RSS

Antologi -2

PISUNGSUNG
Dening : Moch. Nursjahid P.

 

Ukaraku iki rak ora nyangklak ta, bapak
Minangka pisungsung lan atur panuwunku
Rikala aku kesasar ana tengah dalan
Panjenengan paring obor pepadhang
Rikala aku bingung kelangan gegondhelan
Panjenengan paring teken kasantosan

Ukaraku iki rak ora nyangklak ta, bapak
Minangka pisungsung lan atur panuwunku
Wiji pari kang dak-dhedher wingi
Saiki wis semi

Prawan sengkeran kang dak-tresnani
Saiki nagih janji

Tembangku iki rak ora ampang ta, bapak
Minangka pisungsung lan atur panuwunku
Rikala aku ngorong kasatan
Panjenengan paring banyu bening sa-klenthing
Rikala aku mutung kelu ing pambidhung
Panjenengan paring daya panyurung

Tembangku iki rak ora ampang ta, bapak
Minanangka pisungsung lan atur panuwunku
Rikala aku rangu-rangu
Panjenengan paring donga pangestu
Rikala aku ditantang satru bebuyutan
Panjenengan ngunus pedhang ligan nampani tantangan

Bapak
Yen aku kawin
Panjenengan dak-aturi dadi modin
(Jaya Baya No. 15, Desember 1971)
WIJI KANG DAK-TANDUR
Dening : Moch. Nursjahid P.

Wit gayam kang manglung kali
Wis banget tuwa umure
Tangise bayi kang kekejer ing lingsir wengi
Banget nrenyuhake lagune

Bu-lik
Wiji kang dak-tandur
Saiki wis thukul
Ibu nggadhang
Simbah ngudang
Pinaringana tansah lestari thukule
Dadi pangayoman lan palereman
Putra wayahe ing tembe

Ora arep dak-sirep kumandhange lagu perih iki
Senadyan nyandhet mengane lawang kaswargan
Senadyan ngagolake wengi-wengi pinaes lintang
Pancen ngene sejatine urip, bu-lik
Sedhela-sedhela tansah manggul kekalahan
Saben wanci praceka nantang

Saumpama wiji kang dak-tandur wis gedhe ngrembuyung
Bakal dak-ampirake andon-lelana kang mlaku nyandhung-nyandhung
Saben wengi tansah dak-lagokake kidung
Atur panuwun marang Gusti
Kinanthi pepuji
(Jaya Baya No. 38, Maret 1972)
KERTU-KERTU CEKI
Dening : Trim Sutidja

Kertu-kertu ceki iki
Aja dirampas maneh saka tanganku
Amarga ya mung kari kuwi woding uripku
Dalanku tekan ing sabrang
Marang donyaku sing wis ilang ing kasunyatan
Marang donyaku, donya khayali
Nglipur atiku sing sumendhe ing lintang-lintang
Amarga donya kang nyata pranyata dudu darbekku
Nanging donyane para brewu sing bisa nuku

Kertu-kertu ceki iki
Aja dirampas maneh saka tanganku
Amarga ya mung karana kuwi aku bisa lali
Amarga ya mung karana kuwi aku bisa lali
Atise wengi ing ril-ril sepur kuwi
Bantaling turuku woding impenku
Marang donyaku, donya khayali ing lintang-lintang
Amarga saiki
Saben emper toko lan longe kreteg kabeh wis dipageri ruji wesi
Mangka aku ngerti
Sesuk sore ril-ril sepur kuwi ya mesthi wis dipageri
Ora perlu dak-pikir sesuk bengi aku kudu turu ngendi
Anggere aja kok-rampas maneh kertu-kertuku ceki iki

Jakarta 1972
(Jaya Baya No. 38, Maret 1972)

 

SADAWANE DALAN
Dening : Koesno

Kakang ….
Yen ing kutha wis lingsir wengi
Delengen ta kakang
Sing padha turu gumlethak neng tritis

Wengi iki dheweketuru kepati
Kinemul mendhung kinancan ratri

O, kakang … penggalihen
Yen wengi saya tintrim
Kekes, adhem, cumlekit dadi siji
Banjur …. subuh
Kang padha turu kepati … krungu
Ambal-ambalan bedhug tinabuh
Wengine wis dadi esuk
Srengenge jumedhul
Aweh esem sandhuwuring gumuk
Bedhug bali keprungu maneh tengah rina
Badan sapata …wis adoh gumregah
Pangan …
Njur sambat … nyuwun pangan
Jroning ati nangis … sadawaning dalan

O, kakang … wigatekna
Dheweke uga umat …
Padha karo kita
(Panyebar Semangat No. 5, Februari 1973)

 

IBU
Dening : Mas Tok

Ibu, dhek bengi aku ketemu
Karo kenya sing tau ngrebut atiku
Ibu, dhek bengi aku papagan
Karo prawan sing tau dak-jak gojegan
Ibu, wiwit kuwi aku tansah kelingan
Karo kenya sing tau dak-jak kenalan
Ibu, saya suwe eseme njiret atiku
Piye, Ibu, umpama bocah kae dipek mantu?
Apa Ibu wis kersa kagungan mantu?
(Panyebar Semangat No. 47, November 1973)
ING TELENGING WENGI
Dening : Ardian Syamsuddin

Wit-witan lan rerungkudan ora bisa crita liya
Saben aku nlusur dalan iki:
– Kowe keplantrang, mitra, kowe keplantrang.
Wit-witan lan rerungkudan ora nate nyingkur atiku adreng nganti wangsulanku:
– Ora. Ora ana maneh sing dak-lari.
Aku keli kaya larahan ing kali,
Nanging manawa tumlawung kidung wengi
Aku ati kang kasmaran

Aku bayi durung bisa nyawang lan micara.
Nadyan wit-witan lan rerungkudan tetep setya
Ngetung tebaning jangkah lan kandha:
– Ah saiba abote sesangganmu, manungsa
(Jaya Baya No. 39, Juni 1974)
PAMORING SATRIYA
Dening : Gito

Kawahya ing pawayangan, tumrap satriya sajati,
Tan pisah lan panakawan, tan kena ginggang sanyari,
Ing purwa den-wujudi, Semar Gareng Bagong Petruk,
Satriya kang sanyata, panakawan trus kekinthil,
Lamun pisah sirna pamoring satriya.

Pilihane panakawan, mung para satriya jati
Kang memayu yuning jagad, nyingkiri mring tindak sisip,
Lamun kan den-iloni, arsa nemah tindak dudu,
Aweh peling supaya, enget kasatriyaneki,
Kuwajiban mrih sirnaning dur angkara.

Yen satriya datan kodal, wawarah tindak utami,
Panakawan temah oncat, nora sudi dadi kanthi,
Iku minangka bukti, manawa jalma sawegung,
Tan pilih sudra papa, kanggonan tekad utami,
Pantes lamun ginugu karya lupiya

Yen panakawan oncat, satriyane temah sepi,
Sirna surem pamorira, tan gatra satriya jati,
Lena datan ngengeti, bathok bolu isi madu,
Enggepe sapa padha, angunggung dhiri pribadi,
Rumangsane samubarang wis kaasta.

Panakawan cacah papat, ingesuhan dadi siji,
Yen salah sijine misah, esuh kendho sada cicir,
Ing purwa den-wujudi, lakon Petruk dadi ratu,
Isine amung ecrah, mula den-udi manunggil
Yen manunggal pranyata dadi santosa.

Santosaning panakawan, ngembani satriya adi,
Mujudake kekuwatan, pambrasthaning tindak sisip,
Kuwawa angayomi, lir angganing payung agung,
Yen pinindhakaken candra, sunare wrata awening
Amemayu karya yem sining bawana.
(Mekar sari No. 22, Januari 1975)

Sumber Waosan:
J.J. Ras. 1979. Bunga Rampai Sastra Jawa Mutakhir. Jakarta : Gratifipers.

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: