RSS

Gurit Idul Fitri

BISAA MBERKAHI
Dening : R. Bambang Nursinggih

 
Ora entheng anglampahi hardaning sasi pasa
Lamun linambaran iman kang mapan
Kajurung uga niyat kang eklas
Memundhi dhawuhe Pangeran minangka umat Islam
Kadereng tekad godha sekalir sumingkir
Sumingkir pasa buntas sesasi natas
Sakabahing laku jantraning paneges
Lawan rama-ibu, kadang sepuh taruna
Jiwa suci king dosa ing dina riaya
Bali suci kaya bayi kang katemben lair
Kanthi ngregem nugrahaning Gusti
Ngajab dina-dina kang bakal dipecaki
Kaijabahi bisaa mberkahi
Nganti tumekaning lena

 
NYADHONG SIHING GUSTI
Dening : Maharani W

Binarung tumiyuping angin
Kang midid wanci ratri
Kala purnaning wulan siyam
Sakehing titah manjing dalem Gusti
Ngebaki masjid lan mushola
Geter ing pangucap tembus ing balung sungsum
Ngagungake asma kang Maha suci
Nyadhong sih lan nugrahaning Kang Maha Agung
Amung Pangeran kang sugih pangaksama
Ngluberake aksamane marang kabeh umate
Kang ginubel ing lebu ireng
Kekemul pedhut kang peteng
Sewengi natas ngumandhangake takbir
Tahlil lan tahmid sambung sinambung
Ngumandhang ing akasa
Bebarengan mega putih ndhodhog korining suwarga

 
OBOR WENGI
Dening : K. Ningrum

Oncor wengi iki madhangi desa
Arak-arakan bocah-bocah rame baris
Sinambi ngumandhangake takbir
Takbiratul ikram dadi oboring ati
Mapag dina kabegjan lan kamulyan
Sawise sesasi nglakoni pasa
Mahanani resik lair lawan batine
Mapag tekane riyaya dina sesuk
Dene wong-wong dhiwasa aja ngungasake dhiri
Aja kesusu ngaku dadi dutaning Gusti
Yen lali dalan panembahe marang Allah
Ora weruh adat wewarahe moyang kang luhur
Ora weruh sejatining nur, pralambange janur
Diisi beras putih, dadi wosing ati kang suci
Kupat dimaknani ngaku lepat
Sing dhuwur dhewe panguwasane mung Allah
Dina iki drajate padha
Kabeh wong padha anglebur dosa
Sungkem marang bapa biyung sedulur lan kadang mitra
Mugi lebar-lebur-luber-labur ing riyaya iki

 
FITROH
Dening : Mama Dhita

Pengin dakbukak lembaran urip anyar
Dakkubur salah lan dosa kepungkur
Kabeh bali kayadene bayi abang kang isih resik
Putih tanpa luput
Ing riyaya kang kebak suka rena
Padha ngapura ingapura marang ibu,
Bapak, kangmas, mbakyu, adhi lan kadang,
Para mitra tuwa enom ora ana kang kalimput
Saiki wis bali fitroh
Jaganen ati kang suci
Aja digawe reged lan jember
Jejegna iman taqwamu
Ing dina Idul Fitri iki
Ayo ngresiki ati
Supaya bali suci
Antuk rahmating Gusti.

 
ONCOR-ONCOR TAKBIR
Dening : R. Widiyati

Isih katon barisan bocah-bocah nggawa obor
Ing pojok desa kang sarwa tintrim
Suwara kumandhange takbir
Lamat-lamat tumuli sora binarung tumiyuping angin wengi
Ngagungake asmane Gusti Kang Maha Kuwasa
Gedhene panguwasane pangeran kang tanpa pepindhan
Nandhakake manungsa kang tanpa daya

Ana sing isih dadi pikiran
Apa Ku-pat lan lonthong opor, wis bisa dadi sulihe sing padha ngaku lepat?
Ujaring kandha, kupat mono dadi lambang filosofine bangsa
Banjur kepriye kupat mungguhing para koruptor kae?
Apa mung dadi pepaes ing meja dhahar?
Memanising lisan pepantese wong salaman
Sajake, tembung pangapura saiki mung dadi sandiwara donya

Ayo sedulur, padha luru obor kang sejati
Nadyan adoh ing pucuking cakrawala
Nganglang bawana ngiteri samodra.

 

MAHARGYA IDUL FITRI
Dening : Tatiek Poerwa

Sawise sesasi nindakake pasa wajib
Ngedohi larangan-Ne
Nyaket mring Gusti
Dina kemenangan teka saiki
Umat Islam mahargya Idul Fitri
Ngraketke tali silaturahmi
Uga nyuwun diapurani
Marang bapa biyung kang dikurmati
Mbakyu adhi kang ditresnani
Para sedulur kang dikasihi
Kabeh bali ana ing ati kang suci
Nglenggana ing dina fitri iki
Muga Gusti paring pangaksami
Sedaya lepat titah puniki ….

 

BAITA ING TAPEL WATES
Dening : Maharani

Sawise ombak gedhe nyempyok dharatan
Akeh kang katut kabuncang ing alun
Prau cilik-cilik kerem tanpa sisa
Baitane sang raja sigar semangka
Nanging ana baita liyane sing mlaku kanthi langsam
Alon sajak ora ana wedi kurdhaning gelombang tsunami
Sing bisa ngusung warta becik
Mung wong sing atine resik
Sangalikur utawa telung puluh dina
Nindakake pasa pindhane enthung
Nuli dina-dina candhake wis malih kupu
Pamer wulu mabur ngiteri jagad
Manungsa padha gentur anggone tapa, golek sembulih
Mbukak korining swarga kanthi dalan anebus dosa
Ngakehake ngamal, dedana marang sapepadhahe titah
Kanggo sangu mring alam kalanggengan

Coba sawangen kae!
Baitane sapa kang wis tekan tapel wates?
Bok manawa nahkodhane wis ngliwati samodra kang fitroh
Wis ilang mangsi irenge dosa
Sawise mecaki dina riyaya padha nglebur dosa
Njaluk pangapura.

 
SUNGKEM
Dening : Tatiek Poerwa Kalingga

Trenyuhing ati thukul sanalika
Bareng rampung sholat Idul Fitri
Wektu sungkem ibu lan bapa
Tetesing waspa ora bisa dialangi
Ana sukune ibu aku nglenggana
Kabeh luput lan dosa iki
Muga kersa paring pangapura
Paring donga supaya bisa urip mukti
Ibu … Bapa….
Tinampia atur sungkem puniki
Kang tulus saka jroning kalbu
Saka bayi tekan iki wanci
Ora bakal bisa nimbangi
Sih katresnan, pangorbanan
Kanggo putra-putramu ….

 
KUMANDHANGE TAKBIR
Dening : Maharani

Sawengi keprungu kumandhange takbir
Terus sesautan datan kendhat
Njalari titah iki rumangsa cilik tanpa teges
Pupusing gegodhongan megar lon-lonan
Wanci ratri
Mekare alus nurut midite angine
Mapag tekane esuk dina riyaya
Idul Fitri ari kang suci
Lisan kang kajurung ing batin
Nyuwun pangaksama mring Gusti
Datan keri bapa-biyung
Sungkem mring pepadane
Njawat asta marang sesamine
Dina kang fitrah tansah den antu
Mbuseg sakehing dosa
Lupute mangungsa
Kadya ampak-ampak mega ireng
Kasaput bun kang tiba wayah esuk.

SASI KRAMAT KEBAK RAHMAT
Dening : R. Bambang Nur Singgih

Ramadan sasi kramat, kebak rahmat
Tansah kaantu-antu umat sajagat
Kang tuhu setya ngrasuk agama Islam

Ing wulan Ramadan umat kang kenceng bundhelaning iman
Nindakake siyam salah sawijine rukun Islam kanthi ekhlas
Saperlu ngajap tumurune kanugrahan lan kabegjan kang bobot trajune ngluwihi nglakoni kabecikan sajroning sewu wulan

Siyam kacihna ora amung ngampah dhahar
Lawan sahwat ing wanci siyang
Nanging uga tansah meper tumindak nyimpang
Saking tatananing sarak tumuju lawang tobat
Sok sapaa kasil nyegah sakabehing maksiyat
Kinanthen caos dana driyah kang murwat
Berkah bakal kaalap minangka kekucah

Kanthi uwaling godha rencanane setan bekasakan
Ing dina riyaya Sawal umat kang iman antuk kamenangan
Dosa amblas tanpa tilas, jiwa bali suci murni pindha bajang
Kang katemben lair saka guwa garbane biyung.

 
DINA BAKDA
Dening : Suhindriya

Dina bakda taun iki
Dina dak etung mawa sanggan ati
Srengenge gumlewang durung katon kuncarane
Kesasab mendhung, kapan kepiyake?

Akh…sumitra
Kapan kanyatan dadi bukti
Milang tatu tanpa leren
Bali dieting tetep gothang?

Metu dudu mung sesinglon karep
Sumimpen dhadha tanpa menjila
Ing sadhengah jangkah, sadhengah tutur
Urip ora bisa disulih mawa basa
Sinambrama tembang manis
Ing telenge batin buthek

Dina bakda sinamun crita
Baline prastawa ngudang kangen
Gendhongan abot krasa ing geger
Bali entheng lumarabe jangkah.

Iklan
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
forumwayang

Ngrembug Wayang

andhalang

Ron Katiyuping Angin

indonesiawayang.com

Media Berbagi Para Pecinta Wayang

Maskur's Blog

Menyusuri Jalan Rusak

rykiriko

This WordPress.com site is the bee's knees

SUJARNO DWIJO SUSASTRO

Sinau Basa Jawa Klungsu-Klungsu Yen Udhu

Seputarafitta's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d blogger menyukai ini: