RSS

Geguritan 1945 – 1965

GURITAN PERIODE 1945-1965

Gegambaran
Dening :Soebagjo Ilham Notodidjojo

 
Cahya padma manguwung ing jumantara
Tandha rina arsa ginanti hyang ratri
Sajak owel surya ninggal arca pada
Kasengsem mawas kaendahaning bumi
Tan beda lan angganing kalana mudha
Kang arsa pepisahan lan kekasihe
Rumangsa kewran arsa maluyeng kata
Kepencut nyawang memaniking netrane
Mula ora gampang ninggal kasenengan
Kang baud maweh makaremaning driya
Karasa abot sumedhot ing gagasan
Nggrantes nandhes sumendhal terus ing nala
Mula begja wong kang baud amikani
Marang owah gingsire kagnan dona
Sadurunge wus padha den mangerteni
Yen tan ana barang kang langgeng lan lana
(Apimerdeka no. 4 Tahun ke1, 1 Januari 1946)

Pepaesing Jalma

Pra titah keh salah tampi
Ngira yen pepaesing janmi
Mung mutiara kang sarwiyadi
Myang busana endah keksi
Malah ing jaman samangkya
Manungsa kasmaran ngudi
Tambah kathahing pangadi raga
Numpuk donya brana rukmi
Ngelmu nyata kang kaeksi
Inguber kinekep kekep
Ngelmi batin panglaras budi
Sinepak tan kersa nyecep
Keh jalma wasis mumpuni
Lepas ngelmi lahir sami
Nging tan eling mring wajibnya
Sung harjo tentrem sesami
Dadiya katiplak angkara
Nyembah ngabdi iblis nepsu
Mung pecus cecetik latu
Mahanani yudeng donya
Jatine jalma utami
Warga bangsa mulya tuhu
Tan kenging tinggal lelaku
Ngudi sampurnaning budi
Supados suk sagung janmi
Lahir batin tan kuciwa
Jalma ngerti mring jalminya
Sung kertya raharjeng bumi
(Panyebar Semangat No. 41, 17 Desember 1947)

 
Enggala Asung Pawarta
Dening : Nirmala

Wus sawatara candra
Tan ngrungu wartamu
Ing batin ngrasa gela
Tan weruh unggiyanmu
Tansah ndak anti-anti
Teka tan ngrungu pawarta
Tan kendhat nggonku muji
Jinangkunga ring Hyang Sukma
Kalisa ing rubeda
Nemua marga ayu
Ywa kongsi kasangsaya
Rinesa saklakimu
Wus sineksen sihing Sukma
Luhuring gegayuanmu
Tan toleh bandha nyawa
Nglabuhi sesanggemanmu
Nadyan tan weruh unggyanmu
Tan kendhat ing pamujiku
Tulusa nggonmu leladi
Dadi putraning pertiwi
Yen wus parenging Widdi
Nusantara bangkit madhireng pribadi
Dhuh sinatriya utama
Enggala asung pawarta
(Panyebar Semangat, no. 30, IX 24 September 1949)

 
Pedhut
Dening : Ismail

Peteng dhedhet lelimengan
Anyaput wiwit sedhuwuring rumput
Kandel atumpuk suk-esukan
Nggameng kongsi angkasa muput
Ngupaya pundi dunungnya marga
Sakehing barang kang dumadi
Saka gegremetan nganti tekan manungsa
Gegrayahan nalusur kang haki
Maju nubruk mundur Ngiwa natap nengen nabraki
Pedhut angalingi
Bebasan maju palastra mundura ngemasi Hyang bagaskara
Sumunar mencar memanasi
Kehing pedhut
Ilang sinorot tanpa daya
Byar padhang gumilang sanalika
Kang rumput tinon mandarawa
Ijo royo-royo kang gumbira
Bingar sakeh kang dumadya
(Panyebar Semangat, 10 Mei 1949)

 
Gelenging Tekad
Dening : Subagiyo Ilham Notobijoyo
Pedhut anggameng aneng pucuking arga
Nutup soroting surya ing wanci enjing
Budidaya kanthi sakehing tenaga
Sang baskara ywa nganti aweh pepadhang
Ning Sang Hyang e weruh marang kewajiban
Sigra nempuh barisaning pedhut gunung
Pepalanging laku ginempuh lamaran
Satemah ebun bandel tapis tinundhung
Tan prabeda lawan tekading bangsaku
Kang ngugemi marang kamardikan
Tan mraduli cacah pepalanging laku
Kabeh dinawa kanthi kawicaksanan
Golongingtekad gineleng dadi sawiji
Mbangun nagara kang mandireng pribadi
(Panyebar Semangat no. 20, IX 12 Juli 1949)

 
Jemparing Sekti
Dening: Nirmala

 
Wus latar rontang ranting
Kataman lungiding jemparing
Sedya arsa angedani
Ywa kongsi keneng braja sineksi
Teka lan mawa sabawa
Lepasing jemparing braja
Kataman wus tanpa daya
Nglumpruk lir kena ing wisa
Lir tinawan jiwa rangga
Kataman sang jemparing
Pasopatining Arjuna
Natasi tyas rontang ranting Dhuh dewa Kamajaya
Asunga usaha adi
Kataman jemparing paduka
Jiwa kongsi meniwasi
(Panyebar Semangat No. 36, XXI, 22 September 1952)

 
Napisah
Dening : St. Iesmaniasita

 
Napisah kembang dhukuhan
Ayune pinunjul tandhing
Gedhe dening kali bening
Rerungkudan, glagah alasan
Enggon dolane lan blusukan
Napisah sabane sawah
Tegalan wangkitan alas
Capinge dawir pinggire
Lan ebor cangkingane
Tugas sadina natas
Utawa ngindhit mbriyet
Mudhun, dhasar ana pasar
Napisah yen angin dumeling
Ing wengi sepi wening
Dikut nuding pa, ndumuk la, wa, ga …….
Sandhing ubik melip-melip
Lan ebun kremun-kremun tumiba
Alam wangi ing ganda
Kekayon lan cempaka wana
Mabluk urut epang metit
Napisah kembang dhukuhan
Ora mung pinter dandan
Ora mung paesan alam
(Balai Pustaka, 16 September 1954)

Endi Dununge
Dening : Senggana
Sun iki turune sang Gotama
Nedya nggoleki jimat sejati
Cupu manik astha gina
Sun tlasak sakubenging wana
Sun kebun tlaga Madira
Sun silemi dhasaring pratala
Megeng napas njejak siti bantala
Del mumbul ing jumantara
Tumekeng mega lapin sapta
Sun suwang keblat papat
Kidul wetan lor lan kulon
Nanging tan ana katon
Nuli ambles ing dhasaring bumi
Nedya takon mring ibu pertiwi
Endi dunungnya jimat sejati
Lan kasil kepaksa bali
Ana tembung tanpa sabda, ana swara tanpa rupa yen cupu manika astha gina manggon aneng telenge nala
(Medan Bahasa No. 5-6, 11 Mei-Juni 1957)

 

Ngangseg
Dening : Rachmadi K
Pepering ani-ani pugut
Amaagut gaganing pari gabug
Nylagrak pinunggel aking
Aku melu ngarit
Tandur
Matun
Wulining pari-pari mentes
Tan uman angeneni
Tinapis wong kang winasis
Akh, wasis-wasising dhiri
Tan noleh wuri Samining jalmi wadaling nagari
(Panyebar Semangat. No 24. XXIV, 15 Juni 1957)

 
Panyendu
Dening: Rakhmadi K

 
Ara-ara dudu pradikan
Kok dipidak waluku salamba
Lumpuh tan gumregah
Deksiyamu
Kokrantas lung-lungane
Rasaku
Alum panyangganing uripku
Aku butuh papan tenggar
Hawa banar
Napasing jiwaku
Iku ngresakake
Mumbuling budaya
Moncering susastra
(Panyebar Semangat, 15 Juni 1957)

 
Pawai
Dening: Rahmadi K

 
Yen jejantung
Tinutukan keketeg
Gegawangan
Lakuning tamtu
Abra mangalat sunaring obor
Ngumandhang
Lagu-lagu kaprajuritan
Ngububi plitik-pletiking jiwa
Mubaling geni
Mukading ati
Geni gatraning gesang
Tangeh yen cutela
Obor lan lagu terus maju
(Jaya Baya, XII, 10 Desember 1957)

 

Pusaka

Embuh empune
Tumurune saka bapak
Bapak saka simbah ayake
Saben sasi sura wus diedusi
Saben jumah legi wus dikutugi
Ewo semono saben-saben isih mrimpeni
Pusaka wuda tanpa wrangka
Utawa
Lamun wrangka tanpa curiga
Samya campuh majing pega
Panglociting kalbu
Baya kiye weskitaning bapa
Wesi aji dumunung jro angga pribadi
Lan lamuh hurip tan winongko rasa
Jroning rasa nora kinanti panyu rasa
Hurip muspra ing pangentha-entha
(Jaya Baya no. 49, XII, 10 Agustus 1958)

 
Mbarang

Bocah cilik manis, kakang adhi
Runtang runtung nyang endi-endi
Nyangking angklung saka bumbung
Mlebu lurung metu lurung
Bocah cilik manis, kedana kedini
Runtang runtung mbarang saparan-paran
Ngupa-boga nyambung panguripan sadulitan
Nambal nista sing lunga teka wira-wiri, nrenyuhi
Nembangi lagu-lagu, memelasi
Mbukak babad ngenesi ati
Koncatan bapa-biyung, dheweke tininggal keri
Bocah cilik manis, kedana kedini
Runtang-runtung nyang endi-endi
Dina dina uripe kaliput ayang-ayangane mega
(Dyan Annimataya Soer, Tahun 1959)

 

Rojah-Rajeh
Dening : Muryalelana

Jemumuten ing grumbul angker
Ati semplah ngadhang cilakaning sih
Nrethek nglancak gegalering marga
Prandene kepanduk gatining kanyatan
Ati ajur dhadha ndhredhet
Wirang-wirang ngrawus badan
Ganda-gandane ratu nandhes anjarem
Jagade sumbang donyane gembang
Ayem-ayeme jiwangga
Pangajepe ngebur sela matangkep swarga
Apa janji panjemplinge
Prajanji aber nyemprot jejantung kedher
(Jaya Baya no. 10, XVI, 12 November 1961)

Maesan

Wus akeh taun-taun lumebu nyathet lelakon
Suket ijo thukule ngupengi maesan tuwa
Tembok rengka digambari lumut-lumut
Temboke dasih kang wus swargi Isih eling nalika layon binopong-bopong
Suwe rai meksa mbrabak netes waspa
Toging ngendon sinarekake sinawuran kembang-kembang
Tembene dadi surem abyoring lintang
Akh, maesan pujan
Baya kapan bisa manjalma maneh
Rengkulan gawe crita lan tresna
Asoke urip sejati
Taun-taune lumaku tanpa siaran
Lelumute nggambari tembok tuwa
Angin sepi tumiyup santer
Maesane ketiban semboja
(Jaya Baya, 11 Mei 1963)

 
Paman Tani
Dening: Basuki Rahmat

 
Apa kang tiran cebake ing bumi
Winih-winih kang bakal nguripi
Nyawa sabrayat
Tangane wis padha kisut-kisut
Paradene isih tansah bikut
Nggarap-ngolah lemah satebah
Gandhulan uripe wong sasomah
Apa kan tinancebake ing bumi
Winih-winih saka ati kang murni
Turun maturun
(Jaya Baya no. 47, XVII, 27 Juli 1963)

 
Pahlawan Panyebar Semangat Kamardikan
Dening : Moeljono Soedarmo
Kadang kinasih
Eluh trenyuh ngembang gugur
Nguntabake tindakmu ing tapel watesing garislana iki
Kanthi tentrem leladi kersaning
Gusti Kang Maha Welas lan kang Maha Asih
Kadang kinasih
Tebeting tresna kang mulus
Kang labuh ing ati lan gerak makarti
Ngrembuyung jroning urip bebrayan gung iki
Sarta lungiding penamu dadya
Woding cita api semangat
Krodhaning kamardikan bangsa
Kadang kinasih
Nadyan penamu wis aking
Nanging isih tetep bening kekinclong
Ketetes pindha mutiara peni
Dadya kaca pamangun pribadi
Dadya jejimat papirih nyantosani barisan iki
Kadang kinasih
Pahlawan panyebar semangat kamardikan
Liwat penamu
Bangsaku kagugah
Sarana penamu
Bangsaku gumregah
Kadang kinasih
Nadyan iki pinangka dina wekasan
Nanging dadya tancebing watu kang wiwitan
Binangun nambah aruming sejarah bangsa kang tanpa pungkasan!
(Panyebar Semangat no. 34, Oktober 1963)

 
Guritan
Dening : Basuki Rakhmat

 
Bayi kang nangis beka ing tengah wengi
Mara nangisa ing sajroning guritanku
Prajurit kanin kang nganti tekaning pati
Mara selehna atimu ing sajroning guritanku
Wong-wong papa kang sesambat ngaru-ara
Mara sambata ing sajroning guritanku
Atimu kabeh wis ana ing atiku
Sangsaramu kabeh wis ana ing sangsaraku
Guritan iki ucap panandhanging manungsa
Anggonku nulis iki ing telenging wengi
Yen kabeh wis sirna kasaput ing asepi
Lan ati mung sumarah marang kang mengkoni
Saben tembung, saben tembung ing guritan iki
Dak kantheni rasa tresna lan kapercayan
(Jaya Baya, no. 13, XVII, 24 November 1963)

 
Ibu Suci

Lawang-lawang tutupan rapet
Lan panyendu kanan kering ngiris-iris ati
Maryam lungsed gelunge
Lungseding gelung kapulet lesus
Cundhuke mlathi durung paya-paya wigar
Seger putih metur-metur Maryam!
Cundhuk mlathimu wigar pating slebar
Ilang kautamaning prawanmu
Wigaring cundhuk mlathiku
Takona ki jabang kang ana ing bendhulan
(Jaya Baya No. 18, XVII, 5 Januari 1964)

 
Jakarta
Dening: Susilamurti

 
Nembe wae dak ungkurake layang pamitan
Paman aku klilan ninggal pabaratan
Nuju menyang gubug-gubug dhuwur
Kelonan gunung lan lungur
Lan eseme tanah-tanah ngaew
Ning saiki aku bali
Ngrangkul dhadhamu pengkuh
Kanthi ngepeli gegaman kukuh
Aku bali saiki, bibi
Nyantosani barisan wingi
Jakarta baweraning bangsa
Dak luruhi yen nuju mlaku-mlaku
Jenggerening gedhong-gedhong lan puncak sugi
Ngatirah langit ateping kutha
Gerenging pabrik lan keliling sumitra
Aku bali saiki, paman
Gegamanku idhaman lan kekarepan
(JayaBaya no. 36, XVIII, 3 Mei 1964)

 
Urip
Dening : Anie Sumarno

 
Yen urip mung dadi siksaning pangimpen
Kreteg marang sabrang pepesthen
Ya ben ta maneka warna tansah nggoda
Ya ben ta petenge wengi nyebar sepi-sepi
Ora ana nendra nganti ilange wengi
Uga yen ta awan mengko kari wewayangan
Teka mbaka siji lan ngilang
Kahanan bakal dak sinau dak sandhang
Lan aku terus lumaku lan mbandang
Teneh apa, apa maneh sing mesti diranti
Teneh apa, apa maneh sign mesti ditunggu
Kabeh wis dadi awu lan omahku wis kelawu
Aku sing pinasti urip lan mati
Ngupaya jarwa antaraning urip lan mati
Jroning urip ngubaya pati
(Jayabaya no. 42, Juni 1964)

 
Puspa Rujit

 
Esuk emun-emun
Embun tumetes neng sagung kekayon
Sakeh puspita padha mekar
Ganda arum warna asri
Abang putih manca warna
Unggul-unggulan menang ati
Obah-obah tinerak samirana
Suka rena sakehing sari
Dhuk tiyang surya tumeking ngakasa
Umiyar sagung makhluk neng donya
Ngatonton hardaning kawasa
Kabeh tumungkul tan wani tumenga
Kusuma kang mbabar asri
Arum alum anggrek reki
Sirna endahing kang rupa
Musna wewangi saknalika
Ananging …………..
Layu gogroging kusuma
Wus sugoyo kudhup angganti
Ngrenggani tuwuhing sekar
Sirna siji teka sadoso
(Panyebar Semangat, 28 Juni 1964)

 

Gunung Kidul
Dening : Trim Sutija

 
Perihing jeritmu iya jeriting atiku
Anakmu lanang sing nglembara luru tresna
Sing lair saka ngeraking garbamu
Lungaku nggawa asating tlagamu
Wis dak wilang pira cacahe
Saka pesisir pacitan urut mangulon
Punung-Pracimantara-Barun-Petir-Kemadang
Nganti pesisir Imogiri
Tlagamu sing asat ing saben mangsa
Iya sating jiwaku kang nglembara luru tamba
Bakal dak luru nganti ketemu
Ingendi sumbering banyu langgeng
Dimen tlagamu agung ing salawase
Bakal dak-luru nganti ketemu
Ing sadawane umurku
(Gotong Royong no. 15, II, November 1964)

 

Mung Tansah Pracaya
Dening : Suyono

 
Aku kangen siliring angin donya
Sing kebak ayom, ayem tentrem
Aku ngelak
Kabegjan sing ngebeki para umat
Urip ngengleng
Urip kang tanpa dhuhkita
Ngebeki atine manungsa
Donya, donya
Ya gene kowe kebek penandhang
Daharu, paprangan
Susah apa dene pangresah
Aku manungsa dosa, duraka
Wis masti peteng ngadhepi jaman iki
Nanging pangeran kang sugih
Asih, piwelas
Keadilan lan kewicahsanaan
Mesthi dalam kesamaran
Marang para umat kang lurus ing ati
Sing tumindak ing garis-garis kang pinasthi
(Jaya Baya no. 28, 21 Maret 1965)

 

Pangaksama
Dening: Napsiah Sastro Siswoyo

 
Mara apuranen aku apuranen
Jalaran pangaksama iku jejantunging bumi kinasih
Kang banera lan ijo ngrembuyung
Mara apuranen aku apuranen
Klawan pangaksama kang ijo ngrembuyung
Jagad nusantara lan perjuwangan
Ngawiji sajroning dlamakan
Ibu kang ngemban bayine mara apuranen
Jalaran tresnane pindha terasing kayu jati
Gilig lan ngemahi pambalela
Mara apuranen aku apuranen
Jalaran pangaksama iku rahmating pangeran
(Jaya Baya, 29, XIX, 28 Maret 1965)

 
Bocah Ciliwung
Dening: Trim Sutija

Rembulan saijir manglung pinggire kali Ciliwung
Ngelus dhadhane ijah milang gubug-gubug dhoyong
Ati-ati bilur sing nuntut baline tresna
Ning wis ilang keli ing banjire Ciliwung iki
Menapa urip kaya iline kali Ciliwung
Geneya ijah kowe nangis
Nangisi patine si biyung lungane si bapa
Apa ora luwih becik ayo pista
Kae rembulan ing langit duwekmu duwekku
Lembaraning ati-ati padha ahli warising tresna
Ijah, delengen rembulan ing langit
Dina tembemu ing tipake saben wektu
Aja nangis …….
Sesuk sore si bapa teka
Manggul srengenge lan janji-janji dina tembe
(Jaya Baya. No 39, XIX, 6 Juni 1965)

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: