RSS

Geguritan Pra-1945

Dayaning Sastra
Dening : R. Intoyo

 
Tembung kang ginantha lelarikan
Tinata binaris kadya bata
Sinambung pinutung manut ukuran
Dene banjur kasinungan daya!
Kumpule bata dadi yayasan
Aweh nggon apik, brukut, santosa
Ngepenakake wong urip bebrayan
Samono dayane bata tinata
Gegedhongan tembung kang mawa isi
Katyasane ngungkul-ungkuli
Wohing laku, pamikir lan pangrasa
Para empu, pujangga, sarjana
Simpen, ginebeng ing gugubahan
Mawindu-windu dadi turutan
(Kajawen no. 26, 1 April 1941)

 

Kawruh
Dening : R. Intoyo

Salwiring kodrat kang tinan mripat
Apadene kang tan kasat mata
Kabeh tumindak miturut mripat
Garis angger-anggering jagad raya
Wit lumrahing janma neng jagad
Tan sepi anane para sarjana
Rina lan wengi tan kendhat-kendhat
Marsudi anggering tribawana
Sarana pakarti lawan semadi
Sanityasa ngetog mengulir budi
Wohing permadi tanata titi
Ginelar ing kandha sarwa teteh
Murih gampang kutampa ing akeh
Murakabi uripe janma kabeh
( Balai Pustaka, Kejawen no. 29/30, 15 April 1941)

 

Panggodha
Dening : Nirmala

Tan mawa cacala
Praptaning panggodha
Tan kinira-kira
Yun ngrabaseng driya
Tan mawa sabawa
Praptaning panggodha
Lir duratmaka
Ing wanci ratya
Umanjing jroning kalbu
Rinusak marganing ayu
Ngrabasa rehing silarja
Ngreridu tentreming driya
Miluta, memalat sih
Ngrerepa, ngasih-asih
Swaraning panggodha
Memikat jiwa
Tinukup teteping ati
Linarut santosaning budi
Ngalumpruk, tanpa daya
Kataman ing panggodha
Pepesing tyas pinupus
Alon wahyuning wuwus
“Baya wus takdire
Cinoba mangkene ………”
Kumriciking tirta wening
Lan siliring samirana
Kadi sung pepeling
Ning tyas nadhang roga
Kinen tetep tuwayuh
Manembah ring suksma
Sakeh godha tan keguh
Ngandhemi reh utama
(Kejawen no. 8, 23 Agustus 1942)

 

Biyungku
Dening :Soebagijo Ilham Notododjojo

Ing tengah tengahing jagad raya
Ing antarane para wanodya
Ana sawiji kang daktrisnani
Nganti ana sangisoring Hyang Widhi
Adheming sorote netrane
Alusing kulite astane
Dakgagas, dakpikir, dakrasa
Aweh ayem, tentrem lereming nala
Mula yen aku ngantia koncatan
Tininggal wanodiya kang tinresnan
Kaya apa bakal nggonku kekitrang
Atiku wis tamtu pindha rinajang
Mula tan angon mangsa lan wektu
Nora kendhat donya panuwunku
Muji marang ngarsane Pangeran
Supaya biyugnku binarkahan
Sarana watak sabar lan nrima
Sarta dinirgakna ingkang yuswa
(Panji Pustaka no. 14, 15 Juli 1943)
Kasampurnaning Dhiri
Dening : Soebagijo Ilham Notododjojo

Tiru-tiru adatitng pujangga
Yen arsa medhar isining nala
Kanggo rerenggan pasrening taman
Timrap ing tembung guritan
Tontonen isining jagad jembar
Kang sinengker sarta kang gumelar
Kang ana ing salumahing bumi
Lan kang tinemu ing jalanidhi
Yen ginagas kanthi ati kang ning
Kabeh mau mung kanggo pepeling
Tumraping janma kang duwe ati
Bisa gawe gandrung mring Hyang Widhi
Yen manungsa wis dha ngawikani
Marang kwasaning Robbul Izzati
Tartamtu tan padha gelem kari
Ngudi mring kasampurnaning dhiri
(Panji Pustaka no. 20/21, 1 Agustus 1943)

 

Jinatra Donya
Dening : Soebagdjo Ilham Notodidjojo

Obah ingering jinatra donya
Datan siwah lan rodha pedhati
Ana kalane ing jumantara
Ana wektune ing dhuwur bumi
Uga begja cilakaning janma
Tekane tansah gilir gumanti
Jer pancen wus ingeduman warata
Binange marang sagung dumadi
Mula yen nuju tinunggon begja
Ywa age-age gumuyu latah
Jer samubarang kaanan donya
Tetep nora langgeng … bisa owah
Wong kang wis amet pepiridan
Tansah ngulati wektu kang teka
Ngelingi yen kabeh mung titipan
Bisa ilang ing samangsa-mangsa
(Panji Pustaka no 23, 1 September 1943)

 

Ilat
Dening : Soebagijo Ilham Notododjojo
Amung sawelat
Ambaning ilat
Pradene wasis murba misesa
Gawe begja cilakning angga
Away kendhat
Ngreksa ilat
Njaga wetuning wicara saru
Kang njalari tatuning kalbu
Obahing ilat
Darbe kasiat
Lamun nuju prana bisa mikat
Yen tan pener gawe oreging rat

(Panji Pustaka, 1 September 1944)

 

Eranging Kagunan
Dening : Soebagijo Ilham Notododjojo

Andika lajeng mengajeng
O, ra kagunan kula
Sampeyan bekta jiwa mudha
Mider-mider ngubegni bawana
Minggah redi, mandhap jurang
Angslup bumi, napak ngawang-awang
Nggambar sadaya kawontenan
Kababara sarana kaendahan
Andika pigunakaken peparing Widhi
Kangge memuji kuwasaning Ilah
(Panji Pustaka no. 20, 15 Oktober 1944)

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: