporan dalam 3 buku yang dicetak tahun 2006. Beberapa diantaranya ; Forbidden Archaelogis, The Hidden History of Human Race, dan Human Devolution, yang isinya menentang teori Darwin, tentang evolusi manusia. Dr. Rao dari hasil karyanya memperoleh penghargaan “The World Ship Trust Award” dari PBB atas penemuan siklus kehidupan manusia yang memutus teori Darwin.
-sumber :http://harunjaya33.wordpress.com/
http://atlantislegend.blogspot.com/

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: