RSS

Balada Sang Karno

Wengi Ing Pinggir Bengawan
Dening : Moch. Nursyahid P

Figur Wayang Adipati Karno

-Dhuh kowe sapa wanodya
netramu sumorot bening ngluluhake atiku
(banyu bengawan kang semu abang malerah
terus mili nggawa rereged lan sangkrah)

+aku kunthi ibumu, dhuh ngger anakku
kang nglairake kowe tohing nyawaku
(rembulan njedhul seka waliking mendhung
bali lelayaran ing langit tumlalwung)

-kowe apa kunthi ibune Arjuna mungsuhku
geneya ing wengi sepi iki keraya-raya teka mrepegi aku
kanthi tanpa cecala nganti gawe kagetku
(angin wengi sumiyut nampegi rai
nggawa ngambar aruming kembang melathi)

-bener kandhamu ngger anakku
aku pancen uga ibune Arjuna
apa atimu isih rumangsa tidha-tidha
(Kunthi atine geter karo tumenga
banjur dipandeng suwe putrane kang wis jejer adipati Ngawangga

-apa ngimpi ta aku iki
nampa nugraha kang tanpa pepindhan
ketemu ibuku kang wis murca tetaunan
sing bakal ngentas wong sudra padha papa dadi mulya tanpa wewangenan

+awit seka keparenge dewa, aku lan kowe ketemu meneh, anakku
kanggo nyuntak rasa kangen lan kapang
sawise tetanunan mung kandheg ana rasa lan lelamunan
(wengi terus nggremet tumuju pusere
anak lan biyung padha ngumbar pangrasane dhewe-dhewe)
-dhuh, ibuku, kekasihku, ya pepundhenku
selehen astamu kang adhem pindha salju ana bathukku
kareben aku bisa nglalekake critane bayi abang
sing ditinggal biyunge ing pinggir bengawan
-butheke kanggo nutupi isin lan wirang
tanpa ngelingi menawa katresnan kuwi regane larang

+oh, aja ndedawa lara anakku
ayo enggal ndherekake ibu
bali kumpul karo kadang-kadang pendhawa
ninggalake korawa angkaramurka
kanggo memayu hayuning bawana
(Karno mandheg mangu karo sedhakep
ora keconggah ngampet katrenyuhan kang saya ngruket)

-kasinggihan, aku bakal mundhi dhawuhmu ibu
nanging sawise aku penjenengan tuntun tekan tepis
wiringe bengawan kana
apa bakal ketemu biyungku kang wis murca sesidheman
yen mengkono rak kaya impen tengah wengi kang kecunthel tekane raina
kang mrusa lakune takdireing dewa bathara
sawise aku lan Arjuna wis kadhung dadi mungsuh bebuyutan

+aja nambahi dosaku dhuh anakku
sanajan aku wis jejer ibune Pandhawa, nanging durung rumangsa mulya yen anakku
mbarep isih ngulandara
aku pancen biyung duraka kang wis nyelaki lairmu ing donya
mula gelema kowe angluberna sih pangaksama
lan tekaku mrene ora mung arep ngrangkul kowe
nanging uga kepengin nglungguhake marang jejer kang samesthine
(eluh trenyuhan ora bisa dibendung
muwuhi wengine saya tumlawung)

-oh, ora bisa dhuh Kunthi ibuku
kasunyatan aku mung anak kusir Adirata kang sudra papa
kang ora kepengin ngranggeh kaluhuran sing ngliwati ukuran
taline katresnan kang wis dipunthes kanthi peksa
langka bisa bali mulih karana manising janji lan pangiming-iming
apa maneh mung dipameri runtuhing eluh kang wis kadaluwarsa
asor banget budiku ngaku-aku anake raja-raja sinatriya kang ambeg utama
mula lilakna aku bakal ayun-ayunan ing alaga karo Arjuna

+dhuh anakku kang tuhu berbedu
geneya kowe nduwa penjaluke ibu
kaya wis pesthine dewa, aku kudu nyangga dosa tumekane pati
bibit kaluputan sing mung sawiji sawi
jebul ngrembaka dadi gedhe sundhul wiyati
bayi kang lair seka guwa garbaku
ditakdirake dadi mungsuh bebuyutan kadang-kadang dhewe
dhuh dewa dhuh bathara
banjuten jiwa raga kawula
(Kunthi nangis ngguguk ing antarane gebyaring lintang
pengarep-arep sakala ilang ing sungapaning bengawan)

-dhuh ibuku kang daktresnani
aja kebangeten nelangsa penggalihmu
mung aku nyuwun puji pangestumu
muga-muga aku tansah manggih yuwana
senajan pesthine kudu ngakoni kaunggulane Arjuna
dadi bantening perang Baratayuda
dhuh ibu, apa garising urip kudu dakprusa klawan degsiya
kaya nalika lairku duk semana ditinggal ana pinggir bengawan ijen wuda
saengga kudu mecaki papa cintraka lawan wareg pangina
mula tinggalen ijen maneh aku anak kene tanpa tidha-tidha
kareben bisa ngantepi darmaning satriya tama
(Kunthi meh wae ambruk kapidara
klawan rereyongan banjur ninggalake bengawan
kadiparan nglari sesotya kang wis musna saka embanan)
(Antologi puisi 1940-1980, editor Suripan Sadi Hutomo)

Iklan
 

2 responses to “Balada Sang Karno

 1. Toto Supriyatno

  Maret 17, 2015 at 10:17 pm

  KeliNgan latihan tugase Prof Sutrisna Wibawa, olehi nggarap bareng aku, kang Jarno, BU Farida Nurainiyati? Keliru mencetak tombol pause dadi ww, njur kang Jarno mbengok wooooo, suara ne mlebu rekaman…. Kuwi neng kosanku 28 th kepungkur

   
  • sdwijosusastro

   April 8, 2015 at 9:58 am

   He….he…. Kang Toto Supriyatno jan daya ingate luwar biasa….. isih kelingan jaman Kuliah Ekspresi Tulis Prof. Sutrisna Wibawa

    

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: