RSS

Pralambang

 Alas gung liwang-liwung = wana ageng lan jembar sanget.
 Alas greng = wana ageng kang kebak gegrumbulan lan bebondhotan kang njalari rungkud lan peteng.
 Alas gledhegan = wana ageng kang menawa keterak ing angin ageng kapireng suwantenipun gledheg-gledheg.
 Alas gerotan = wana ageng kang kathah kekajenganipun ageng, menawa keterak angin ageng kapireng suwantenipun gerot-gerot, inggih punika suwantenipun kajeng-kajeng ageng kang sami gegosokan.
 Alas roban = wana kang saged keroban (keluberan) toya saganten, menawa sagantenipun pinuju rob. (Dados, wana kang dunungipun celak saganten).
 Alas trataban = wana gegrumbulan, boten kathah kekajeng¬anipun ageng.
 Nusup ngayam-alas = nusup-nusup gegrumbulan lan bebon¬dhotan kados lampahipun ayam wana.
 Ngalasake nagara = tumindak sapurun-purunipun piyambak, tanpa ngengeti wontenipun angger-angger nagari (hukum).
 Wanadri (wana + adri = alas lan gunung) = wana ageng.
 Wanawasa = I. Wana ageng (jembar). II. Dedunung ing wana.
 Wanantara = wana ageng, telenging wana ageng.
 Wanakirun = (saking tembung: Nakir wa Nakirun) = na¬manipun malaekat kang tengga kubur.
 Sumawana = lan malih, punapa dene.
 Welut wana = sawer. Menawa mina kang memper ula = welut.
 Gajah ngidak rapah = tiyang kang nerak wewaleripun piyambak.
 Gajah tumbu kancil mati ing tengah = kang pasulayan tiyang ageng, kang ngalami cilaka tiyang alit (andhahanipun).
 Semut ngadu gajah = tiyang alit ngeben tiyang ageng (supa¬dos sami pasulayan).
 Bathang gajah = tilas tiyang ageng (tiyang kuwaos).
 Nggajah elar = sarwa ageng sarta sentosa tekadipun; kaduk ageng panjangkanipun.
 Setan nunggang gajah = tiyang kang namung ngangkah sakecanipun piyambak.
 Gajah ngoling = namaning wangunipun sumping, limrahipun sumping agemipun para putri. Wanguning sumping warni sa¬kawan: I. Sumping surengpati, agemipun ratu. II. Sumping waderan, agemipun satriya/bambangan. III. Sumping kem¬bangkluwih, agemipun Nakula lan Sadewa. IV. Sumping gajah¬-ngoling, agemipun para putri.
 Nagari Gajahoya = Gajahwaya, Gajawwaya, Astina (Hastina), tegesipun wonten limanipun, kathah limanipun, ugi ka¬wastanan nagari Kurujenggala (Yen Jenggalaretna = Dwarawati).
 Gajah meta cinancang wit sidaguri, patine cineker ayam = (Pralambang ing sekar Dhandhanggula semut ireng) = anak¬ipun lelurahing srati Buyut Dirada namanipun DIRANA madeg kraman, kepikut, kacancang ing wit wringin madyaning alun-alun, wasananipun pejah dipun-cocogi dom.
 Ganda kentir semune liman pepeka (Lambang praja) Sri Pamekas Ratu Pajajaran dipun-prajaya Siyungwanara sarana kalabuh ing lepen Ciliwung, awit saking pepekanipun.
 Macan guguh (Tegesipun lugu: sima ompong) = tiyang ageng kang sampun ical panguwaosipun.
 Macan galak semune curiga kethul (Lambang praja) = pralam¬bangipun nagari Majapahit, Prabu Brawijaya Nata binathara, nanging para putra-sentananipun sami kethul ing kasusastran.
 Singidan nemu macan = nyamur lampah lan ngambah margi kang sepen, nanging mandar kepethuk pangagengipun kang sampun mangretos dhateng sedyanipun.
 Kekudhung walulang macan = aling-aling tiyang kang ga¬dhah panguwaos, supados gampil kaleksananing sedyanipun.
 Nguthik-uthik macan dhedhe = ganggu-camel tiyang kang sampun lilih nepsunipun.
 Macan gadhungan = sima malihanipun tiyang.
 Macan kombang = sima awarni cemeng saged mancolot tebih (inggil).
 Macan gembong = sima ageng, limrahipun badanipun loreng-loreng.
 Macan tutul = sima kang badanipun mawa tutul-tutul ce¬meng.
 Singamulangjaya = Setyaki, Wresniwira, kasatriyanipun ing Lesanpura (Sajatosipun Wresniwira sanes nama, tembung punika ateges: pahlawan Wresni).
 Singanagara = legoco, tukang nindakaken ukum pejah (Indo¬nesia: algoco).
 Singanebah = namanipun gendhing. Singa wonga = sadhengah tiyangipun.
 Singa ranu = singa kang adedunung ing toya, inggih pu¬nika baya.
 Bebanthenging praja = agul-agulipun nagari.
 Tandange kaya bantheng kataton = tandangipun nggegirisi sanget.
 Nyundhang bathang bantheng = njunjung tiyang ageng kang sampun apes.
 Andaka ketaman wisaya = tiyang prakawisan, sareng rumaos badhe kawon lajeng minggat.
 Nglancipi singating andaka = nenangi nepsunipun tiyang sara¬na dipun-waduli punapa-punapa kang njalari boten se¬nenging manahipun.
 Sandhing celeng boloten = (Cedhak kebo gupak, sandhing ki¬rik gudhigen) = sesrawungan kaliyan tiyang awon.
 Sawan celeng = sakit ayan, yen angot gumuling ing siti lan cengkemipun muruh.
 Lumpat kidang = nggarap padamelan boten urut, woten kang dipun-langkungi.
 Ngaturake kidang lumayu = nedahaken rejeki kang angel pangalapipun.
 Mburu kidang lumayu = mbujeng rejeki kang dereng tem¬tu saged kegayuh.
 Kethek saranggon = gegrombolanipun tiyang awon.
 Rampek-rampek kethek = nyanak-nyanak tiyang awon temtu badhe ketaman piawonipun.
 Udan kethek macan dhedhe = jawah, nanging srerengenipun katingal.
 Ditemu kuwuk = dipun-wales (dipun-prawasa) dening meng¬sahipun nalika pinanggih wonten ing papan kang prayogi dipun-engge namakaken piwales.
 Mbuwang rase oleh kuwuk = nampik barang awon, angsal ba¬rang kang langkung awon.
 Nrenggiling api mati = katingalipun kados boten mraduli dha¬teng bab kang saweg dipun-rembag, nanging salugunipun nggatosaken sanget.
 Kumenthus ora pecus = sugih kasagahan (umuk), nanging boten mrantasi damel.
 Nyalulu nruwelu = dhateng ing griyanipun tiyang gadhah damel tanpa dipun-undang.
 Tekek mati ulone = tiyang ngalami cilaka awit saking gi¬nemipun piyambak.

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: