RSS

Mancawarna

DHANDHANGGULA

BB Y (BALAI BAHASA YOGYAKARTA)
Dening : Sdwijosusastro

1) Rinumpaka kang sekar hartati,
Drenging driya asung panglembana,
Mring lembaga pamrentahe,
Bale Bahasa yeku,
Kang wus bangkit denya hambimbing ,
Pra dwija basa Jawa,
Den wulang lan wuruk,
Olah guritan lan tembang,
Murih bisa tata tatas tetes titis,
Ing kawruh sastra Jawa.

2)    Sastra Jawa ing wanci puniki,
Uripira ing pinggiring jurang,
Jurang cerung upamane,
Akeh kang sami nyingkur,
Ras-arasen lamun amerdi,
Nutupi ponang karna,
Olok-ngolok temtu,
Nggeguyu miwah nggegampang,
Rumangsane aeng aneh lamun miyarsi,
Guritan miwah tembang.

3)   Bale Basa cantut  gya makarti,
Lelandhesan visi ingkang nyata,
Murih jejeg jumangkahe,
Dadya lembaga unggul,
Panaliten lan informasi,
Lembaga pelayanan,
Basa sastra tuhu,
Nyata kinarya wahana,
Manunggaling bebrayan kang manca warni,
Solidaritas sadrajad.

4)    Wonten gangsal misi kang den perdi,
Ningkataken mutu basa sastra,
Iku misi sepisane,
Sikep positip wuwuh,
Ngembangke bahan informasi,
Misi kang kaping papat,
Nyata pancen luhur,
Ningkataken kawruh basa,
Miwah sastra tumrap pamong – dwija nenggih,
Ningkataken kerja sama.

5)    Kanthi misi kaping papat nenggih,
Bby nimbali pra dwija,
Keblat papat ma pancere,
Den tatar para jamhur,
Murih bisa nyebarke ngelmi,
Basa  lan sastra Jawa,
Ingkang adi luhung,
Basa Jawa bisa lana,
Ngadhepi ing jaman gelobalisasi,
Iku ancas kang utama.

DHANDHANGGULA IDUL FITRI
Jenang sela, sela pindha wukir
Wukir geni lor kutha Ngayogja,
Tali gangsa upamane,
Apuranta wak ingsun,
Cinandhia ing ri Dul Fitri
Pikiran kebak mala,
Tutur kang kalantur,
SUku palwa upamanya,
JARwa sabda, taksaka geng crita nguni,
Lah sun dhadha ing NAla.

 

POCUNG
1. Esuk iku para siswa padha ngumpul,
Aneng ngarep kelas,
Dhawuh guru kang den anti,
Guru dhawuh para siswa nambut karya.
2. Para murid wis nyawiske arit sapu,
Gathul pacul seblak
Kinarya aresik-resik,
Kanggo mahargya pengetan kamardikan
3. Siswa putri sami sengkut nggenya nyapu,
Miwah tata tata
Nata meja lawan kursi,
Jubin resik kelas kinclong gilar-gilar.
4. Siswa kakung nyekel pacul miwah gathul,
Ngatur taman kelas,
Babad-babad rumput teki,
Nandur kembang ngrengga kelas sampun purna.
(Pak Jarno, Sleman 20 Januari 2010)

Tuladha Cakepan Tembang Macapat Liyane

Pocung
Bapak pocung urut dalan membat mentul,
Dawa kaya ula,
Ing tengahe kempas-kempis,
Prapteng wisma sipocung kanggo dandanan. (pring dipikul mulih)
(Djaka Lodhang No. 39, 2008)

Maskumambang
Dhuh anakmas sira wajib angajeni,
Marang yayah rena,
Aja pisan kumawani,
Anyenyamah gawe susah.
(Sekar Macapat: B. Arintaka, Hal.35)
Gambuh
Aja nganti kabanjur,
Sabarang polah kang nora jujur,
Yen kabanjur sayekti kojur tan becik,
Becik ngupayaan iku,
Pitutur ingkang sayektos.
(Serat Wulangreh: Sri Paku Buwana IV)

 

Megatruh
Yen wowohan mentah enak iku timun,
Mateng enak iku kweni,
Manggis enak blibaripun,
Pelem enak mateng ati,
Salak enak rada bosok.
(Sekar Macapat: B. Arintaka, hal. 33)

 

Mijil
Dedalane guna lawan sekti,
Kudu andhap asor,
Wani ngalah luhur wekasane,
Tumungkula lamun didukani,
Bapang den simpangi,
Ana catur mungkur.
(Pinter Basa Jawa 2: DJ. Subroto, Hal. 16)
Kinanthi
1. Anoman malumpat sampun,
Prapteng witing nagasari,
Mulat mangandhap katingal,
Wanodya yu kuru aking,
Gelung rusak awor kisma,
Kang iga-iga keaksi.

2. Pinandeng sarwi tumungkul,
Anoman ngiling-ilingi,
Sarta mirsakken karuna,
Sumedhot tyasira nenggih,
Iya iki baya-baya,
Kusuma Putri Manthili.

3. Medhun ing pranggak tumungkul,
Anoman sarwi ningali,
Umengetaken sesambat,
Sangsaya inggil hyang rawi,
Sakenjing genya karuna,
Kusuma Putri Manthili.
(Serat Rama Jarwa, Yasadipura I)

 

Asmaradana
Anjasmara ari mami,
Mas mirah kulaka warta,
Dasihmu tan wurung layon,
Aneng kutha Prabalingga,
Prang tandhing Urubisma,
Karia mukti wong ayu,
Pun kakang pamit palastra.
(Serat Patine Menak Jingga: Tandha Kusuma)
Durma
Wus andedel Rawana nggayuh gegana,
Sinta sru denira njrit,
Sambat-sambat marang,
Raka Rama Wijaya,
Lan ari Laksmana aglis,
Rebuten ingwang,
Cinidreng ditya mami.
(Macapat 2: Gunawan Sri Hascarya, Hal.1)
Pangkur
Pra mudha jaman samangkya,
Taberia nggegulang laku becik,
Ngudi pinter budi luhur,
Tebih tindak duraka,
Haywa kongsi kalepetan tindak dudu,
Dadiya janma panutan,
Tindak-tanduk lakuneki.
(Sempulur No. 21/X/2007)
Sinom
Amenangi jaman edan,
Ewuhaya ing pambudi,
Melu ngedan nora tahan,
Yen tan melu anglakoni,
Boya keduman melik,
Kaliren wekasanipun,
Dilalah karsa Allah,
Begja-begjane kang lali,
Luwih begja kang eling lawan waspada.
(Serat Kalatidha: R. Ng. Ranggawarsita)
Dhandhanggula
Lali-lali datan bisa lali,
suwe-suwe saya wela-wela,
buron gung mawa telale,
kemangi gagange wulung,
nadyan pejah isih tan lali,
mina kang mindha ula,
yayi mbokya lulut,
sihing widhi mring kawula,
paribasan jenang gula aja lali,
yen lali dadi ala.
(Sejarah Kutha Sala: R.M.Ng. Tiknopranata)

Metrum Tembang Macapat
1 Pocung 4 12u 6a 8i 12a
2 Maskumambang 4 12i 6a 8i 8a
3 Gambuh 5 7u 10u 12i 8u 8o
4 Megatruh 5 12u 8i 8u 8i 8o
5 Mijil 6 10i 6o 10e 10i 6i 6u
6 Kinanthi 6 8u 8i 8a 8i 8a 8i
7 Asmaradana 7 8i 8a 8o 8a 7a 8u 8a
8 Durma 7 12a 7i 6a 7a 8i 5a 7i
9 Pangkur 7 8a 11i 8u 7a 12u 8a 8i
10 Sinom 9 8a 8i 8a 8i 7i 8u 7a 8i 12a
11 Dhandhanggula 10 10i 10a 8e 7u 9i a 6u 8a 12i 7a

DIKTAT SENI TEMBANG I

DIKTAT SENI TEMBANG II

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: