RSS

Balada Aryo Penangsang

BALADA ARYA PENANGSANG
Dening : Poer Adhie Prawoto

sbb-23-05

Iki arya penangsang
Adipati ing tlatah jipang
Wiwit bayi wis tininggal bapa
Keli ing bengawa katula-tula

Iki putra surawiyata sang adipati
Saka dagan-lasem kang pinundhi
Ing bintara suthik maraseba
Crah rumakete kadang atunggal bapa

Tujune, ah, tujune
Kesangsang ing bengawan tinulung njeng sunan

Binopong pinondhong ki ja’far sidik
Ginulang wewarah kyai kesdik

Ginulawenthah ing panti kudus
Jaya kawijayan kasekten tulus
Eyang ja’far sidik pranyata wegig
Walimullah jawi gilig ingulig

Iki arya penangsang
Iki panguwasa tlatah jipang
Gempung atine awit apus krama culika
Linengser rikala srasehan duk samana

“he, jaka tingkir ya hadiwijaya
Dhampar kraton kok rebut agawe cuwa
Pidak padarakan sing kesinungan beja
Prajurit andhahan dupeh dadi mantune nata”

“suthik arya penangsang maraseba
Apa maneh asok bulu bekti rajabrana
Suthik arya penangsang andheku amarikelu
Repepeh-repepeh nyembah ratu!”

Ya ing kana ta wau sang arya prakosa
Ambalela mbondhantanpa ratu
Mukti wibawa ing bumi jipang
Sinubya sinembah kawula tuhu

Nalika samana sang adipati
Matah para sureng gawe pepati
Nyebar ontran-ontran dimen kewran
Prawata lan kalinyamat sakukuban

Ya ta wau, geger kraton pajang nenggih
Maling kecu angembrah gawe sungkaweng galih
Para sureng nyata kejem awengis
Ing padesan nyebar rasa kekes lan tangis

Tan sranta njeng sultan pajang
Angrekadaya amrih sang arya mendha
Nanging prajanjen datan tinampi
Wis kadhung gempung iki lumere ati

Ya kareben pecah perang kadang
Ya kareben wis sakawit wis kadhung nglawan
Ambalela wegah maraseba
Luwung bathang-gathang sayuta

Uga arya penangsang angrekadaya
Nyebar telik sandi mrih hadiwijaya pralaya
Ja’far sidik ya njeng sunan kudus angrantam
Tumindak nlisir emban cindhe emban siladan

Ya kareben pecah perang kadang
Ya kareben geni mulat kobar jipang
Ing kene ana sapletik kasekten lumawan
Rangga mataun lan para sureng jago pilihan

Keris setan kober pusaka piyandel
Gagak rimang titihan bisa diendel
Iki dhadhaku hadiwijaya
Pidak padarakan amurang tata

Kobar perang lumawan padha kadang
Rangga mataun sung pitutur mawanti-wanti
Eyang nawangdipura kyai balun sekti
Wohing kamenangan bisa dianti

“aja kenranang jebeng panangsang
Apesmu yen bengawan sore wis kok-trajang
Ablis mangkata perang
Jer sliramu tinitah lanang!”

Layang panantang amangsi abang
Ajur jinuwing wani
Sutawijaya rak labi bocah wingi
Nantang wani penangsang sekti!

“ayo, aja nyoba-nyoba mring wak mami
Undangen mrene sing gerang kuwi
Iki putra jipang sura sekti
Mlumpata wetan bengawan yen nyata wani!”

Prajurit pajang surak agliyak-gliyak
Andumuk panangsang jirih pedhang
Prajurit pajang alok bengok-bengok
Penangsang luwih becik dadi wedok

Mak brabat sang arya nyengklak turangga
Gagak rimang tinitihan mlumba menjila
Ngerti apa karepe bendara
Ngerti apa kang bakal tumeka

Gagak rimang ambrengingeh gemang nyabrang
Sineblak mlumba nggedrug bantala
Kobar dhadhane arya penangsang
Winadanan wedok aluwung pralaya

“nyabranga kali, he , sang arya, yen kowe wani
Sutawijaya wis nunggu anganti-anti
Iki prajurit pajang asurak-surak
Apa kowe sing bakal dak-larak!”

Arya penangsang lali diwanti-wanti
Kebranang atine diwadonake jroning palagan
Gagak rimang ginetap wani nyabrang kali
Surak ambata rubuh ngumandhang saka panolan

Perang campuh kadang
Keris lan tumbak anjati-ngarang
Swara panjerit lan pisambat
Tangis lan pangrintih arawat-rawat

“ayo penangsang! Iki tandhingmu
Sutawijaya bocah wingi dadi mungsuhmu
Ayo majua! Ayo majua! Prajurit sekti
Harak suthik lumajar wani”

Perang campuh kadang
Penangsang lali pitutur rewang
Ati kebranang kobong kemamang
Ati kebranang ngajak tumandang

Mak brabat sang arya anyengklak turangga
Tumbak ingundha mumbul sundhul mega
Wong-wong pajang bali surak-surak
Aja wedi kelangan sanak, aja wedi kelangan sanak

Perang campuh pepuletan
Sutawijaya numpak belo ajaran
Mandhi tumbak kyai pleret sekti
Peparing dultan hadiwijaya wuri

Gagak rimang lan belo ajaran
Mubeng kekiter gawe kalangan
Sinubya prajurit anantang wani
Sapa sing unggul ing palagan iki

Kalamun lena ing tumindak
Pindha gebyaring thathit kyai pleret nyabet lambunge sang aladak
Mbrodhol usus getih abang muncrat
“he, sutawijaya, sutawija! Nyata kowe keparat!”

Sang arya penangsang adipati jipang
Ngronce usus ginubelake keris pusaka
Setan kober ngoyak si danang candhala
Kang sinurung ki pemanahan culika

“he, aja lumajar kowe, thole
Iki penangsang wis kadhung kebranang
Tampanana astaku dina iki patimu
Tumenga ing akasa sambata wong atuwamu!”

Sutawijaya ya si danang aglis cinandhak
Nglumpruk ngalentrih rikma kajambak
Den ontang-anting sirahe meminta kawelasan
“adhuh paman, aku bakal sirna ing palagan!”

“patenan bae, si danang!”
“tamakna pusakamu, penangsang!”
“patenan bae, sutawijaya!”
“penangsang sing bakal kuncara!”

Pemanahan surak-surak
Penjawi gumuyu lakak-lakak
Langite kelap-kelap
Bumidenpidak amengkap-mengkap

Penangsang, ya ta wau, penangsang
Wis ora ngrungu pasemon tuture rowang
Datan praduli pituduh mawanti-wanti
Dumeh satriya sura sekti

Setan kober aglis ingunus
Lali yen ginubel ponang usus
Dhel …. getih muncrat abang angatirah
Mbalabar ing bumi malambah-lambah

“Hooooiiii, keparat sutawijaya!
Keparat hadiwijaya
Penjawi pemanahan iblis setan
Bisane mung ngupaya cilakaning liyan!”

Mati ngadeg arya penangsang
Mati ngadeg adipati jipang
“iki adipati sing tansah digegadhang
Pralaya ngadhepi culikane kadang!”

Prajurit pajang surak abliyak-gliyak
Sutawijaya anyembah kalayan mendhak
Banjur lumajar angadhep pemanahan lan penjawi
“pakaryan dursila sampun kula ayati, dhuh kyai!”

(Cakra Manggilingan, Antologi Geguritan lan Cerkak FESTIVAL KESENIAN YOGYAKARTA V 1993)

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: