RSS

Bakasura – Bratasena

Wijasena-Yogya-02

Buyut Ijraka ketiban urak kudu pasok pajeg marang Prabu Bakasura ing Ekacakra. Tegese wong saomah iku salah siji kudu lila mati dadi pangane Prabu Bakasura. Tangise Buyut Ijraka sakulawarga kapireng Dewi Kunthi. Dewi Kunthi sigra tumuju omah ngarep sawise nggugah Bratasena.
Dwi Kunthi : “Kula nuwun, Ki Buyut. Daksawang kowe sakulawarga semune lagi padha nandhang susah. Satemene apa ta sing njalari susahing atimu?”
Buyut Ijraka : “ O, Sang Dewi, prayoganipun jengandika boten sisah menggalih menapa-menapa ingkang kedah kula sandhang.”
Dewi Kunthi : “Ki Buyut, yen ana wong wis nampani pitulungan liyan, ing mangka sing nulungi lagi nandhang susah, lamun wong mau ora gelem melu ngrasakake, ateges wong mau klebu golongane wong wuta ing budi. Mula saka iku pratelaa, apa ta kang dadi susahing atimu?”
Buyut Ijraka : “Ndadosna kawuningana Sang dewi. Dusun Kakregan utawi Manahilan mriki, kalebet wewengkon negari Ekacakra. Ingkang ngasta pusaraning praja, ratu denawa, jejulukipun Prabu Bakasura. Prabu bakasura menika karem mundhut punjungan sekul gurih setunggal grobag, dalah tiyang setunggal ingkang lumados saben dinten minangka dhaharanipun. Dene ingkang kajibah pasok punjunganipun, inggih sedaya kawula ing laladan Ekacakra sajajahanipun sarana giliran. Dhuh, Sang Dewi, dinten enjang menika kula kadhawahan urak kedah pasok pajeg dhateng Prabu Bakasura. Giliging tekad, kula sabrayat nedya pasrah jiwa raga dhateng Prabu Bakasura supados dipunmangsa sesarengan.”
Dewi Kunthi : “Ki Buyut, tumindakmu kang kaya mangkono mau, padha karo kowe sabrayat mati nglalu. Ing mangka mati nglalu iku dadi sirikaning agama, lan suksmane ora tinampa ing Gusti sing gawe urip. Wis, Ki Buyut, kowe aja susahatimu. Kowe tetepa ngayomi bojo lan anak-anakmu. Rilakna perkara iki daksangkule.”
Buyut Ijraka : “Dhuh, Sang Dewi. Jengandika menika tamu kula ingkang kedah kula mulyakaken. Mendah gujengipun jagad menawi kula ngantos ngurbanaken tamu kangge kawilujenganipun kula sakulawarga. Awoning awon menawi tiyang ngantos ngurbanaken tamu. Sampun temtu ing akhiratipun boten badhe pikantuk pangapunten ing Gusti, lan salaminipun badhe dumunung ing naraka jahanam.
Dewi Kunthi : “Ki Buyut, aku duwe anak lima lanang kabeh. Sing dakkanthi iki jenenge Bratasena. Bratasena iki kajaba sentosa dhadha bahune, uga digdaya. Mula yen Prabu Bakasura sing angkara murka iku tandhing yuda karo anakku, ora bakal nganti suruping surya Prabu Bakasura bakal sirna saka lumahing jagad. Mung wae piwelingku, samangsa Prabu Bakasura tekaning pati, kowe aja wara-wara marang sapa wae!”
“Sena, wakilana Buyut Ijraka saanak bojone. Tuntasna perkara iki. Padhangna jagad Ekacakra sarana kasantosanmu.”
Gancaring carita, ing dina candhake, Raden Bratasena budhal makili kulawargane Buyut Ijraka marang negara Ekacakra. Grobag isi sega gurih lan ingkung pitik lima, digeret Bratasena. Buyut Ijraka lumaku ing ngarep, dadi pituduh dalan. Pungkasane, Raden Bratasena gelut rame karo Prabu Bakasura. Jumbuh karo unine sesanti “Sura dira jayaningrat lebur dening pangastuti”, Bratasena kasil nyirnakake Prabu Bakasura.
Ing sapatine Prabu Bakasura, kahanan negara Ekacakra padhang sumilak, tata titi tentrem. Dina patine Prabu Bakasura dianggep dina agung, dina suci tumuruning kanugrahan uwal saka rasa giris lan miris, mula dina mau dimulyakake wong akeh ing laladan Ekacakra.
   (Djaka Lodang. No. 15, 8 September 2001; kaowahi sawetara)
Iklan
 

Komentar ditutup.

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: