RSS

Pralambang

 Alas gung liwang-liwung = wana ageng lan jembar sanget.
 Alas greng = wana ageng kang kebak gegrumbulan lan bebondhotan kang njalari rungkud lan peteng.
 Alas gledhegan = wana ageng kang menawa keterak ing angin ageng kapireng suwantenipun gledheg-gledheg.
 Alas gerotan = wana ageng kang kathah kekajenganipun ageng, menawa keterak angin ageng kapireng suwantenipun gerot-gerot, inggih punika suwantenipun kajeng-kajeng ageng kang sami gegosokan.
 Alas roban = wana kang saged keroban (keluberan) toya saganten, menawa sagantenipun pinuju rob. (Dados, wana kang dunungipun celak saganten).
 Alas trataban = wana gegrumbulan, boten kathah kekajeng¬anipun ageng.
 Nusup ngayam-alas = nusup-nusup gegrumbulan lan bebon¬dhotan kados lampahipun ayam wana.
 Ngalasake nagara = tumindak sapurun-purunipun piyambak, tanpa ngengeti wontenipun angger-angger nagari (hukum).
 Wanadri (wana + adri = alas lan gunung) = wana ageng.
 Wanawasa = I. Wana ageng (jembar). II. Dedunung ing wana.
 Wanantara = wana ageng, telenging wana ageng.
 Wanakirun = (saking tembung: Nakir wa Nakirun) = na¬manipun malaekat kang tengga kubur.
 Sumawana = lan malih, punapa dene.
 Welut wana = sawer. Menawa mina kang memper ula = welut.
 Gajah ngidak rapah = tiyang kang nerak wewaleripun piyambak.
 Gajah tumbu kancil mati ing tengah = kang pasulayan tiyang ageng, kang ngalami cilaka tiyang alit (andhahanipun).
 Semut ngadu gajah = tiyang alit ngeben tiyang ageng (supa¬dos sami pasulayan).
 Bathang gajah = tilas tiyang ageng (tiyang kuwaos).
 Nggajah elar = sarwa ageng sarta sentosa tekadipun; kaduk ageng panjangkanipun.
 Setan nunggang gajah = tiyang kang namung ngangkah sakecanipun piyambak.
 Gajah ngoling = namaning wangunipun sumping, limrahipun sumping agemipun para putri. Wanguning sumping warni sa¬kawan: I. Sumping surengpati, agemipun ratu. II. Sumping waderan, agemipun satriya/bambangan. III. Sumping kem¬bangkluwih, agemipun Nakula lan Sadewa. IV. Sumping gajah¬-ngoling, agemipun para putri.
 Nagari Gajahoya = Gajahwaya, Gajawwaya, Astina (Hastina), tegesipun wonten limanipun, kathah limanipun, ugi ka¬wastanan nagari Kurujenggala (Yen Jenggalaretna = Dwarawati).
 Gajah meta cinancang wit sidaguri, patine cineker ayam = (Pralambang ing sekar Dhandhanggula semut ireng) = anak¬ipun lelurahing srati Buyut Dirada namanipun DIRANA madeg kraman, kepikut, kacancang ing wit wringin madyaning alun-alun, wasananipun pejah dipun-cocogi dom.
 Ganda kentir semune liman pepeka (Lambang praja) Sri Pamekas Ratu Pajajaran dipun-prajaya Siyungwanara sarana kalabuh ing lepen Ciliwung, awit saking pepekanipun.
 Macan guguh (Tegesipun lugu: sima ompong) = tiyang ageng kang sampun ical panguwaosipun.
 Macan galak semune curiga kethul (Lambang praja) = pralam¬bangipun nagari Majapahit, Prabu Brawijaya Nata binathara, nanging para putra-sentananipun sami kethul ing kasusastran.
 Singidan nemu macan = nyamur lampah lan ngambah margi kang sepen, nanging mandar kepethuk pangagengipun kang sampun mangretos dhateng sedyanipun.
 Kekudhung walulang macan = aling-aling tiyang kang ga¬dhah panguwaos, supados gampil kaleksananing sedyanipun.
 Nguthik-uthik macan dhedhe = ganggu-camel tiyang kang sampun lilih nepsunipun.
 Macan gadhungan = sima malihanipun tiyang.
 Macan kombang = sima awarni cemeng saged mancolot tebih (inggil).
 Macan gembong = sima ageng, limrahipun badanipun loreng-loreng.
 Macan tutul = sima kang badanipun mawa tutul-tutul ce¬meng.
 Singamulangjaya = Setyaki, Wresniwira, kasatriyanipun ing Lesanpura (Sajatosipun Wresniwira sanes nama, tembung punika ateges: pahlawan Wresni).
 Singanagara = legoco, tukang nindakaken ukum pejah (Indo¬nesia: algoco).
 Singanebah = namanipun gendhing. Singa wonga = sadhengah tiyangipun.
 Singa ranu = singa kang adedunung ing toya, inggih pu¬nika baya.
 Bebanthenging praja = agul-agulipun nagari.
 Tandange kaya bantheng kataton = tandangipun nggegirisi sanget.
 Nyundhang bathang bantheng = njunjung tiyang ageng kang sampun apes.
 Andaka ketaman wisaya = tiyang prakawisan, sareng rumaos badhe kawon lajeng minggat.
 Nglancipi singating andaka = nenangi nepsunipun tiyang sara¬na dipun-waduli punapa-punapa kang njalari boten se¬nenging manahipun.
 Sandhing celeng boloten = (Cedhak kebo gupak, sandhing ki¬rik gudhigen) = sesrawungan kaliyan tiyang awon.
 Sawan celeng = sakit ayan, yen angot gumuling ing siti lan cengkemipun muruh.
 Lumpat kidang = nggarap padamelan boten urut, woten kang dipun-langkungi.
 Ngaturake kidang lumayu = nedahaken rejeki kang angel pangalapipun.
 Mburu kidang lumayu = mbujeng rejeki kang dereng tem¬tu saged kegayuh.
 Kethek saranggon = gegrombolanipun tiyang awon.
 Rampek-rampek kethek = nyanak-nyanak tiyang awon temtu badhe ketaman piawonipun.
 Udan kethek macan dhedhe = jawah, nanging srerengenipun katingal.
 Ditemu kuwuk = dipun-wales (dipun-prawasa) dening meng¬sahipun nalika pinanggih wonten ing papan kang prayogi dipun-engge namakaken piwales.
 Mbuwang rase oleh kuwuk = nampik barang awon, angsal ba¬rang kang langkung awon.
 Nrenggiling api mati = katingalipun kados boten mraduli dha¬teng bab kang saweg dipun-rembag, nanging salugunipun nggatosaken sanget.
 Kumenthus ora pecus = sugih kasagahan (umuk), nanging boten mrantasi damel.
 Nyalulu nruwelu = dhateng ing griyanipun tiyang gadhah damel tanpa dipun-undang.
 Tekek mati ulone = tiyang ngalami cilaka awit saking gi¬nemipun piyambak.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

꧎ꦺꦃꦻꦁꦕꦄꦶꦼꦄꦆꦶꦍꦸꦊꦞꦶꦼꦀꦼꦓꦶꦁꦿ꧋

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: