RSS

A

 

A

Abang-abang lambe/ Abanging lambe (pr) : 1. Kanggo samben guneman nyatur alaning liyan. 2. Kanggo lelamisan.

Abang birune negara (pr) :  Ala becike negara, adil lan orane kawulane, apa kang bakal dumadi ing sajroning negara.

Abot telak karo anak (pr) : Mung ngrembug pangane dhewe, ora ngrembug anake.

Abudi segara (pr) : Sugih pangapura, awatak momot, ora gampang serik, ora gampang muring.

Adang angliwet (bb) : Nyambut gawe bebarengan kanthi panduman asil akeh-sethithike manut abot-enthenging jejibahan.

Adedamar tanggal sepisan kapurnaman (bb) : Golek bantuan kanggo ngrampungake perkara  marang wong liya wusana oleh dalan kanggo ngrampungake perkarane  mau.

Adeg-adeg anteb (pr) : Bocah kang lagi ajar mlaku senajan bola-bali tiba nanging suwe-suwe bisa mlaku.

Adhangadhang tetesing bun (bb) : 1. Ngarep-arep pawewehing liyan. 2. Ngarep-arep rejeki tanpa gelem mbudidaya.

Adigang, adigung, adiguna (pr) : ngendel-endelake karosane, kaluhurane lan kapinterane.

Adoh lintang lukune (bb) : Bedane adoh banget, umpamane regane barang dianyang ora timbang karo tawane.

Adoh ratu cedhak watu (sl) : gambarane wong ndesa kang adoh panguripan kraton ngertine mung sawah, gunung lan watu.

Adoh sami tumiyung celak sami manglung (pr) : Dhuwure kawibawan sawijining nagara, satemah akeh negara manca kang padha suyut .

Adoh tanpa wangenan, cedhak tanpa senggolan (pr) : Gegambaran sesipataning Pangeran ing donya, adoh tanpa wangenan utawa Kang Maha Adoh lan Maha Cerak, malah ngluwihi cerake urat nadhine manungsa.

Adol ayu (bb) : Mamerake ayune supaya disenengi liyan.

Adol bagus (bb) : Mamerake kebagusane supaya disenengi liyan.

Adol gawe (bb) : Ngaton-ngatonake pagaweane supaya diarani sregep.

Adol gendhung (bb) : Kumingsun, umuk, gumedhe. Gendhung = sumangkeyan, umuk.

Adol lenga kari busike (bb) : Ngedum apa-apa awake dhewe ora komanan. Busik = kulite katon reged.

Adol sengung (bb) : Seneng sesongaran, seneng pamer. Sengung = umuk, pamer.

Adol swara (bb) : 1. Dhemen apus-apus. 2. Wong kang pagaweyane lantaran endahing swara kayata MC, penyanyi, lsp.

Adol umuk (bb) : Seneng sesongaran, seneng pamer.

Adol welas (bb) : Golek rejeki kanthi ngatonake kasusahane murih wong liya padha welas marang dheweke.

Adunen padha banyune (pr) : Diadu karo wong kang nunggal guru ngelmu.

Adu sungut (pr) : Padha dene pasang ulat (arep padu)

Aja kaya bocah cilik (pr) : aja ndalujur lugu tanpa iguh pratikel.

Aja nganti pupur sawise benjut (pr) : Ngawekani prakara kang durung klakon.

Aja nggugu karepe dhewe (pr) : wong urip kudu nduweni sipat tepa salira marang sapadha-padha

Aja nguthik-uthik macan turu (pr) : Aja ngungkat-ungkat prakara kang wis sirep.

Aja wedi pedhang upih (pr) : Ora usah kuwatir dening pangancaming liyan. Upih = clumpringan bongkot godhong jambe (jaman biyen sok kanggo bebuntel)

Ajer ulate (pr) : Polatane katon sumeh.

Ajining dhiri saka lathi (bb) :Wong iku kajen – orane bisa katitik saka guneme dhewe.

Ajining raga saka busana (bb) : Wong iku kajen – orane bisa katitik anggone nyandhang penganggo.

Ajining awak saka tumindak (bb) : Wong iku kajen – orane gumantung saka tumindake dhewe.

Akadang saksi (bb) : mulang marang saksi (mungguhcarane aweh katranganing lanjratan/ pengadilan)

Akal buki (bb) pikirane wong tuwa. Buki = 1. Mlinjo tuwa. 2. Ketuwan, wis tuwa (ora apik).

Akal koja (pr) : Pinter ngapusi. Koja = sudagar bangsa Indhu utawa Mur (mbok menawa yen dodol asring ngapusi).

Akutha saksi (bb) : Duwe saksi kang kena dipercaya, utawa sumendhe marang saksine dhewe. Kutha = benteng, aling-aling, tameng.

Alane gelar dening yekti (pr) : Ora mung nggugu guneme bae, becik dinyatakake. Yekti = bukti, nyata, cihna.

Alesus gumeter (bb) : Tegese lugu : Laya angin lesus kang sumiyut. Maksude, ora pracaya marang pengadilan.

Alihan gung (bb) : Ngongasake kapinterane. Ana uga kang negesi : nyingkiri sipat gumedhe. Alihan = ngalih, pindhah, nyingkiri (entar), Gung = gedhe.

Aling-aling sada saeler (bb) : Nutupi/ nasabiwewadising sejatine wis konangan

Alingan katon (bb) : Karepe nutupi wewadine, nanging sadurunge wis konangan.

Alon-alon waton kelakon (pr) : 1. Nyambut gawe kanthi wewaton kang maton murih slamete (penulis) .2. Nyambut gawe ora prelu kesusu amrih slamete.

Ambabadi rerungkud (bb) : Ngilangi prekara sing ruwed. Rungkud = ketel sarta akeh thethukulane.

Ambagaspati (pr) : Ora ngreti suba sita, ora weruh tatakrama, gampang nepsu. Bagaspati = srengenge.

Ambagas tan ana (bb) : Atetameng marang sing wis mati (nalikane digugat). Ambagas = kuwat, santosa, nguwati. Tan ana = ora ana (wis mati).

Ambeguguk ngutha waton (bb) : Ora manut prentah, madal dhawuh. Ngutha waton = kaya watune benteng, ora gelem tumandang mung meneng bae.

Ambalang tai (bb) : Dibeciki piwalese ala.

Ambali muka amigantaka (sl) : Tegese lugu : wong kang mbuwang rai (mlengos) nyingkiri pepati. Maksude : mblenjani janjine dhewe (arep weweh ora sida).

Ambilithuk kukum (bb) : 1. Ngowahi pranatan murih padha kajlomprong. 2. Ngapusi utawa njlomprongake kang nyekel pranatan. Mbalithuk = ngapusi, ngakali, ngrenah.

Ambalung sungsum (bb) : Wis manjing dadi pakulinan.

Ambalung usus (bb) : Kekarepane kendho – kenceng. Pepindhane usus, yen nuju wareg ya kenceng methentheng, nanging sedhela bae dadi kendho nglokro.

Ambandhakalani (bb) : Ora manut prentah, mbalela. Bandha kala = tandhing, nglawan.  Kacundhukna karo Ambeguguk ngutha waton.

Ambangun tandha (bb): Ngowahi prajanjen kang wis katulis.

Ambangun wacana (bb) : Nusuli gugatan. Wacana = rembug, ujar, kandha.

Ambanyu mili (bb) : 1. Suguhane ndlidir metu gilir gumanti. 2. Nikahake anake genti genten saben taun.

 

Komentar ditutup.

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

꧎ꦺꦃꦻꦁꦕꦄꦶꦼꦄꦆꦶꦍꦸꦊꦞꦶꦼꦀꦼꦓꦶꦁꦿ꧋

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: