RSS

Antologi -3

GEGURITAN ANTOLOGI SAJAK-SAJAK JAWI
Impunanipun : St. Iesmaniasita

KEMLADHEYAN
Dening: TS.Argarini

Kemladheyan ….
Wasismu nglarasake dhiri
Mring tuwuhan sing kok enggoni
Banget dak-puji

Nanging awit tumindakmu nistha
Mbegal kabutuhan mitra
Tan maelu mitramu dadi kuru aking
Godhong-godhong gogrog garing
Isih tegel kowe mamerake lelabuhanmu

Ngrenggani panggundhul kanthi godhongmu
O, aku rila
Sadurunge kowe ngrembaka
Dipunggel diidak-idak
Ajur mumur sa semu-semut pudhak

R A. KARTINI
Dening : TS. Argarini

Samengko raga wus lebur wor lan lemah
Mung wewayangan ngrengga lembaran sejarah
Napas lawas
Lan ganda arum angambar-ambar

Kubur lan wewayangan
Kaca benggala ngegla ing panon
Napas kang wis kasilep taun jero
Gendhing panggugah
Suluhe jiwa wanita

Mekare puspa anjrah sumebar
Muncule napas-napas anyar
Yen noleh wuri ….
Jasa-jasane Kartini kusumaning negari

KRAMAT AGUSTUS
Dening : Tamsir AS.

Talqin lan pepisuh
Nguntap keleme prau setan
Telu setengah abad
Telu setengah warsa
Nyengkerem lan nujeg angisep
Nganti dhasaring getih
Nganti dhasaring maras

Cinathet Agustus papat lima
Fajar mbranang pecah
Bumi kobong
Ludira kuthah amratiwi
Jrangkong akekiprah
Cumplung uluk-uluk
– terusna revolusi
– iki bumine Pangeran
– wewenange sawijining wangsa
– kang napakake delamakane
– terusna revolusi

Srengenge wis munggah
Pakaryan durung rampung
Adoh kang kudu jinangkah
Nanging luhur lan endah
Masyarakat adil-makmur !

Ayo mlaku terus
Waspada lan gegancangan

Pinuji kinanthen taufiq lan hidayah
Amiin, amiin, amiin ……….

KABAR SAKA TANAH PABARATAN
Dening : Susilamurti

Wis dakungkurake
Gubug-gubug dhuwur lan tentreming lungur-lungur
Langit kang biyen biru-biru
Lan jembangan kang awarna ungu

Keliking tanah ngare
Lan keliping idhaman bocah wingi sore
Wis suwe dak tilapake

Sumitra
Jangkahku saiki dudu laguku
Kang isi pangrepa lan kekejering rasa
Jalaran ilang piyandel ing kanyatan

Biyung
Kabar saka tanah pabaratan
Ginawa putramu kang nuju ngumbara
Kang rinegem
Mung dhuwuring idhaman lan kekarepan

GUNUNG SEWU
Dening : Trim Sutidja

Barisan gunung sewu bisu
Alun laut kidul jumlegur ngantem kijing watu item
Pecah pasrah ing sisihe biola bengkah
Ana tangis layung-layung
Tangise sijabang ing pangkoning biyung asusu aking
Tangising kubur ing dhadhane bumi kasumpah
Garis abang ing sisihe geni lan jurang

Barisan gunung sewu bisu
Ana tangis nggriyeng
Tangise sibiyang gabug nggetuni ngeraking weteng

MUNGKUR PERTEMPURAN
Dening : ST. Iesmaniasita

Kapan jumledhoring pelor wis sirep
Kaku dheweke ngadeg njegreg
Angeting laras bedhil kang kasikep
Angeting getih-getih mili saka tatu-tatu
Ngilani saranduning awake
Prajurit kang unggul jurite

Kapan wis mungkur tawuran pertempuran
Dirungu sesambat lamat-lamat ngaruara
Saka korban kang isih kelaran
Saka korban-korban kang wis tanpa nyawa
Tanah ngare ngilak-ngilak jembare

Dideleng kaya guwa peteng lelimengan
Bareng gemonthanging tangise
Lan eluh kang jumbuh klawan getihe mungsuhe
Lan eluh kang jumbuh klawan getihe sadulure
(April 1964)
KANGGO MITRAKU
Dening : ST. Iesmaniasita

Turu kuwi pancen becik pangrasaku
Katimbang wiji-wiji benci
Pindha mutyara utawa barleyan
Memba lambanging bebener tuhu

Turu kuwi pancen perlu panemuku
Katimbang omong kosong
Kaya adegan-adegan tulisan murahan
Obral kamonceran
Umuk lelabetan

Ing saumpama amriking kembang jeruk saka kebonan
Sumilir ora katut wujuding lemah bera
Gawe santering getih
Lemah bera
Tembang-tembang tenaga
Sengsem mili tekan pucuk-pucuking driji
Sengseming pratani marang ijoning bumi
Turu kuwi pancen becik, mitraku!

ASMA SUCI
Dening :Prijanggana

Aku lelumban tengahing samdora rahmat
Nikmat

Leren neng karang
Sembahyang

Nggoleki sangkaning dumadi
Neng ngendi

Jroning pepadhang mung awang-awang
Suwung

Jroning pepeteng katon sapucuk jarum
Nglangut

Iku dudu rupa-Ne
Asma-Ne

NGANGSEG
Dening : Rachmadi K.

Pepering ani-ani pugut
Amagut gaganging pari gabug
Nylagrak pinunggel aking

Aku melu ngurit
Tandur matun
Wulining pari-pari mentes
Tan uman angeneni
Tinapis wong kang winasis

Ah – wasis-wasising dhiri
Tan noleh wuri
Samining janmi
Wadaling nagari

PANCASILA
Dening : Moeljono Soedarmo

Pancasila iku jiwaku
Jiwa kang murub ngalad-alad salumahing bumi kamardikan

Pancasila iku dharahku
Dharah kang mili santer-saranduning jiwa perjoangan

Ya jiwa kamardikan
Kang makantar-kantar nora bisa ditelukake sapa bae
Karana kamardikan kuwi palimarmaning Gusti
Hak uriping bangsa kang nresnani wutah getihe

Ya jiwa perjoangan
Kang santer nora bisa dibendung sapa bae
Karana kamardikan kuwi parimarmaning Gusti
Hak pambudidayaning manungsa, cipta citaning ngaluhur

Pancasila & kamardikan
Pancasila & perjoangan
Jiwa sekti
Dharah kepahlawanan
Jejeg jejering kapribaden bangsa Indonesia
KADHUNG LAN KASEP
Dening: Muryalelana

Gampeng-gampeng ambrol jugar-jugar
Jamak kentir ancang-ancang dhadhal kebrasat
Dhengap-dhengap jaja sigar kataliwawar
Kang kari growak dhowak-dhowak

– Bengoke ngayun-ayun tumimbule asih
Jatining panyoba lumintu-mintir
Panggah-panggah apa ujaring weca
Ngidak jaman jibar-jibur
Sikakang wis lungse tungguk ngisor maejan
(Salatiga, 17 Agustus 1960)

MRUTU

Mrutu lan pupu, ing sore iku
Ngisi kasepenku
Ing pendhapa, ing pangimpen kang adoh tumiba
Dheweke setya makarya
Wis dak-etung wirama lagu kuna
Plak-plek, plak-plek
Tlatah iki tansah supek
Kebak ladheg lan apeg!

TINGGI

Tinggi kursi, tinggi dhipan, tinggi ati
Tinggi warak wulu ladhak
Tinggi kursi, tinggi dhipan, tinggi ati
Sak gelas tuwak lan arak
Ngobong omahe bapak
Apa wis pirsa mitra
Si tinggi ana ing netra kita?
Jemparing lan prajurit sabregada
Bisa aweh pratandha?
(Tugu, Bogor 1974 : Suripan Sadi Hutomo; Jaya Baya No.36/XXIX)
Sumber Wacan :
Prawirodihardjo, S. 1994. Burat Sari Jilid I. Surabaya : PT. Citra Jaya Murti

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: