RSS

Gurit Katresnan

TRESNA SEJATI
Dening : Harya Widada Bs

Getering rasa iki
Ngrerujit telenging ati
Takon tanjih kang rinumpaka
Kasunyatan apa pralampita

Dak rujuki lengkokaning dalan wingi
Kang tansah dak pecaki
Pepelinging ati nyawiji
Dak kukup gebyaring konang
Pandom coloking pepadhang
Dak tlesih suwara bence
Ati lirwa wus kadhung karonce
Dak granggang pecuthating walang
Metha citra kang anggung kapang

Atiku, tumenga
Nglumba cloroting lintang wengi
Dak lari ing pethiting bumi

Ing gisiking ati
Sliramu wus anganti
Kanthi mondhong tresna sejati

Wus tinemu kang dak luru
Katresnan ing pojoking atimu
(Djaka Lodang No.38, 19 Februari 2011)

TRESNA SING MILI
Dening : Ardini Pangastuti Bn

Ngangen-angen sliramu
Kaya nyawang kluwung ing langit biru
Nadyan adoh
Nanging kaendahane bisa kasurasa
Jroning driya, jroning jiwa
Mbayangake sliramu
Kadya ngesokake angete srengenge esuk
Sing ngrengkuh panguripan kanthi asih
Aweh greget lan semangat
Kanggo angiseni dina
Ngentekake awan
Sadurunge tekane sang ratri
Marang angin tak titipake kangenku
Muga sliramu ngerti
Tresna sing mili ing dhadha
Tansah takjaga kanthi sawutuhe jiwa raga
(Djaka Lodang No.38, 19 Februari 2011)

NALIKA ATI KAJIWIT KATRESNANAN IRENG
Dening : Akhir Luso No, S.Sn.

Setan ora doyan
Dhemit ora ndulit
Celeng goteng manggut-manggut
Ora nginang ora udut
Yen nginang kejengkang-jengkang
Yen udut kepentut pentut
Dom ana silite
Gandhen ana ndhase
Pupu ana sikile
Katresnan ana irenge
Ireng sing ngejejer dudu sabaene ireng
Ananging cemanining bleger uga ati
Kang wus binasuh dening adat saben
Tinambahan cengering jabang bayi wus anyebar werna ireng
Ora mokal yen ireng semampir ing ngendi papan
Ana slintru
Ana lawang
Ana lemari pakean
Ana senthong ana pawon
Ireng-irenging ati thunteng
Sing nguncalake katresnan
Tinampanan dening ati kang putih
Tresna ireng putih
Uleng
Lelangen ing samodraning hawa napsu birahi
Kang anjola
Nglunjak tanpa katedhengan dening apa-apa

Sasap nguja nepsu
Tan tau nemahi kesingsal ing andom katresnan ireng
Dalan kang pinecakan
Arupa dfalamrumpilsing nggembol krikil-krikillancip
Sing rinasakake mesthi nggawa memala
Ndilalah kersaning Gusti Allah
Badharing dlancang katresnan ireng
Kudu kawiyak kanthi emu erem
Kongang hanyengkakake
Tuwa-tuwaning jalma
Sing sinebut tiyang asepuh
Sinegeg tri warsa
Katresnan ireng gumuyu sora
Rumangsa menang
Njajah pawongan jalu klawan pawestri
Njogeting kidung-kidung katresnan ireng

(ARAK-ARAKAN GEGURITAN SRENGENGE EMAS : Yogyakarta: Djanur Publishing, Juni 2009)

 

KATRESNAN
Dening : Akhir Luso No, S.Sn.

Binarung ing beninging swasana
Cagak mata ngendhelong ora pakra
Nglumpruk kelangen gapiting sangga
Mencungul pitakonan
Sajroning pikir
katresnan apa
ana pira
sepira gedhene
apa isa padha
lan apa kudu padha
bandul sing katimbang
rupa apa mesthi padha
yen kaucapake kaya tangkupan tangan kiwa lan
tengen apa iya kudu padha
kepiye yen kadhisikake
bojo apa Gusti Allah trima
apa dudu kadosan sing tinampa
bojo apa kudu entuk rasa nomer
lima? Tresna
Antaraning Gusti lan bojo
Gusti nomer siji kudu ora nomer loro
Apa malah darbe papan kang mirunggan
Tan bisa katandingake karo tresna marang apa wae
(ARAK-ARAKAN GEGURITAN SRENGENGE EMAS , Yogyakarta: Djanur Publishing, Juni 2009)

GURIT KATRESNAN
Kanggo: Arjun
Dening : Tatik Kalingga

Kabeh mlaku prasaja
Tanpa kinira ati iki kagubet rasa
Nalika patemon sepisanan
Kembang-kembang katresnan
Ngrembaka ngebaki dhadha
Kang tambah dina ora kuwawanduwa

Rasa kang suci tulus saka nala
Kuwi anugrah Kang maha Kuwasa
Ora awujud janji kurang kebak pangalembana
Utawa ukara endah kang tinata
Nanging liwat sunaring netra
Wis bisa kawaca cetha

Ajun, ndakrakit gurit katresnan
Kanggo sliramu kang adoh ing kana
Nanging atimu caket ngruket nala kang lara
Minangka tetesing embun ing wanci ketiga
Kang pancen ndak antu saben dina
Saiki wis teka tan bisa kanggo tamba
(Djaka Lodang No.25, 21 Novemver 2009)

KATRESNANKU
Dening : Harjana dt

Diwiwiti tangis layung-layung
Atiku suwung katresnanku

Nate aku ora maelu
Nanging pesthi lan jodho
Wis mesthi wasesaning
Gusti milihake aku
Ing dalan rumpil nyedhaki
Kuncarane katresnanmu
Marbuk mangudhar wangi

Daktlesih gamelan kang ndudut
Atiku bungah
Mangkono endahe nugraha
Dene laku kuwi rendhet
Akeh kang ambebidhung
Njalomprongake ing lungiding
Endahmu ora dak ngerteni
Wekasane ketara dhewe karana
Katresnanku jinaga widadari

Dakpungkasi kanthi tetangis
Saben aku katetangi katresnanku
Isih iwut utheg ana buri
(Mekar sari No. 23/XLI-1 Agustus 1997)

WUYUNG
Dening : Sigit Endra W

Nalika panyawangku nyandhung panyawangmu
Kaya krasa ana sunar surem-surem
Malih dilah padhang jingglang
Madhangi petenging atiku
Kowe anteng, aku meneng
:dhenok dhebleng ayune, tiba sedheng manise
Dhuh, cah manis
Rasa apa iki kang cumondhok ing dhadha
Gumrojog pindha tirta kali Progo
Anjlog tanpa laraban
Sawangen kae!
Mina-mina padha lelumban
Kowe mina, aku tirta
Tansah nyawiji dadi siji

Nalika tanganku nggegem tanganmu
Keteg jantungku geter-geter tambah banter
Daksawang manther wening netramu
Kowe mesem, aku ya mesem
:dhenok dhebleng ayune, tiba sedheng manise
Dhuh, wong ayu
Iki tampanana satenggok kencana, dudu wingka!
:dhenok dhebleng ayune, tiba sedheng manise
Dhuh, cah manis Dewi Wara Sumbadra
Ayo ndherek pun kakang Buriswara
:dhenok dhebleng ayune, tiba sedheng manise
Dhenok dhebleng ayune, tiba sedheng manise
(Djaka Lodang No. 993/XXI, 28 September 1991)

DAHANA TRESNA
Dening: Sulistya Itheng

Wis entekluh dak umbar
Asat kayadene ngelak ati
Pangantuku tandhes, saiki cures
Kasunyatan tresnamu kaya dahana
Mulat-mulat ngobong impenku
Atiku sempal nangklung ati seje
Ora nyaruwe atiku rojah rajeh ketaton
Prasetya ilang kalimput suket seje latar
Atimu cupet gawe uripku peteng ndhedhet
Dina lumaku kaya ora maelu
Katresnanku mbok ijoli lamis lan semu

Sanajan abot dikaya ngapa
Aku milih sumingkir ngendhani papan
Dahana tresnamu dak siram banyu telaga
Dimen sirep ora gawe prastawa
Aku trima munthes endahing rasa
Dak tutup klambu impenku
Dak anggep tresna iku ora nate ana
(Djaka Lodang No. 01/XLII, 2 Juni 2012)

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: