RSS

Suwardi Endraswara

Dasamuka Ngoyot Kates

Dasamuka kang leledhang ing tengah bebungah

Wus Nyithak topeng-topeng setan abang

Kang kanggo aling-aling satriya berem

Pawongan kuning sing jerohane ireng

Getihe wus kenthel carub virus samar

Kang nurut iline napas sengsem

O, Dasamuka kang memba resi lungit

Klakon nyebar sewu rupa sesongaran

Guyune ngakak nyemprotke idu wisa panas

Sak mogele saya mrucutke tembung landhep

Kang mengku karep pitenah alus ing mbeler

Tembunge sarwa nglugut pijer nigas keadilan

Dasamuka wus nyipta mayuta-yufa siyung mingis

Kang linapis emas suwung, nglethak mangsa tengange

Nyerot getih dhemokrasi kang tumelung sirep

Pijer nandur kawibawan bureng

Dhemen ngrabuk sangkrah nyebar dredah

Wusana jumulur laku kang ngoyot kates

Ndhungkari kekendelan

Nungkak krama ngelun negara.

Yogya, mendhung surem, 2001 (Bernas 17 Februari 2002)

Crita Abang

Sairis crita iki jinaragan kaukir abang getih

Kang lairing lemah abang jingga maya-maya

Kanggo ngulur lelakon abang mbranang

Sing tansah kedulit laku abang-abang lambe

Nalikane dol tinuku lelamisan saya nggladrah

Secuwil crita abang geni iki ngemu sewu wewadi

Mawa alur kobong kang nyiprat ing kertas abang

Merga satumlik lajere crita wus kebacur nglayung

Kelangan lajer, nalika bayi abang munggel tangis

Kepelan tangan kebrongot panjangka gumeter

Kang mawut ngabangake kuping

Crita abang iki wus diborahi setan-setan prajineman

Kang kepengin nguntut mubale amarah sereng

Merga obahe memungsuhan angel diendheg

Nganggo beninge tembung kesaring wektu

Mula pisungsung crita abang malerah iki

Wungkusen nganggo ati putih Ian kadewasan

Kareben liding crita oran mandheg tengah dalan

(Yogja/sore sereng/2001) (Bernas 17 Februari 2002)

Pager Pring Apus

Merga ora bisa kojah, pager kuwi sumarah

kanggo aling-aling ati cengklungen

kang kapang ngusap kukus dupa

adreng mawas rose pring

kang jinawil angin sepi

sepa ing panembah

neting jati

pager pring apus iku wus ngenam pepaes anyes

nyathet cubriya maling aguna karahinan

pijer ngetung uriping wengi ariyep

paher ikut sugih ukara landhep

bakal nghudhah karep

sing pijer kemipat

nurut lungane

jangkah

pager pring apus iku, yen bisa ngentha-entha

limantarpleliking cahya kang dietung

liwat sela-selane mangsa kapat

bakal kandha blaka suta

ana sing kelangan rega

ninggal suba sita

adol rereged

(Bernas, 21 April 2002)

Sembadra Ratu

O, Sembadra

larungen kabeh lelakon

kang ngreridhu rubeting tapih

kareben enggal bisa nerusake jangkah

kawulamu wus wareg embung nggladrah

wus nglepeh ukara ngayawara tanpa pakra

apa wayang rucah arep kok prentah

mawa landhepe esem ngujiwatmu

arep kok ayomi lekike pipimu

mawa lembuting swaramu

nganggo kuku wesimu

kang kok cithak

nganggo geni

ngelinga

yen ana payung

megar wayah candhikala

yen ana pusaka aji ilang luke

iku tandha kursi sejati wus malik

bakal kakelun meneh tekaning mangsa

adegmu ora jejeg adhepmu megos tapake

bakal tumpes (udhes tanpa tapis donya kari sairis

(Bernas, 21 April 2002)

Endhog Sapinggire Waton

Sajrone aku lelaku ing sawah pangurakan

Daktinggal endhog sapinggiring waton

Mung linambaran ikhlas tulus

Najan krungu tangis kekes

ngesok eluh garing

ing ara-ara

endhog semu ijo maya-maya kuwi

wus dadi wijiling amara tapa

kang nuju lelaku kasepen

ing grumbul kopong

sumedya ngupaya

upa sapulukan

kang samun

suwung

0

(Bernas, 21 April 2002)

Lawang Pasiksan

Saben mlebu lawang abang

dhadha tambah seseg ndubang

kaya ana dhadhung nlikung jantra

kang menggak keteg cuwilan tembung

kak dak deleng mung pengangen nglamat

kang kebacut pingget ing walike pepalang

mangka lawang iku dalaning panjangka

kang kudu diwiyak mbaka seklimah

eman ujaring ukara mrucut seret

turasring katutan idu umeb

kang banget nggaret

ing lawang iku ana kedhep tesmak

maca titah sing kepulet obahe pangigit

merga nguncit pecahe kawibawan Ian keadilan

kang sumampir pundhak kari sak siliring bawang

kang tumangsang ing pojoke anyang-anyang jingga

mula yen legawa bukaken kuncine kasatriyan

kareben sumeblak endahe sesawangan

nuju tlagane lawang sela matangkep

kanggo neter keteging jantung

Megatruh Ing Tengah Wengi

Manuk-manuk kang sisih wetan

padha pating bleber

ing pucuk-pucuking wit ringin

alun-alun kidul

sinambi nawakke katresnan

marang wong-wong kang padha mampir

tuku jagung bakar karo wedang rondhe

Sawernane sato mung bisa trenyuh

ewit saben wengi kamanungsan dietung

nganggo dhuwit kang ora aji

Ian para wanita mung bisa misuh

nggetuni anake wadon

kang seneng nesep kawanitane

kanggo mburu senenge dhewe

ing wanci bengi

kaya pasar kang tanpa dagangan

nanging akeh wong kang padha dol tinuku

lan wong-wong padha meneng tanpa elik-elik

wis kelangan mantra sasmita

(Bernas, 21 April 2002)

Maca Sasmita

Aku pancen isih kewuhan maca sasmita

kang gumelar samar ing laladan sepi iki

lamun wong-wong bisa mencik tlundhagan

bisa gondhelan andha rante emas

munggah ing papan-papan sinengker

geneya sikil iki angel dakseret

sajake ana wewadi sing durung bisa dakonceki

ana sanepa lungit kang isih mentah

kang angel dieja dening pengangen

apa iki gumelare pesthi kang sinandi

apa iki playune wiradat kang kadohan kodrat

mbokmenawa bakal luwih njarem

yen sedya luhur iki dakgegem kenceng

njur ana kruma kang thukul ing balung

kang pijer ngelingake mangsa lawas

sing kudune dakpendhem lelawaran

Yogya/berem/2003 (Panjebar Semangat, no 41, 11 Oktober 2003)

Janji Setan

Kanthi ngguyu lakak-lakak

setan kang manggon ing omah tingkat

nlusup ing walike. otot kenceng

tambah jor-joran prajanji

aku prajanji, bakal nyeret wong kang kakeyan lambe

kang kedawan pangangen letheg

sing dhemen nguthak-uthik angka

bakal daksendhal, kanggo lemek daden geni

bakal dadi kanca nurut getih enom

nepasi nraka tanpa japa mantra

aku prajanji, bakal nampa

kang mbuwang wektu kanggo sesukan

nurut ombake karep leteng

bakal dakwengakake lawange kanikmatan

kareben luwih sungkem marang kayu watu

kanggo mburu dalan lunyu

kang anjog tekan lemah suci

Yogya/jiguh/2003 .(Panjebar Semangat, no 41, 11 Oktober 2003)

ERI MAWAR WISA KALAJENGKING

Jroning jaman peplayon lan dhedhelikan iki

dakrasa sikilku saya nyampar eri mawar

kang ngrangah sadalan-dalan rame

kang disebar kareben ngelak getih

mulane ing tlatah iki wus ora ana kasantosan

urip mung kari nunggu impen daradasih

ngenteni pulungsih kang sisip

urip iki jebul wis diweleg wisaning kalajengking

kang antube ngungkuli klabang lan babak salu

Landhepe ngluwihi eri kemarung seka alas suwung

kang ucul seka lambe, netes dadi eri

kang mrucrat seka tangan, saya ngalajengking

tatu eri lan antub saya nyubles jantung

wusana aja gumun yen sikil iki angel nyekekal

merga donyaning kewan sing sugih memala

wis siyaga males ukum

Yogya/apes/2003 (Jaya Baya, nomer 07, Minggu III, 2003)

SUWARA PLETIKING GENI

Yen papan iki kebrukan suwara jumedher

menyang ngendi katep iki kudu daklarak

kanggo ngungsekake pamrih

kang suwe ngelak pangusap

kareben bisa maca ayang-ayangmu

kang kebacut mlayu seka tangan

lamun nganti njedhul pletiking geni

bakal ndilat sawernaning perbawa

nyabda ayuning rupa malik rega

ngrantas kalining pengangen lan pamujan

thethukulan alus lebur tanpa dadi

kebul nggembuleng kuwi serik

ngemu panggusah

lan nyilakake tatu reged

ing kene kari crita nggladrah

kang dicathet anak putu

kari pangelus dhadha

Yogya/lam-lamen/2003 (Jaya Baya, nomer 07, Minggu III, 2003)

Kertas Langu

Yen pancen tembung ing kertas iku ngganda langu

enggal remeten timbang ngecret-ecret culika

njur buwangen ing tengah nraka jahanam

kareben ora dadi lembaran ireng lelamisan

dluwang sesuwek sing kok sengkek njeklek iku

sejatine pancen ngrajang ati Ian miyak kanyatan

mulane yen tetep kok tolak tanpa sesalaman

padha wae ngilani usus

kang ngemu wewadi

blaka wae kareben ana ilining getih satriya

sadurunge ana senggakan laku kang nungsang karep

timbang kertas iku kok orek-orek nganggo panyenges

lowung bukaken dhadha iki

kareben cetha sasmitane

ing ngendi wutahe kapribaden Ian playune lisan

yen emoh, aku ora bakal ngerti abang birune langit

lan bumi sanggar sing mung marahi mangar-mangar

Yogya/ awan jengkel 2002

DINA TALIWANGKE

Mbokmenawa kumelape dina taliwangke

kelangkip amarga dadakan apoes

sepi ngambung lingiring kajaten

sing nuwuhake tatu berem salawasing urip amem

mbokmenawa kadereng saka mripat sing kelayu nikmat

satemah malaikat njentusake ing ukelan klamat werit

dina taliwangke iki uga saya nipisake dhadha seseg

amarga ana bacah bajang

kesamber cengkir gadhing

ana mripat ketiban wohgayam kang nratab

nganti ana kuli sesawangan kedilat wesi panas

apa merga dina naas iki kurang sesembahan

kurang sedheku marikelu

kang kelunta-lunta nganti ajer ngelus pitakon dawa

tanpa dunung tekan ddelege dina nyekel susuhe angin

GURIT GANGSIR

: Tumrap anakku Lintang Alit

Puluh-puluh wis begjamu, anakku bengi iki katone wis ora bisi dirungu ngenthire gangsir nguwatake tembang bedhame.

saben wektu tansah dadi bundhelan pangimpen ;

ing peteng lan irenge kebonan saiki ora luwih mung bisa ditemokake

swara kemrsike walang kayu bontit sesenggakan utawa kucing-kucing kuwuk tansah playon oyak-oyakan

ngumbar sawujud nepsu murahan

ngenthire gangsir wis angel,dirungu, anakku kalah karo gemontange swara radio lan televisi saben wektu

njereng warta kadurjanan akibal ilange rasa kamanungsan

puluh-puluh wis begjamu, anakku ngenthire gangsir saiki wis angel dirungu bengi iki luwih becik enggal

mapan turu wae. sapa ngerti impiimpi endah melathi

teka lan-ngrenggani

lan sesuk bisa tangi kanthi kateguhan jiwa njalari wong tuwamu blsa mesem lega

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: